Обществени консултации

Проект на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

Проектът на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа е разработен в съответствие с визията, приоритетите и целите на стратегията. Основните цели на плана до 2021 г. са:

  1. Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността и домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им;
  2. Превенция на институционализацията на хора с увреждания и възрастни хора и изграждане на приемаща и подкрепяща нагласа в обществото;
  3. Ограничаване на мрежата от специализирани институции и на достъпа до тях, извеждане от специализирани институции на хора с увреждания и закриване на 10 специализирани институции за хора с увреждания с най-неприемливи условия за живот;
  4. Създаване на регулаторна рамка за развитието на социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги.

 Основните групи мерки са:

  • Осигуряване на подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа;
  • Осигуряване на качествени социални услуги в общността за лица, настанени в специализирани институции с недобри условия на живот и качество на грижа и поетапно закриване на институции;
  • Повишаване на ефективността на системата за дългосрочна грижа;
  • Изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

В плана е предвидено изграждането на 100 нови социални услуги, развитие на патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, както и развитие на социални услуги в домашна среда. Предвижда се осигуряване на социални услуги в общността за пълнолетни лица с психични разстройства и умствена изостаналост и закриване на специализирани институции с лоши условия на живот.  Планът ще се финансира от държавния бюджет, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


Дата на откриване: 22.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари