Обществени консултации

Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд СЕС

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Измененията се налагат, за да бъде приведена Наредбата в съответствие с промените в член чл. 36е от Закона за енергетиката, в сила от 21.06.2016 г. Наред с това ще бъде постигната оптимизация на дейностите по администриране на средствата във фонда.

С измененията се въвежда регламент за реда и начина за набиране на вноски от трите нови категории задължени лица - операторът на електропреносната мрежа, операторите на газопреносни мрежи и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ. До момента вноските на операторите се извършват при условия и по ред, определени от Управителния съвет на фонда. С допълненията в Наредбата сега ще бъдат нормативно уредени подаването на справки за дължимите вноски и тяхното съдържание по аналогия с подаваните от производителите и търговците данни.

С промените в Наредбата ще бъде определен и точният размер на дължимите 5%-ни вноски на производителите на електрическа енергия. Практиката досега показва, че около 15% от всички задължени лица не подават никаква информация към фонда, а в много други случаи подаваните справки са грешни, непълни или не се подават ежемесечно.

С промените в Наредбата се въвежда изискване в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетния, участниците на пазара на електрическа енергия (с изключение на крайните клиенти), които купуват електрическа енергия от производители и/или извършват дейности по балансиране на производители, да предоставят на Фонда справка, която включва стойността и количествата фактурирана електрическа енергия от тези производители, стойността и количествата на енергията за балансиране, с посочване на вида на счетоводните документи за закупена електрическа енергия и енергията за балансиране. Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на адрес: i.petkov@me.government.bg.


Проект на постановление


Частична предварителна оценка на въздействието

 


Дата на откриване: 22.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 22.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари