Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

С Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 година (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 2011 г., бр. 22 от 2013 г., бр. 14 от 2014 г., доп., бр. 77 от 2014 г., изм. и доп., бр. 25 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2016 г.) се определят критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

В резултат на утвърдените от министъра на отбраната предложения по докладна записка с рег. № 21-25-65/ 09.06.2017 г. относно анализа на резултатите от проведеното атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през атестационната 2016 година и с цел да се отстранят констатирани слабости, дирекции „Управление на човешките ресурси в отбраната“ и „Правно-нормативна дейност в отбраната“ подготвиха проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 година. Наредбата е съобразена и с представените предварително по електронна поща становища на структурите по личен състав от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

С предложението за изменение и допълнение на Наредбата се стреми:

1. Избягване на възможността за даване на противоречащи си и двусмислени оценки и констатации в разделите за определяне на потенциала и възможностите за развитие на атестираните военнослужещи.

2. Оправомощаване на атестиращия да дава своя оценка на възможностите за кариерно развитие, за повишаване във военно звание и за развитие в длъжност на атестираните военнослужещи.

3. Контролиране от старши атестиращия на оценките по т. 3, като при несъгласие има право за промяната им и задължение да аргументира тази промяна.

4. Синхронизиране на Наредбата с измененията и допълненията в ЗОВСРБ, ППЗОВСРБ и Устройствения правилник на Министерството на отбраната.


Дата на откриване: 27.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 26.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 декември 2017 г. 13:39:35 ч.
m.dimcheva

Предложения за промени в наредба Н-28/2010 г.

1. Предлагам в чл. 8, ал.2, т. 2 срокът "от 01 март до 30 септември" да се замени с "от 01 март до 31 декември".

Мотив: Сегашния срок ограничава във времето изпълнението на разпоредбите на чл.7, ал.1, т.3, буква "б".

2. Предлагам в § 2 от проекта, т. 8  след текста "по чл.203, ал.1" да се добави "и ал.3".

Мотив: Синхронизиране с измененията на ЗОВСРБ в "Държавен вестник",  бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.

3. Предлагам в § 15 и § 16 от проекта текстовете "За степен на висше образование по военна специалност във ВВУ" да бъдат заменени с текста "За "бакалавър" по военно дело във ВВУ", а текстовете "Специализирано обучение - квалификация по военно дело" да бъдат заменени с текста в таблицата:

За професионална квалификация „Военно дело“

ВВУ

ПСК/ПСтК

 

 

Мотив: Конкретизиране и диференциране на възможностите за допълнително обучени, съобразно с промените в ППЗОВСРБ, в сила от 12.09.2017 г.

21 декември 2017 г. 11:21:45 ч.
Диман Диманов

Предложение за изменение на Наредба Н-28

 В приложение 9 от Наредбата да отпадне текста: ANNEX E to AD 045-001.

Мотиви: Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал.1, военнослужещите назначени на длъжности извън и на територията на страната в международни организации или в други международни инициативи, както и в състава на многонационални формирования на територията на страната, се атестират по методиката на съответната международна организация, международна инициатива или приемаща организация.

Директива AD 045-001 е документ на Съюзното командване на операциите, който е задължителен за ползване само за структурите на Съюзното командване на операциите, за които командващият има отговорности по управлението на личния състав. Това противоречи с постановките на чл. 6, ал.1, тъй като други структури на НАТО, структурите на ЕС, ООН и други международни инициативи нямат ангажимент да атестират военнослужещи по формата на Съюзното командване на операциите.