Обществени консултации

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 40 от 2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност

Законът за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ) е отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за закриване на Националната служба по зърното (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.). Наредба № 40 от 2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност (обн., ДВ, бр. 84 от 2003 г., изм. бр. 7 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.) е издадена на основание чл. 24, ал. 7 от отменения ЗСТЗ, който предвижда, че редът за регистриране на търговците на зърно, за водене и съхраняване на регистъра и за осъществяване на контрол върху дейността им се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

В тази връзка, с отмяната на ЗСТЗ отпада изричната законова делегация за издаването на Наредба № 40 от 2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност, поради което същата следва да се отмени. 


Дата на откриване: 28.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари