Обществени консултации

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища

Законът за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ) е отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за закриване на Националната служба по зърното (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.). Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.) е издадена на основание чл. 10а, ал. 2 от отменения ЗСТЗ, който предвижда, че по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните, зърнохранилищата водят регистър на договорите за влог на зърно.

В тази връзка, с отмяната на ЗСТЗ отпада изричната законова делегация за издаването на Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища, поради което същата следва да се отмени. 


Дата на откриване: 28.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари