Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

С представения проект на правилник се предвиждат промени в организационната структура на НК „ЖИ“, както и във функциите и наименованието на отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ (ИПНФ), с които се цели оптимизиране на дейностите по планиране и подготовка за изпълнение на проекти, свързани с реализацията на инфраструктурни обекти, финансирани с национален бюджет, собствени и европейски средства, подобряване на координацията между тях, както и за повишаване ефекта на управление. Предвижда се следното:

1.      От съществуващите четири броя звена за подготовка, управление и изпълнение на проекти на пряко подчинение на заместник-генерален директор/стратегия и администрация, звеното за подготовка, управление и изпълнение на проект „Гарови комплекси и терминали“ (ЗПУИП ГКТ) да влезе в състава на отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“.

2.      Отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ да стане отдел „Интегрирани инвестиционни проекти“, към който преминава дейността на ЗПУИП „Гарови комплекси и терминали“. 

Мотивите за организационна промяна за оптимизиране на дейностите по планиране и подготовка за изпълнение на инфраструктурни обекти, са следните:

В структурата на отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране” е сектор „Строителство, ремонт на сгради и контрол”, който отговаря за строителството и ремонта на гарови комплекси и техническия сграден фонд, предоставени за управление на НК „ЖИ“. Този сектор е отговорен за гарови комплекси и приемни здания, финансирани със собствени средства и от национален бюджет. В същото време е създадено и функциониращо ЗПУИП за подготовка, управление и изпълнение на проекти за рехабилитация и модернизация на гарови комплекси и терминали, финансирани с европейски средства.

Отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ е на пряко подчинение на заместник генерален директор „Експлоатация“, а ЗПУИП е на пряко подчинение на заместник генерален директор „Стратегия и администрация“. Между тези две структури няма пряка връзка. С предложената промяна се цели подобряване на координацията между структурите.

Освен това в сектор „Строителство, ремонт на сгради и контрол” към отдела работят трима специалисти, а в ЗПУИП ГКТ работят 11. Общо този капацитет е напълно достатъчен за изпълнение на всички дейности по ремонт, рехабилитация и модернизация на гаровите комплекси с национално и европейско финансиране, но разделен по този начин в отдел ИПНФ има ясно изразен недостиг на експерти, каквито пък има достатъчно в ЗПУИП ГКТ.

Звеното за подготовка, управление и изпълнение на проект „Гарови комплекси и терминали“ в състава на отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ ще запази функциите и структурата си, както и начините на финансиране.

Съчетаването на двете структури в отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ има следните безспорни предимства:

-      мултиплициране на опита и знанията на експертите от двете структури;

-      оптимизация на работното време на експертите, чрез интензификация на ежедневните им задължения;

-      намаляване сроковете за изпълнение на отделните проекти в резултат на взаимодействието между кадровия капацитет;

-      намаляване на допуснатите пропуски и грешки при подготовката и изпълнението на проектите, финансирани с национални и европейски средства, като резултат от обмяната на опит и „добри практики“;

-      оптимизиране на разходите за НК „ЖИ“, тъй като няма да се налага назначаване на нови хора в отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“, което без тази симбиоза, е крайно наложително.

Отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“ ще се преименува в отдел „Интегрирани инвестиционни проекти“ с численост: преди промените - 12 служителя, а след промените - 24 служителя.

На свое заседание, проведено на 06.10.2017 г., Управителният съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” е приел проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, с предложение за влизането му в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Лице за контакт:
Добринка Любомирова Анчева;
Гл. експерт в дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавни предприятия" в МТИТС;
Тел.: 02/9409443;
Еmail: dantcheva@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 28.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари