Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд

Основна цел на законопроекта е подобряване на институционалната рамка за провеждане на държавната политика в областта на електронното управление, в частта електронен архив, архивиране и съхранение на електронни документи (електронното архивиране), както и за регламентиране изпълнението на съвместни функции и дейности на Държавна агенция „Архиви” и Държавна агенция „Електронно управление” в областта на електронното управление. Законопроектът въвежда редица правомощия на Държавна агенция ”Архиви” по отношение налагането на единни политики, стандарти и типови изисквания в областта на електронния архив и електронното архивиране, както и правомощия за предварителен, текущ и последващ контрол на проектите в областта на електронното архивиране. Новите функции в областта на електронното архивиране е необходимо да бъдат обезпечени със съответните финансови, кадрови и технологични ресурси.

С оглед съвместното изпълнение на част от политиката в областта на електронното управление, постигането на съответствие с актуалните функционални компетентности и отговорности на ниво хоризонтална политика, в т.ч. стратегическо планиране и координация, в законопроекта е предвиден статут на Държавна агенция „Архиви” като първостепенен разпоредител с бюджет.

Със законопроекта се въвеждат и конкретизират ефективни механизми за контрол и оказване методическа помощ на институции, създаващи документи от Националния архивен фонд (НАФ) и се прецизират правомощията за управление на документите от НАФ.

Очакванията са с измененията и допълненията да се: регламентират съвместни функции и дейности на Държавна агенция „Архиви” и на Държавна агенция “Електронно управление” в областта на електронното управление; създаде възможност за упражняване на ефективен контрол по попълването, опазването и използването на НАФ; формулират ясно задълженията и отговорностите на физическите и юридическите лица по отношение на създаваните и съхранявани от тях ценни документи.


Дата на откриване: 28.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 ноември 2017 г. 15:47:20 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

Никъде в качената за обществена консултация документация не е обяснена причината, която налага съкращаването на срока. Напротив, в оценката на въздействието е изрично записано, че срокът на обществената консултация ще бъде 30 дни.

Поради това считаме, че обществената консултация следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

Център за оценка на въздействието на законодателството