Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда на издаване, водене на отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти на цивилните служители от Министерството на отбраната

Редът за издаване, отчитане, съхранение и унищожаване на служебни карти на цивилни служители от административните структури на Министерството на отбраната е регламентиран в Инструкция № И – 6 от 24 юни 2003 г., обн. ДВ. бр. 60 от 4 юли 2003 г.

Към настоящия момент, Инструкцията не е актуална и не може да се прилага за издаване на служебни карти на цивилните служители от администрацията на министерството.

Настъпилите промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 21.01.2014 г., обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г., в сила от 1.02.2014 г., изм. и доп., бр. 37 от 22.05.2015 г., в сила от 1.07.2015 г., изм., бр. 64 от 21.08.2015 г., в сила от 21.08.2015 г., бр. 9 от 2.02.2016 г., в сила от 15.02.2016 г.; изм. с Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС на РБ - бр. 11 от 31.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 71 от 1.09.2017 г., в сила от 1.09.2017 г., налагат отмяна на съществуващата Инструкция  и с цел създаване на работещ ред за издаване, водене на отчет, съхраняване и унищожаване на служебните карти на цивилните служители от Министерството на отбраната, се предлага издаването на инструкция на министъра на отбраната, на основание чл. 44а, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната.


Дата на откриване: 29.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 28.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 декември 2017 г. 10:40:25 ч.
zdobrovska

включване на текста на чл. 4 от Инструкция И-6/2003 г.

В инструкция № И-6/24.06.2003 г. в чл. 4 е посочено какво е предназначението на служебната карта. В текущия проект на инструкция, която ще отмени цитираната И-6/2003 г., има само един текст, който изяснява предназначението на служебната карта и той е посочен в чл. 1, ал. 2. Там обаче е казано, че служебната карта служи само за индивидуална идентификация и за удостоверяване качеството на служител на МО при осъществяване на служебни задължения.

Принципно, администрацията на министъра на отбраната няма функции, които да изискват работа на служителите й извън администрацията на министъра на отбраната, а ако това се наложи, в повечето случаи има нарочна заповед, въз основа на която се извършват тези действия. Следователно, използването на служебната карта по посочения в чл. 1, ал. 2 начин е незначителен.

В същото време невключването на посоченото в чл. 4 на Инструкция И-6/2003 г. приложение на служебната карта на практика означава, че администрацията на министъра на отбраната ще продължава да има задължението да издава служебни бележки за своите служители, за да могат същите да се ползват от правата си като такива служители пред вътрешните за системата на отбраната институции: ВМА, ИА „ВКВПД“ и прочие. Това е голям обем от работа, която е нормално да бъде спестена чрез издаването на тези служебни карти. Министърът на отбраната като ръководител на цялата система е в правото си да вменява задължения на подчинените му структури от системата на отбраната. В случая с тази инструкция – министърът може да разпореди чрез своя инструкция на подчинените си в системата структури да признават издадените по реда на въпросната инструкция карти и същите да служат за основание служителите от неговата администрация да се ползват от правата си.

Издаването на служебни карти е трудоемък процес, който освен всичко друго изисква и значителни материални и финансови ресурси – разход на канцеларски материали, консумативи за печатащи устройства, изработване на изискващите се защити на картата, ламиниране на картата и прочие. Именно заради това е необходимо този процес да е оправдан, т.е. въпросните служебни карти да имат по-широко приложение и съответно да спести работа на същата тази администрация, която ще е задължена да ги издава съгласно инструкцията. В този смисъл считам, че задължително в инструкцията следва да се включи и предназначението на служебната карта, такова каквото е посочено в чл. 4 на текущата инструкция И-6/2003 г.

06 декември 2017 г. 17:29:14 ч.
toshyc1

Необходимост от допълване

Инструкцията в този си вид е безсмилена след премахването на чл.4 от старата инструкция. Изготвителите на новата инструкция не са схванали замисъла и същността на чл.4, а именно че предназначението на служебната карата е за легитимиране на служителя ОСВЕН при осъществяване на служебни задължения, за които във всички случаи има и издадена заповед, а за легитимиране като служител на МО при необходимост от персонална, лична необходимост като например:

1. преглед и лечение във ВМА /което не е служебно задължение/

2.Ползване на ВПД, военни хотели и т.н.  без да е необходимо издаване на допълнителни удостоверителни бележки. което в повечето случаи също не е служебно задължение/

3. Ползване на паркинга за лични автомобили до сградата на МО-2 и т.н.

Също така искам да споделя от личен опит че с такава карта издадена по старата инструкция успешно се легитимирах като служител на МО пред гранични власти в задгранична командировка при това същата ми бе поискана за удостоверяване от самите гранични служби без аз да казвам че притежавам такава.