Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

С приемането на последните изменения на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча /Обн. ДВ, бр. 80 от 2010 г./ беше включено изискване за провеждане на практическата подготовка и изпит за придобиване на право на подборно ловуване. За да се изпълнят тези изисквания е необходимо изграждането на специализирани стрелбищни комплекси, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 10.07.2000 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Времето за тяхното изграждане и лицензиране ще отнеме един по-дълъг период от време и на практика този процес ще спре изпълнението на това изискване в ППЗЛОД. Поради това в предложеното изменение на ППЗЛОД в Преходни и заключителни разпоредби се наложи да бъде даден три годишен срок за влизане в действие на  разпоредбата,  касаеща реда и начина за провеждане на практически изпит за придобиване право на подборно ловуване

Съществена промяна в проекта за изменение на ППЗЛОД е въвеждането на методика за оценяване уменията на кандидатите при провеждане на практическия изпит за придобиване право на подборно ловуване.

Друга съществена промяна в проекта за изменение на ППЗЛОД е в реда и начина за придобиване на право на лов. Промяната се налага във връзка с въвеждането на интернет базираната информационна система на Изпълнителна агенция по горите.

С предлаганите промени се оптимизира реда и начина за провеждане на изпитите за придобиване на право на лов, чрез:

- облекчаване достъпа на български граждани  до процедурата за придобиване право на лов;

- намаляване на  документооборота в държавните горски и ловни стопанства на хартиен носител;

- завишен контрол върху всички етапи от подготовката и провеждането на процедурата за придобиване право на лов;

- скъсяване на времето за издаването на документа за придобито право на лов и освобождаване на административно време за обслужване на гражданите.

  Друг съществен момент в проекта е определянето на реда и начина за  ловуване  на хищници в дивечовъдните участъци, предоставени за стопанисване и ползване дивеча от юридически лица по  чл.34, ал.1 т.5 от ЗЛОД, след проведените конкурси и сключени с тях договори.

Всички направени изменения и допълнения в правилника целят да доразвият и конкретизират извършените вече законодателни промени и да бъдат преодолени недостатъците на действащата до момента нормативна уредба, рефлектиращи върху  ползването, стопанисването и охраната на дивеча.

 


Дата на откриване: 4.4.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.4.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари