Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г.

На второто редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества за 2017 г., проведено на 28.07.2017 г., е взето решение за поставяне под контрол на следните нови вещества чрез включването им в списъците на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични:

В Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, се включват следните вещества:

1.      XLR-11 [1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил](2,2,3,3-тетраметилциклопропил)

2.      MPA или метиопропамин (N-метил-1-(тиофен-2-ил)пропан-2-амин)

3.      етилфенидат или EPH (етилов фенил(пиперидин-2-ил)ацетат)

4.      бутирфентанил (N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)-4-пиперидинил]бутанамид)

5.      U-47700 (3,4-дихлоро-N-(2-диметиламино-циклохексил)-N-метилбензамид)

6.      AB-PINACA (N-[1-(аминокарбонил)-2-метилпропил]-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид)

7.      5F-ADB; 5F-MDMB-PINACA (метил-2-{1-[(5-флуоропентил) -1H-индазол-3-ил] формамидо}-3,3-диметилбутаноат)

8.      ADB-FUBINACA (N- (1 -амино -3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил) -1- (4 - флуоробензил) - 1H -индазол – 3 - карбоксамид)

9.      AMB-FUBINACA, FUB-AMB (метил-2-{1-[(4-флуорофенил)метил]-1H-индазол-3-ил}формамидо-3-метилбутаноат)

В Списък III – Рискови вещества, се включва веществото феназепам.


Дата на откриване: 1.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 31.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари