Обществени консултации

Проект на Наредба за изм. на Наредбата за реда за възст. на внесени осигурит. вноски от работодат. и специализ. предприятия,трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организ. на и за хората с увреж

В изпълнение на Решение по т. 30 от Протокол № 28 от 28 юни 2027 г. на Министерския съвет на Република България и извършения детайлен преглед на предоставяните административни услуги и регулаторни режими, се идентифицираха възможности за намаляване на административната и регулаторната тежест.

Те са свързани с последните промени в чл. 9 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Националната агенция по приходите ще предоставя информация на Агенцията за хората с увреждания относно възстановяването на определен процент от внесените осигурителни вноски от работодатели. Към момента тази информация се предоставя от заинтересованите лица чрез документ, попълван от лицата и заверен в Териториалните поделения на Националната агенция по приходите.

В тази връзка са направени следните предложения за изменение в Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания:

Предвиждат се изискваните до този момент документи по чл. 2, ал. 1, т.2  и чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата да отпаднат, защото те ще бъдат изисквани по служебен път от Националната агенция за приходите. 

С настоящите предложения за изменение в проекта на Наредбата се цели синхронизиране и подобряване на нормативната уредба в областта на хората с увреждания като се извърши прецизиране на някои от действащите текстове.

Очакваният резултат от предлаганите промени е да се облекчи административната процедура.

Предложенията за изменения могат да се реализират в рамките на бюджета.


Дата на откриване: 4.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 4.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари