Обществени консултации

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

Проектът на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г. следва принципите и целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2016 – 2020 г.) и има за цел провеждането на единна политика за равнопоставеност между жените и мъжете,  повишаване на информираността за значението на равенството между половете и на преодоляването на свързаните с това стереотипи. Дейностите са структурирани в пет приоритетни области:

  1. Повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост;
  2. Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите;
  3.  Насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на взимане на решения;
  4. Борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите;
  5. Промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот.

Специално внимание в проекта на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г. е отделено на мерките за осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за деца.

Специален фокус е поставен на провеждането на национални кампании за повишаване на информираността за разпознаване на насилието, основано на пола, и ролята на институциите в борбата срещу него.

Важен акцент е  поставен върху мерките за изравняване на пенсионната възраст на мъжете и жените и насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.

Националният план очертава практическото изпълнение на правната рамка в България, която беше укрепена чрез приетия Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016 г.), както и с актуализираната Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.  (приета с Решение № 967 на МС от 14 ноември 2016 г.), чиято основната цел е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност на половете.


Дата на откриване: 4.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 4.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари