Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на най-новите научно обосновани принципи за управление на риска, съобразени с актуализираните Насоки за качеството на питейната вода на Световната здравна организация, заедно със стандарт EN 15975-2, отнасящ се за безопасността при водоснабдяването с питейна вода, които са регламентирани с Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (OB L 260, 07.10.2015 г.).

 Посоченият проект е залегнал и като мярка № 182 (Работна група № 20 „Околна среда“) по Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 35 на Министерския съвет от 2017 година, със срок за транспониране 27.10.2017 г. 


Дата на откриване: 8.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 декември 2017 г. 13:33:39 ч.
Den.Petkova

Пра

Не може с лека ръка да се замянят едни стандартис други, като определяне на Клостридиум перфрингенс /влючително и спори/ от БДС EN 26461-2  с БДС ЕN 14189, при положение че първия стандарт е действащ и на всички ВиК-та в лабораториите е в обхват на акредитация.