Обществени консултации

Проект на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

Проектът на Наредба за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи е разработен на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и отменя Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.). Необходимостта от приемането на нормативния акт се обуславя от обновената през последните години система от европейски хармонизиращи документи HD 60364 "Електрически уредби за ниско напрежение" и въвеждането на нови изисквания към техническите средства за контрол на извършваните електромонтажни работи, пряко свързани с безопасността и надеждността на електрическите уредби.

С проекта се цели да се регламентират в националната нормативна уредба изисквания към средствата за контрол на параметри и показатели при извършване и приемане на електромонтажни работи в процеса на изграждане, приемане и поддържане на електрически уредби и електропроводи. Да се приведе контролът при изпълнението и приемането на електромонтажни работи в съответствие със съвременното ниво на контрол съобразно европейски хармонизиращи документи от системата HD 60364 "Електрически уредби за ниско напрежение" и реалните потребности на практиката у нас. Да се регламентират в националната нормативна уредба европейски правила и изисквания за провеждане и документиране на проверките на основните показатели за безопасност на електрическите уредби за ниско напрежение, свързани с електромонтажни работи и др. 


Дата на откриване: 8.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 8.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари