Обществени консултации

Проект на Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.

В изпълнение на заложените в европейските и национални стратегически документи за развитие на горите и горския сектор, в т.ч. за намаляване влиянието на климатичните промени и развитие на зелена икономика е разработен настоящия Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г. Планът е вследствие на редица европейски договорености и поети ангажименти поради осъзнатата необходимост от предприемането на действия за преодоляване на промените в климата и подобряването на сигурността на енергийните доставки. В тази връзка, Република България е определила като национален приоритет стимулирането на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, включително и от биомаса.

Стратегията на ЕС за горите и сектора на горското стопанство от 2013 г. определя горската биомаса като най-важният източник на възобновяема енергия, който съставлява около половината от общото потребление на енергия от възобновяеми източници в ЕС. В приетия през септември 2015 г. от Европейската комисия Многогодишен план за изпълнение на стратегията на ЕС за горите, са набелязани по - важните приоритетни области, стратегически ориентации и действия.


Дата на откриване: 12.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.1.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 януари 2018 г. 13:08:58 ч.
edainov

Възражение

Не позволявам планираното рязко увеличаване на дърводобива от горите на България. Изсичането на горите води до засушаване, наводнения, свлачища и увреждане на качеството на въздуха и водите. Тези явления вече са факт. Не ги утежнявайте в интерес на шепа приближени. Гората е наша, не е на правителството.

11 януари 2018 г. 15:22:16 ч.
Вяра Пейчева

Категорично против.

Категоричво съм против активизирано отдаване под наем или аренда на горски територии от ДГФ на стопански субекти, ориентирани основно към добив, преди извършване на пълна инвентаризация на горите.

С внесените промени в Закона за горите чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 702-01-22, където, съвсем не във връзка с такъв материал се ОТМЕНЯ т.5, ал.1 от чл. 237, във връзка с чл.236а. Това означава, че планирането и ръководенето на стопанисването и маркирането на дървесината за сеч ще МОЖЕ да се извършва И от лица, завършили техникум или с отнета регистрация за лесовъдска практика,  БЕЗ ДОКУМЕНТ ЗА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАН ИЗПИТ. Контролът, особено при дърводобива, очевидно се занижава. Показателен е и намаленият бюджет за 2018 г. с 8%, което най-силно засяка кадрите, заети с контрола.

В тази връзка, категорично съм против предвиденото увеличаване размера на ползването на дървесина в страната и то - в енергийния сектор - чрез изгаряне. Екологичният вариант за ползване е в строителството ,в производството на строителни материали и мебели където, вместо съдържащият се в дървесината въглерод да бъде отделян в атмосферата в емисиите чрез изгаряне, ще бъде също толкова добре съхранени и застопорен, както в дървесината на корен.

Категорично съм против политиката да се търси баланс между ползватели на дървесина и енергетика, БЕЗ никакво отчитане състоянието/мониторинга на горите, контрола на качеството на поддържането им и добива от горите.

Въпросът за добив на енергия от биомаса от горите е изключително СПОРЕН от научна гледна точка въпрос, особено по отношение на отделяния в атмосферата въглероден двуокис. По тази причина съм против този национален план да бъде приет преди да е преминал през екологична оценка и оценка на въздействието върху околоната среда.

.