Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

По реда на Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им се изграждат сградите и съоръженията по чл. 153, ал. 1 от Закона за горите, а именно:

1. временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина;

2. техникоукрепителни съоръжения за борба срещу ерозията и пороите;

3. временни пожаронаблюдателни кули;

4. ловно- и рибностопански съоръжения;

5. архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма;

6. съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности;

7. стационари за мониторинг.


Дата на откриване: 14.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.1.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 декември 2017 г. 18:39:21 ч.
mihail_pramatarov

ПРОТИВ

против всички параграфи, където думите "постройки с временен статут" се заменят със "сгради",

тъй като това дава възможност за безконтролно строителство на хотели, което ще наруши екологията в съответните територии.

20 декември 2017 г. 08:50:55 ч.
nenchosp

времененни преместваеми обекти, билборди, фургони, будки

Стъпка в правилната посока, но е нужно разширение!

Промяната трябва да разреши също така поставянето на билборди, фургони, будки, бариери и други временни преместваеми обекти от такъв тип.

Промяната трябва да разреши поставянето на сгради със стопанско предназначение, за които не се изисква разрешение по ЗУТ идентично с това за имотите с НТП "нива", което съществува към момента.

Промяната трябва да разреши преквръщането на имоти с НТП "гора в земеделски земи", нтп "залесена нива", нтп "дюни" и други изброени по-долу в паркинги или къмпинги стига да не се променя ландшафта им. В тази връзка, трябва облекчена процедура за прокарване на партиди ТОК и ВОДА до имота. Нека не забравяме че хиляди собственици на такива имоти в момента са обезправени от ограниченията да ползват земите си!

Ловнорибарските съоръжения, трябва да включват ловни хижи.

Укрепителните съоръжения трябва да включват, вдигането на огради, поставяне на габиони, както и излизване на подпорни стени.

ТВЪРДО ЗА замяна на "постройки с временен статус" със "сгради"! 

Разрешение за пълна сто процентова сеч в земи, които някога са били ЗЕМЕДЕЛСКИ, и разрешение за промяна на НТП в нтп НИВА!

Става дума за НТП:

    - временно неизползвана нива

         - гора в земеделска земя

         - друг вид земеделска територия

         - друга неизползвана нива

         - друга посевна площ

         - друга селска територия

         - залесена нива

         - залесена територия

         - друг вид недървопреработаема горска площ

 

2840

Гори и храсти в земеделска земя

1239,1922

Исканите промени ще помогнат твърдо за стопанския възход на България, без да има негативно влияние върху природата. Става дума за земи, които през комунизма и преди това не са били горски територии.

Ще се намали властта на горските служби рекетьори!