Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 26 от 2017 г.)

С Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи се определя редът за планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на професионалното обучение и редът за провеждане на проверките за оценяване на нивото на професионалната подготовка на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (Наредба). В ЗМВР не е предвидено изискване определянето на разходите за издръжка и обучение за периода, в който са били обучавани служителите на МВР, да се извършва посредством методика. В този смисъл проектът на наредба предвижда § 2 от допълнителните разпоредби на наредбата да се отмени, съответно разпоредбите на чл. 8, ал. 1, чл. 12, ал. 1 по отношение определянето на разходите за съответния курс за участие на един обучаем в обучението да бъдат изменени. Така тези разпоредби на наредбата ще се приведат в съответствие с делегацията на закона по чл. 170, ал. 5 от ЗМВР. Физическата подготовка е основна форма на професионално обучение, с която се усъвършенстват качествата и уменията, необходими на държавните служители на МВР за изпълнение на професионалните им задължения. В проекта се предлага при планирането и организирането ѝ да бъде диференцирана в две форми - индивидуална и групова. Това е съобразено с потребностите от индивидуално обучение на служителите и ще доведе до по-високо качество при тяхното обучение и по-ефективното използване на материалната база при неговото провеждане. Предложената промяна ще регламентира също реда за планиране и организиране на двете форми за провеждане на физическа подготовка. Обучението по полицейска лична защита и физическа подготовка се провежда в установеното за съответната структура на МВР работно време. Времето за провеждане и участие в професионално обучение по месторабота се отчита за отработено време съгласно наредбата по чл. 187, ал. 9 ЗМВР. Предвид натовареността на служителите, непрекъсваемия процес на работа при 12-часови работни смени и невъзможността професионалната подготовка да се осъществява в установеното работно време, се предвижда редуциране на времето за обучение по полицейска лична защита и физическа подготовка, съобразно графика на служителите и рамките на работната смяна. За постигане на необходимото качество на обучението по полицейска лична защита и физическа подготовка времетраенето за всяка от тях не може да бъде по-малко от 4 часа на месец.


Дата на откриване: 19.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари