Обществени консултации

Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

На основание чл. 196, ал. 4, във връзка с чл. 148, ал. 11 от Закона за горите, министърът на земеделието, храните и горите и министърът на вътрешните работи приемат наредба, с която се определят условията и редът за осъществяване на дейностите по контрол и опазване на горските територии.

 

Отговорна дирекция/ ВРБ

Изпълнителна агенция по горите

Email:

iag@iag.bg

 


Дата на откриване: 20.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.1.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 януари 2018 г. 16:42:21 ч.
горски

коментар

ЧНГ на всички! Считам, че броя на КГМ на едно лице трябва да се запази 3 (три), а този който не спаза определения ред за ползването им да търпи ефективна санкция. За маркиране на отгледна сеч е крайно необходимо да се маркира с повече от един брой КГМ! Другият вариант е изобщо да не се изисква маркиране с КГМ. Чувал съм, че има подобна успешна практика - да не се маркира с КГМ във водещи европейски страни!

17 януари 2018 г. 11:32:14 ч.
scdp

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЦДП ДП - ГАБРОВО

 

СТАНОВИЩЕ ОТ СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГАБРОВО

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с проект за изменение и допълнение на Наредба №1/2012г. Ви представяме следните предложения:

 

1. В §10  - да отпадне предложението в чл.15, ал. 1 т.2, а именно:  „(1) Забранява се:

2. издаването на превозни билети, в които не е посочен точен адрес на доставка или място на претоварване на дървесината, или посоченият адрес или мястото на претоварване са непълни и/или неточни и не позволяват да се определи точно местоположението им;

2. В §10да се промени ал.7 : „(7) Когато мястото на доставка и/или претоварване няма точен адрес или други данни, позволяващи точното му определяне, в превозните билети може да се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди, ако са известни“.

Мотивите за посочените предложения  в т.1 и 2 са: за да се посочат географски координати са необходими връзка с интернет, умение на оператора да работи с програма Google maps, допълнително време за извършване на посочените операции.

3. §22 – да отпадне

4. В §24 - в новата ал.4 да отпадне т.5, а именно: „в случай, че притежава повече от една КГМ“.

Мотивите за посочените предложения в т.3 и 4 са: производителността при маркиране на трима души едновременно е в пъти по-добра от същата с един маркиращ лесовъд. Особено при отгледни сечи, а и при възобновителни сечи в насаждения с наличие на подлес считаме, че е по-добре да работят повече хора.

 

5. §26 – да отпадне. Мотиви:

- временните складове в планинските стопанства са с малка площ, което не позволява рампирането на големи количества дървесина;

- разстоянията между временните складове в някои ТП са до 100 км, при което протоколите за приемане на работата се предават в административната сграда чак в края на работния ден. В случай че е необходимо да се регистрират протоколите в информационната система преди експедирането на дървесината е възможно натоварени с дървесина превозни средства да изчакват няколко часа, от който факт ТП и фирмите-ползватели неминуемо ще търпят загуби;

- увеличаване на транспортните разходи;

- липса на необходимия брой служители;

- регистрирането на протоколите по чл.37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в сканиран вид не дава възможност за тяхното обобщаване или използване за справки. За същите протоколи се подава информация в информационната система на ИАГ, модул „Отдаване на дървесина“;

- приемането на подобен текст в нормативната уредба по никакъв начин не би подобрил контрола, а би довел до затрудняване на работния процес в ТП, нови конфликтни ситуации при ползването на дървесина като в резултат ще се забави реализацията на дървесина и съответно ритмичното изпълнение на производствените разчети;

- нарушава се основен принцип при осъществяване на контролната дейност – контролът не следва да препятства извършването на стопанската дейност.

 

 

 

 

 

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИН МИЛАНОВ

Директор на „Северноцентрално

държавно предприятие“ ДП Габрово

 

18 януари 2018 г. 12:05:18 ч.
dgs_troyan1

Проекто-наредба №1 от 2012г. за контрола и опазването

В проекто-наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2012г. за контрола и опазването на горските територии предлагаме да отпадне параграф 26 чл.63а, поради две причини.

Първата е че информацията по този член се дублира с информацията в модул "Отдаване на дървесина"(system iag"), втората е че това би зтруднило неимоверно много стопанствата.

18 януари 2018 г. 16:01:01 ч.
TP_DGS-SVOGE

СТАНОВИЩЕ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТАНОВИЩЕ

от ТП ДГС-Своге

 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1/30.01.2012Г.  ЗА КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

 

 

 

1.В § 22 се предлага лицата, вписани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ да притежават само една контролна горска марка (КГМ), а не както вдосега действащия текст  до 3 броя КГМ.

Обосновката за предлаганата промяна е, че има констатирани случаи на преотстъпване на КГМ от лицензирани лесовъди на лица без лесовъдско образование. Всеки лицензиран лесовъд би трябвало да носи отговорност за действията си и кой би гарантирал ,че при наличие на една КГМ пак няма да бъде преотстъпена.

 Освен частно практикуващите лесовъди, и служителите в държавните горски структури са с лични КГМ ,изработени с лични средства.

Следва да се зададе въпроса за чия сметка ще бъде връщането/унищожаването на въпросните марки, за които са платени тези  средства?

2.В§ 24 се предлага лицата, притежаващи КГМ, на всеки три години, да предоставят в съответната РДГ контролната горска марка за проверка.

Защо е необходимо регистрираните лесовъди на всеки три години да носят КГМ в съответната РДГ за проверка, като за този период от време служителите от РДГ при извършване на други проверки, могат да проверят и КГМ или да се определи срок в който да се предоставят КГМ в изнесените офиси на РДГ по места за проверка.

19 януари 2018 г. 15:14:59 ч.
dgsbotevgrad

СТАНОВИЩЕ ОТ ТП ДГС БОТЕВГРАД

СТАНОВИЩЕ 

ОТ ТП ДГС БОТЕВГРАД

 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1/30.01.2012Г.  ЗА КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с проект за изменение и допълнение на Наредба №1/2012г. Ви представяме следните предложения:

·          § 26 – създава се чл.63а – да отпадне;

Основанията ни за това предложение са следните :

1.        Протоколът се дублира с информацията , която се въвежда в system.iag.bg – модул”Отдаване на дървесина”.

2.        На практика регистрирането на протокола в интернет информационната система, означава, дървесината да остане на  временен склад поне до следващия ден. Съответно кой ще я охранява през нощта в райони, с висока концентрация на нарушения и кражби.

 

ИНЖ. ЛАЗАРИНКА ЛЮТОВА

Директор  на Териториално поделение Държавно горско стопанство Ботевград