Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет

Предложението за изменение и допълнение на Наредбата произтича, на първо място, от приетата на 14 декември 2014 г. Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) (ОВ, L 367 от 2014 г.) (наричана за краткост по-долу „Директива 2014/112/ЕС“), която е инструмент за изпълнение на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, подписано на 15 февруари 2012 г. между Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF). Това споразумение отчита спецификата в условията на труд и живот на борда на плаващи по вътрешните водни пътища кораби и създава минимални стандарти по отношение организацията на работното време и здравословните и безопасни условия на труд на борда на кораба на т. нар „мобилни работници“ – членове на корабните екипажи и на обслужващия персонал на пътническите кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа. Тези минимални стандарти, в частта относно: 1) максималната продължителност на работното време за приетия референтен период от 12 месеца; 2) средната продължителност на работното време за 1 (една) работна седмица; 3) максималната продължителност на работния ден; 4) минималната продължителност на междудневната и междуседмичната почивка и 5) разпределението на ползването на почивките през деня, бележат известни различия в сравнение с установените в българското законодателство. Допълнително, за разлика от действащите в момента национални правила, съгласно които всички лица, работещи на борда на кораб като част от корабната команда, са членове на корабния екипаж, Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт разглежда и още една категория служители на борда – лицата от обслужващия персонал. Тази категория служители е характерна само за пътническите кораби, плаващи по вътрешните водни пътища и включва камериери, готвачи и други служители, които нямат пряко отношение към управлението и експлоатацията на кораба като плавателно средство. Предложението за проекта на нормативен акт е в изпълнение на мярка № 89 от Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 35 на Министерския съвет от 19 януари 2017 г.

Част от договореностите, съдържащи се в Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, подписано на 15 февруари 2012 г. между Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF), приложение към Директива 2014/112/ЕС, са транспонирани в националното законодателство на Република България чрез приетите от XLIV-то Народно събрание (обн. ДВ, бр. 93 от 2017 г.) изменения и допълнения в глава Пета от Кодексa на търговското корабоплаване. За да бъде напълно съобразено законодателството на държавата с изискванията на Директива 2014/112/ЕС, това може да се постигне само чрез изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

Поради изложеното дотук, посредством §1, 5, 6, 12, 13, 17, 20, 21, 27, 28, 49, 111 от проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, се цели въвеждането на специфичните правила, касаещи както членовете на екипажа, така и обслужващия персонал на кораби, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища. Също така, по съображения за постигане на възможно най-пълна равнопоставеност между лицата, полагащи труд на борда на морски кораби и на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, много от текстовете от предложението за изменение и допълнение на нормативния акт съдържат допълнения по отношение на членовете на обслужващия персонал към съществуващи вече разпоредби. Не на последно място, с т. 1 от § 110 от проекта в Допълнителните разпоредби на Наредбата са предвидени дефиниции на термините „мобилен работник“ и „мобилен работник на смени“. Тези определения са в съответствие със значението им, съгласно букви „й“ и „л“ от Параграф 2 на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, подписано на 15 февруари 2012 г. между Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF).

Друго основание за изготвянето на проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя са приетите по време на състоялата се в Женева 103-та сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда промени в Кодекса към Морската трудова конвенция, 2006 г. (наричан за краткост по-долу „МТК, 2006 г.“), ратифициран със закон – ДВ, бр. 42 от 2009 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2013 г., попр. бр. 46 от 2015 г., изм. бр. 54 от 2017 г.). Промените са в Стандарти А2.5 и А4.2 от Кодекса към МТК, 2006 г., който е една от трите взаимосвързани части на конвенцията, заедно с членовете и Правилата. Конвенцията съдържа задължителни стандарти (част А) и незадължителни ръководства (част Б) относно прилагането на Правилата, които влязоха в сила за Република на 18 януари 2017 г. Те предвиждат наличието и функционирането във всяка държава – членка на бързи и ефективни системи за финансово обезпечаване, едната от които следва да подпомага морските лица в случай на изоставяне (когато корабособственикът не покрие разходите за репатриране на морското лице или го изостави без необходимата поддръжка и подкрепа, или прекрати едностранно договореностите с него, включително като не му изплати договорените заплати за период от поне два месеца), а другата – да осигурява обезщетение при предявени от страна на морското лице искания по договора. Промените в приложенията към Конвенцията са свързани с установяване на минимално задължително съдържание на документите за доказване на наличието на финансово обезпечение по Правило 2.5, ал. 2 и по Правило 4.2, както и на препоръчителна форма за доказване на извършените плащания при предявени от морското лице искания по договора. За да се осигури изпълнение на тези изменени изисквания е необходимо да се направят съответните изменения и допълнения в наредбата. По-специално, на тази задача са подчинени § 11, 44, 48 и 113 от проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя. Отстранени са и констатирани след влизане в сила на редакцията на Наредбата от 2014 г. несъвършенства при първоначалното въвеждане на нормите на МТК, 2006 г. в националното законодателство.

Предложените изменения и допълнения във връзка с въвеждането на Директива 2014/112/ЕС и измененията на Кодекса към МТК, 2006 г. уреждат правата и задълженията на корабопритежателите относно осигуряване на: 1) безплатен транспорт до и от корабите, 2) достатъчна и разнообразна храна на борда на корабите по време на плаване и 3) социално-битовите условия, включително места и време за почивка. Същевременно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерски съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г., доп.,  бр. 80 и бр. 86 от 2004 г., бр.36 и бр. 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и бр. 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, бр. 105 и бр. 106 от 2011 г., изм. и доп., бр. 61 от 2012 г., доп. бр. 51 от 2015 г., изм. и доп. бр. 57 от 2015 г., изм., бр. 27 от 2016 г. и бр. 2 от 2017 г.), предвижда за тази цел на членовете на екипажите и обслужващия персонал да се изплащат командировъчни (дневни и квартирни пари) за времето, през което извършват международни плавания. С приемането на предложения проект на постановление ще бъдат налице два нормативни акта от един и същи ранг, които по същество регламентират едни и същи обществени отношения. Доколкото нормите на предложения проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя се явяват специални спрямо тези на Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и с оглед разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове, то следва разпоредбите засягащи членовете на екипажа и обслужващия персонал в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина да бъдат отменени. В този смисъл е и предложеният § 115 от проекта на постановление.

С останалата част от предложените с проекта изменения и допълнения се цели осъвременяване на специфичните правила за здравословни и безопасни условия на труд на борда на корабите плаващи под българско знаме, както и привеждането им с съответствие към приложимите международни и европейски правила и стандарти. При изготвянето на тези промени са отчетени особеностите на водния транспорт по вътрешни водни пътища и по море.

В изпълнение на чл. 3, ал. 4, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г. и бр. 36 от 2016 г.) и чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация към този доклад е приложена таблица за съответствие на предлагания проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя с Директива на Съвета 2014/112/ЕС.

Приложени са становища на Работна група 9 „Транспортна политика” и Работна група 13 „Социална политика и заетост“ към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена и към този доклад се прилага одобрена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проектът на Постановление и доклада към него са публикувани на
Интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Резултатите от проведеното обществено обсъждане и становищата, постъпили в хода на съгласуването на проекта по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, са отразени в приложените към този доклад справки.

 

Лице за контакт:
Марко Базлянков
Старши експерт в дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“
Изпълнителна агенция „Морска администрация “
Тел.: 0700 10 145
E-mail: marko.bazlyankov@marad.bg

 


Дата на откриване: 21.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.1.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 януари 2018 г. 20:33:24 ч.
BASBA

Писмо - отговор - проект изменение 1

ДО:

ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ – МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

ГОСПОДИН ИВАЙЛО МОСКОВСКИ - МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Изх. № 01/19.01.2018

 

 

Относно:  Проект за изменение и допълнение на Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

       

Посрещаме с огромна тревога проекта за изменение и допълнение на горепосочената Наредба, който ако наистина бъде приет в този му вид, ще увеличи непоносимо разходите на българските корабопритежатели, респективно силно ще снижи тяхната конкурентноспособност. Несъмнено затрудненията в работата на българските корабопритежатели ще се отразят силно негативно и върху работата на корабните брокери  и агенти. Защото ние предлагаме и извършваме услуги в тяхна полза.

 

Няма да навлизаме в подробности относно кризите в корабоплаването, липсата на производство у нас, което да рефлектира в нужда от наемане на корабен тонаж и т.н.

 

Бихме желали да обърнем внимание, че корабоплаването по река Дунав е от основните приоритети в работата на ЕС с цел да се разтоварят пътищата и магистралите от товаропотоци, които могат да бъдат превозвани по реката. По един екологично по-чист и по евтин начин.

19 януари 2018 г. 20:33:57 ч.
BASBA

Писмо - отговор - проект изменение 2

Затрудненията в работата на речните ни корабопритежатели допълнително ще рефлектират силно негативно и върху икономиката на Северна България, която и без друго изостава. Ще се намали заетостта ще се наложи и фирми извършващи спомагателни дейности в корабоплаването да останат без работа.

 

Ако тежестта на тези промени бъде поета от корабопритежателите, то те силно ще влошат своята конкурентноспособност. Това незабавно ще рефлектира и върху намаляване на обема на превозваните товари  и от там върху невъзможност да се осигурят заложените в Директивата стандарти.

 

Ако тежестта бъде поета от моряците, освен че ще се постигнат цели противоположни на тези заложени в Директивата, те просто ще си потърсят по-добре платена работа в чужбина.

 

        В мотивите към предложените промени е посочено, че същите целят транспониране на приетата на 14 декември 2014 г. Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF) (наричана за краткост по-долу „Директива 2014/112/ЕС“).

 

Същевременно, никъде в текста на Директива 2014/112/ЕС не се съдържа изискване да се променя системата на заплащане и се премахват задграничните командировъчни пари на моряците. Целите на Директивата са да се създадат минимални стандарти по отношение организацията на работното време и здравословните и безопасни условия на труд на борда на кораба.

19 януари 2018 г. 20:34:26 ч.
BASBA

Писмо - отговор - проект изменение 3

Недоумяваме защо трябва с премахването на командировъчните пари за екипажите от водния транспорт да се ликвидира една добра практика от десетилетия насам.

 

Изразяваме несъгласието си с изложеното в мотивите към проекта, че ще бъдат налице два нормативни акта, уреждащи едни и същи правоотношения. Напротив, споменатите права и задължения на корабопритежателите в проекта са за други отношения, различни от тези, уредени с ал.4 и ал.5 на чл.31 и приложенията към тях на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /ПМС 115/2004, ДВ бр.50/2004г./.

 

С отмяната на текстовете на чл. 31 от ал.4 и ал.5 на чл.31 и приложенията към тях от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /ПМС 115/2004, ДВ бр.50/2004г./ няма да се постигнат целите, заложени в Директивата, а ще се постигне само и единствено опустошителен ефект върху българското корабоплаване.

 

В оценката на въздействието направена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, силно негативното въздействие от отмяната на текстовете на чл. 31, ал.4 и ал.5 от Наредбата за служебните командировки изобщо не е упоменато.

 

19 януари 2018 г. 20:34:46 ч.
BASBA

Писмо - отговор - проект изменение 4

Предвид гореизложеното, предлагаме и молим за Вашето съдействие за следното:

       

1. § 116 от проекта на Наредбата изцяло да отпадне.

        

2. Да се следи за въвеждането на разпоредбите на Директива 2014/112/ЕС в дунавските държави и за Р България да се въведе горепосочения проект за Наредба в последния възможен момент /защото дори и при сега съществуващото положение сме по-малко конкурентни на речните превозвачи от Сърбия, Украйна и Молдова, които не са страни-членки на ЕС/;

 

  

 

       Надяваме се на Вашето разбиране и държавническо целомъдрие!

 

 

С уважение,

 

 УС на БАКБА