Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за радиационна защита

Проектът на наредба е изготвен на основание чл. 26 ал. 3 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, съгласно който изискванията за радиационна защита при осъществяване на дейностите по този закон се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и водите и председателя на Агенцията за ядрено регулиране.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за радиационна защита се осигурява транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом. Транспонирането на директивата е предвидено в мярка № 185 на Плана за действие за 2017 г. с мерки произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 35 на Министерския съвет от 19 януари 2017 г.


Дата на откриване: 22.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.1.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 януари 2018 г. 16:14:29 ч.
Severina

директива 2013/59

В проекта на  Наредба за радиационна защита не са включени основните принципи и изисквания за радиационна защита при медицинско облъчване. Проектът не отразява разпоредбите на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ по отношение на радиационната защита при медицинско облъчване.

Изключването от бъдещата наредба на принципите и изискванията за радиационна защита при медицинско облъчване е в противоречие с чл. 1, където изрично е казано, че наредбата обхваща и медицинското облъчване (освен всички останали ситации на облъчване на различни категории защитавани лица от опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения).   

Отпадането от проекто-наредбата на принципите и изискванията за радиационна защита при медицинско облъчване (сегашната глава седма “Радиационна защита при медицинско облъчване” в Наредбата за основните норми за радиационна защита от 2012 г.) е в противоречие с предварителната частична оценка на въздействието на този нормативен акт.

Включената в проекто-наредбата глава седма “Медицинско радиологично оборудване” отразява само малка част от разпоредбите на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ относно радиационната защита при медицинско облъчване.

Предлагам в проекта на Наредба за радиационна защита да се въведе глава  “Радиационна защита при медицинско облъчване”, в която да се въведат цялостно разпоредбите на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ.

 

20 януари 2018 г. 17:51:16 ч.
Sergey

Проект на Наредба за радиационна защита

Повечето от разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом са пренесени в проекта на Наредба за Радиационна защита (НРЗ). С това становище бих искал да обърна внимание върху някои пропуски и недостатъци, отстраняването на които може да подобри пълнотата и качеството на проекта.

1. В чл. 3, т. 2 от проекта на НРЗ фразата „естествени нива на радионуклиди“ е неподходяща (в Директивата става дума за естественото ниво на лъчение от радионуклиди) и следва да се предложи нова формулировка.

2. Не е пренесен в проекта на НРЗ чл. 49 от Директивата ( Специално медицинско наблюдение).

3. Публикуваният проект на НРЗ не съдържа основните принципи и изисквания за радиационна защита при медицинско облъчване и не отразява разпоредбите на Глава VІІ „Медицински облъчвания“ (членове 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 и 64) от Директива 2013/59. Същите са отразени в публикувания Проект на Наредба за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. В същото време член 60 от Директивата (Оборудване) е пренесен в проекта за НРЗ. Би било добре още в Глава първа, Общи положения на проекта за НРЗ, да се направят съответните пояснения.

4. Не е пренесен в проекта за НРЗ чл. 66 т. 3, г) от Директивата (поддържане и предоставяне при поискване на заинтересованите лица информация относно измерванията и оценките на външно и вътрешно облъчване, оценките на постъпване на радионуклиди и резултатите от оценката на дозите за представителни лица).

5. В член 26, ал. 2 от проекта на НРЗ е предвидено медицинско наблюдение само за лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения, т.е. не са включени лицата, които  работят в ядрени съоръжения.

6. В член 31 от проекта на НРЗ се предвижда председателят на АЯР да забранява продажбата или предлагането на потребителски стоки за населението. Това е извън законовите правомощия и компетенции на председателя на АЯР, определени в чл. 5 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ). Случаите, когато председателят на АЯР може да издава забрани, са посочени конкретно в чл. 17 от ЗБИЯЕ.

7. Разпоредбите по член 79 от проекта на НРЗ биха могли да се разширят с оглед предоставяне на данни от регистъра по чл. 71, ал. 1 от Закона за здравето на заинтересованите страни  (професионално облъчваните лица,   предприятията и работодателите на външни работници, други заинтересовани държавни органи, лицата, които извършват медицинско наблюдение на професионално облъчваните лица).

8. Не е пренесен в проекта за НРЗ член 100, т.1 и 2 от Директивата (откриване и оценка на ситуации на съществуващо облъчване, както и за определяне на съответното професионално облъчване и облъчване на населението).

9. Не е пренесен в проекта за НРЗ член 103 от Директивата (План за действие по отношение на радона) и Приложение XVIII от Директивата (Списък на елементите, които да бъдат разгледани при изготвянето на националните планове за действие).

10. В чл. 107, ал. 2 от проекта на НРЗ посоченият срок 31 януари не е реалистичен (необходимо е повече време за анализ на пробите от декември на предходната година, особено по отношение на стронций, алфа-емитери и др.). Предлагам този срок да се съгласува допълнително с АЯР, доколкото  такива срокове се поставят и в лицензиите за експлоатация на съответните съоръжения. Новият срок следва да се съгласува и със сроковете по чл. 107 ал. 5 от проекта за НРЗ.

11. В член 113 от проекта на НРЗ е предвидено председателят на АЯР да взема решения за прекратяване на ядрена или радиационна авария, което е в противоречие с чл. 26 и чл. 27 от Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария. Редът за аварийно реагиране, включително за обявяване на край на възникнала радиационна аварийна обстановка, е определен във външния (националния) авариен план по чл. 117 от ЗБИЯЕ.

 

София, 20.01.2018 г.                                                                       Сергей Цочев

 

20 януари 2018 г. 20:53:22 ч.
Симона Аврамова

Медицинско облъчване

Присъединявам се към коментара на Severina. В публикувания проект на Наредба за радиационна защита липсва отделна глава за радиационна защита при медицинско облъчване, което се явява важна част от радиационната защита. В Директива 2013/59/ЕВРАТОМ има отделна глава, посветена на този проблем. Статистиката в България показва, че медицинското облъчване има най-голям принос към надфоновото облъчване на населението. Медицинското облъчване се основава на два от принципите за радиационна защита - обосноваване и оптимизация. Липсва ясна формулировка на тези основни положения.

Не е логично да има отделна глава Медицинско радиологично оборудване, което е малка част от проблематиката на радиационната защита при медицинско облъчване. Освен това изискванията в тази глава дублират изискванията, заложени в проекта на Наредба за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. В текста на проекта на Наредба за радиационна защита липсва препратка към тази наредба.

Симона Аврамова,

Председател на "Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство"

20 януари 2018 г. 22:43:18 ч.
Roentgen

Мнение и предложения на Фондация "Рьонтген"

Коментар 1:

Чл. 1, ал. 1 посочва, че Наредбата включва и защитата от медицинско облъчване, както това е направено в Директива 2013/59. В същото време, в текста на тази наредба липсва раздел "Медицинско облъчване". Терминът "медицинско облъчване" се споменава само в чл. 4, ал. 5 (оптимизация); чл. 4, ал. 6 (неприлагане на граници на дозите); чл. 5, ал. 1 (дозови ограничения); раздел VI "Експерт по медицинска физика"; чл. 30, ал 5 (обоснованост); чл. 102 (предотвратяване на аварийно и непреднамерено облъчвне", но тези изисквания са много общи и с използването на терминология и изказ, различни от тези в Наредбата за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, едновременно предложен за обсъждане на този сайт.

Глава 7 "Медицинско радиологично оборудване" разглежда само един аспект от изискванията за осигуряване на радиационна защита при медицинско облъчване, като в текста са повторени част от изискванията на раздели V и VI на проекта на Наредба за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, предложен за обсъждане на този сайт. В същото време са използвани различни термини и са дефинирани различни по обхват изисквания. 

Недопустимо е две наредби да определят едни и същи изисквания към медицинската радиологична практика, и то с различна терминология и обхват. Това би рефлектирало негативно върху медицинската практика и би компрометирало радиационната защита на пациентите. Затова предлагаме следното:

Колективите, работещи по Наредбата за радиационна защита и Наредбата за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване да решат и съгласуват обхвата на двете наредби, като уеднаквят всички термини и дефиниции и премахнат всички дублирания на изисквания по едни и същи въпроси в двете наредби. Ето някои примери за различията в терминологията в двете наредби за еднакви понятия: 

  • различна дефиниция на термина "медицинско облъчване", 
  • "медицинско радиологично оборудване" и "медицинска радиологична апаратура",
  • "интервенционална рентгенология" и "интервенционна радиология";
  • "гранична доза" и "дозов ограничител"....
  • "значимо събитие" е дефинирано по различен начин в двете наредби (в Наредбата за медицинско облъчване това е в текста на чл. 45, ал. 4.)

Ако се приеме, че Директива 2013/59 ще се въведе само с една Наредба за радиационна защита, трябва да се обмисли целесъобразността за оставането на Наредбата за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. 

Ако се приеме, че всички изисквания, свързани с медицинското облъчване, ще бъдат в отделна наредба, това трябва да се уточни в началото на Наредбата за радиационна защита, като се направи препратка към Наредбата по Закона за здравето. В този случай, всички дублиращи се текстове трябва да отпаднат от текста на Наредбата за радиационна защита, включително и дефиниции на термини, отнасящи се само до медицинското облъчване.

Коментар 2:

Наредбата създава реда за признаване на квалификация на експерта по радиационна защита (чл. 27, ал. 5). Непонятно защо в чл. 28 няма такова изискване за признаване на квалификацията на експерта по медицинска физика. Ако този текст остане, в съответствие с нашия коментар 1, дефинициите и изискванията трябва да се приведат в съответствие с Директива 2013/59.

Коментар 3:

Чл. 18, ал. 2: текстът задължава жената, която работи в среда на йонизиращи лъчения, да уведоми писмено работодателя си веднага след като нейната бременност бъде установена. Това е в противоречие с Директивата, в която няма такова изискване. Директивата изисква в чл. 10, ал. 2, работодателят да осигури подходящи условия за защита, в случай, че жената уведоми за бременност. С този член се нарушава правото на работещата жена да не уведомява работодателя си, ако не желае това. Разбира се, уведомяването е в неин интерес. Текстът трябва да се приведе в съответствие с Директивата. 

Фондация "Рьонтген" (http://roentgen-bg.org)