Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Проект на  Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г. и бр. 12 и 58 от 2017 г.)

Целта на предложеният Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесите (ЗЗВВХВС) е да се уреди нормативно прилагането на разпоредбата на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), като се създаде национална процедура за разрешаване на изключения от изискванията на Регламента, когато това е необходимо за интересите на отбраната.

Създаването на национална процедура за освобождаване от задълженията по REACH е продиктувано от необходимостта да се гарантират българските интереси в областта на отбраната, като се отчетат спецификите на сектора и се намали тежестта върху отбранителната ни индустрия от прилагането на Регламента.

Разпоредбите на законопроекта са в съответствие с Кодекса за изключенията, свързани с отбраната по Регламента REACH на Европейската агенция по отбрана, към който Република България се е присъединила, който цели държавите членки, прилагащи изключението, да имат сходни национални процедури и критерии, установяващи интерес за отбраната.

Съобразно законопроекта националните критерии, установяващи интерес за отбраната са случаите в които:

−         предоставянето на информация относно производството, употребата или пускането на пазара за целите на отбраната на химично вещество в самостоятелен вид, в състава на смес или в изделие може да доведе до заплаха за националната сигурност;

−         липсата на алтернативни химични вещества или технологии може да доведе до липса на способност за производство, поддръжка, ремонт или модернизация на отбранителен продукт, както и до нарушаване на дългосрочната сигурност на доставките за целите на производството, поддръжката, ремонта или модернизацията на такъв продукт;

−         може да се наруши способността на въоръжените сили на Република България да изпълнят своя задача;

−         може да бъде нарушено задължение на Република България за ограничаване оповестяването на информация в областта на отбраната;

−         е необходимо да се осигури изпълнението на задължения на Република България,  произтичащи от участието й в международни организации или политико-военни съюзи за колективна отбрана.

Законодателното предложение регламентира процедурата за освобождаване на физически и юридически лица от прилагането на задължения по Регламент (ЕО) № 1907/2006 в определени случай за определени химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, когато е необходимо в интерес на отбраната. Не се предвижда преустановяване правното действие на разпоредбите относно изготвянето на информационен лист за безопасност, за да се осигури защита човешкото здраве и околната среда.

Законопроектът определя разрешението за освобождаване от изискванията на Регламента да се издава от Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МСОИСД) към Министерския съвет като орган, осъществяващ общото ръководство на отбраната и въоръжените сили.

Предвидено е редът, условията и сроковете за издаване на разрешението; изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, които лицето получило разрешение следва да спазва, както и информацията, която поддържа и предоставя на МСОИСД да бъдат регламентирани с изменение и допълнение на Наредбата по чл. 4б, ал.2 от ЗЗВВХВС. Издаденото разрешение следва да съдържа и мерките, които притежателят на разрешението ще прилага за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Регламентирано е създаването и поддържането на регистър на издадените разрешения.

 В законопроекта ясно са разписани задълженията на лицата, получили разрешение за освобождаване, като се въвежда административно-наказателна отговорност, при неспазване на изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, и за поддържане на информация.

С проекта на закон за изменение и допълнение на ЗЗВВХВС ще се редуцират потенциално негативните ефекти от прилагането на Регламента REACH, като се намали административната и финансова тежест за българската отбранителната индустрия, с което ще се гарантират националните интереси в областта на отбраната, като същевременно се осигури достатъчна степен на защита на човешкото здраве и опазване на околната среда.


Дата на откриване: 28.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 26.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари