Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника, за изменение на Регламент (ЕС) 1024/2012 и (ЕС) 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО (ОВ L 252 от 16.09.2016 г.) е необходимо да се предприемат национални законодателни мерки, свързани с неговото прилагане.

Определен е редът за издаване или отказ от издаване на сертификат за ЕС одобряване на типа на всеки тип двигател, като за издаване на сертификат за ЕС одобряване на типа на двигателите се въвежда такса.

Въвежда се задължение за Министерството на земеделието, храните и горите   да създаде и поддържа национален публичен електронен регистър, в който се вписват данни, свързани с издадени ЕС одобрения на типа, както и данни, свързани с осъществяване на дейностите по надзора на пазара съгласно  Регламент (ЕС) 2016/1628. Създава се и основание за издаване на наредба от министъра на земеделието, храните и горите, с която да се определи съдържанието на посочения регистър.  

На министъра на земеделието, храните и горите, като компетентен орган по одобряване на типа, се възлага оправомощаването и нотификацията на технически служби по реда на Глава XII от Регламент (ЕС) № 2016/1628.

От друга страна, с оглед спазване на сроковете за разглеждане и произнасяне по подадените заявления, с новия чл. 9г се създава постоянно действаща комисия към министъра на земеделието, храните и горите, която да го подпомага при осъществяване на процедурите по одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013. Нейните състав и функции ще бъдат определени с наредбата по чл. 9а, ал. 12.

Към настоящия момент в законодателството на Република България липсва правна уредба относно регистрацията на така наречените превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари, с изключение на категория L съгласно Закона за движение по пътищата. Това са многофункционални превозни средства, които се използват в селското стопанство, за състезания, като пътни превозни средства, като работни машини за теглене, за туризъм и др.

В областните дирекции „Земеделие“, като органи по регистрация съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) постъпват заявления за регистрация на тези машини, но такава регистрация не може да бъде извършена, което създава напрежение сред собствениците им.

Във връзка  със съществуващите пропуски е необходимо да се търси подходящ механизъм за регулирането статута на тези превозни средства. Уреждането на обществените отношения в Република България относно регистрацията на този вид техника е възможно след регламентирането ѝ в ЗРКЗГТ, с което ще се даде възможност за по - стриктен контрол, повишаване безопасността при използването ѝ и идентифицирането на собствениците на тази техника, извършили нарушения. Във връзка с безопасността при придвижване, тази техника не следва да се използва по пътищата отворени за обществено ползване. Предложената промяна ще даде възможност да се прилагат и съответните наредби към ЗРКЗГТ, регламентиращи условията за регистрация, техническата изправност и безопасност, правоспособност на лицата, управляващи превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари.

За нарушения на Регламент (ЕС) 2016/1628 са предвидени санкции за икономическите оператори, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

С проекта се регламентират дейностите по придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, като се определят:

- изискванията за издаване на разрешение за извършване на обучение на кандидатите за придобиване  на правоспособност за работа със земеделска и горска техника;

- сроковете за отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация;

- правомощията на контролиращия орган.

Гореизложените проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващото законодателство.


Дата на откриване: 28.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.1.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 януари 2018 г. 16:37:15 ч.
jdraganchev

Мнение отностно предложение за нов чл.10г. (2)

Здравейте,

предложеното в чл. 10г.(2) е непрактично и неприложимо а именно "Чл.10г. (2) Не се допуска движението на превозните средства по ал. 1 по пътищата отворени за обществено ползване.“.

Логично е да има ограничение за автомагистрали (така или иначе такова съществува за земеделската техника), първокласната пътна мрежа също, но е непрактично и неработещо принципно такова ограничение. На тези машини винаги се налага да пресекът, преминат и т.н. през пътна мрежа отворена за обществено ползване.

Нека има такова ограничение за основните пътища, но не и за второкласните и третокласни такива.

 

 

04 януари 2018 г. 18:01:04 ч.
ceco775

Мнение относно предложение за нов чл.10г. (2)

Защо в тази държава не могат да се регистрират атв-та,а регистрирани такива да не могат да се движат по пътища??? Кога най-после и ние ще открием "топлата вода" ??? 

06 януари 2018 г. 16:57:12 ч.
Velinov

Мнение отностно предложение за нов чл.10г. (2)

Явно хората писали това изменение не са наясно с проблема с който се опитват да се занимават. Регистрация на АТВ не е необходима само за да може да се индентифицира даденото превозно средство, но и да даде възможност на същото да се предвижва на собствен ход от точка А до точка Б. Пример имам земеделски имоти в дадено населено място. имотите са 7бр на различни места, как си го представят да си превозвам машината заедно с ремаркето, необходимо ми за обслужване да дадените ниви без да стъпвам ма обществен път. Според писаното по горе трябва да си карам ремарке за кола или бус или...тн. да си кача машината на платформата за да мога да я разтоваря от другата страна на същият път, защото ако мина през пътя на собствен ход подлежа на акт от КАТ за управление на не регистрирано МПС- акт 1200лв. и книжката за 6месеца. В такъв случай за какво ни е тази регистрация която предлагате. 

 

06 януари 2018 г. 17:26:08 ч.
Ангелова

Мнение отностно предложение за нов чл.10г. (2)

Здравейте,

В обхвата на министерство на земеделието влизат всички трактори, багери, валяци, асвалтополагащи машини и всякаква друга транспортнна и земеобработваща техника. Всичко което е регистрирано към това министерство може и се движи по републиканската пътна мрежа с изключение на магистралите. Та защо точно АТВ-тата да не могат да използват същите пътища. Нима един комбайн на пътя е по- безопасен от едно АТВ. И защо ми е рергистрация ако нямам право да се движа по пътищата.