Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни п

Цел на проекта е транспониране в българското законодателство на разпоредби на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. По този начин се урежда обмена на информация между Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за регистрираните превозни средства и периодичните им технически прегледи, което е предпоставка за осъществяване на предвиденото в тази директива временно отнемане на регистрацията при констатирана при технически преглед опасна техническа неизправност на превозното средство. Крайната цел е използваните пътни превозни средства да са безопасни и в приемливо спрямо околната среда състояние. Цели се съобразяване и отразяване в наредбата на промените в Закона за движението по пътищата, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 77 от 2017 г. и бр. 97 от 2017 г. Цели се създаване на уредба относно реда за служебното прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, чийто собственик не изпълни задължението си в двумесечен срок от придобиване на собствеността да регистрира превозното средство. Създаването на подзаконова уредба относно реда за обмен по електронен път на информация между Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори цели улеснение на гражданите при прехвърляне и регистриране на регистрирани в Република България превозни средства. Във връзка с подобряване на административното обслужване на гражданите, приобретателят на пътно превозно средство ще може да заяви предварително изготвяне на свидетелство за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията ще се подава към МВР заедно с информацията за сключения договор. Цели се и намаляване на административната тежест, като отпада изискването за представяне на документ за единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ. С оглед необходимостта от предприемане на спешни мерки за транспониране на Директива 2014/46/ЕС и от достатъчен срок за осигуряване на реализирането на предвидения в наредбата информационен обмен между Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, предвид че временното отнемане на регистрацията при констатиране на опасни технически неизправности следва да се прилага от 20 май 2018 г., за провеждане на общественото обсъждане на проекта е определен 14-дневен срок.


Дата на откриване: 29.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари