Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и

С проекта се цели намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването да се представят документи на хартиен носител - документ за ЕИК. Заявителите физически и юридически лица - производители, техни упълномощени представители, вносители и дистрибутори на продуктите за пожарогасене, ще бъдат облекчени при осъществяване на административната процедура по издават удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене по реда на чл. 10-18 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. Цели се отпадане на изискването да се представя документ за платена такса по Тарифа № 4 за такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. Цели се прецизиране на някои от разпоредбите на Наредба № 8121з-906 от 2015 г., в това число и Допълнителните разпоредби и приложенията. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено обсъждане на проекта е 14-дневен. Целите, които ще се постигнат с промените в Наредба № 8121з-906 от 2015 г. – намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, обосновават необходимостта от съкращаване на срока за изразяване на предложения и становища.


Дата на откриване: 29.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари