Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 16 от 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели

На 3 август 2016 г. Европейската комисия отправи към българската страна запитване № 8291/16/MOVE по информационна фаза EU Pilot, свързано с предполагаема неправомерна експлоатация на въздухоплавателни средства, отговарящи на стандарти в част ІІ, глава 2, том 1 от Приложение 16 на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, което тя разглежда като противоречие с прилагането на Директива 2006/93/ЕО. Директивата установява общоевропейски стандарти за шумовите емисии и въвежда ограничения за експлоатацията на граждански въздухоплавателни средства, които не отговарят на тези стандарти.

В чл. 3, ал. 4 от директивата се предвижда възможност за държавите-членки да предоставят разрешения за временно използване на летищата, разположени на тяхна територия, на въздухоплавателни средства, които не отговарят на установените стандарти по шум, в случаите когато тяхната експлоатация е от изключително значение.

В допълнително запитване по информационна фаза, Европейската комисия поиска точния брой на изпълнени полети, от/до територията на Република България, за периода 01.10.2015 г. - 28.02.2017 г., с въздухоплавателни средства, които не отговарят на установените стандарти по шум.

В отговор, българската страна представи информация за 224 изпълнени полета през посочения период. Беше обърнато особено внимание на Европейската комисия, че всички полети са били от изключителен характер, превозващи продукция, предназначена за отбраната и мисии/операции по сключени договори или международни споразумения, които не трябва да се разглеждат изолирано от действията на ЕС и НАТО, в контекста на провежданата от тях политика в съответните региони. Полетите са изпълнявани при максимално придържане към установените норми за шум, като над 90 % от трафика, предмет на запитването, е реализиран от/до летище Бургас, което има въведени специални  условия за използване на пистите, публикувани в BG AIP-LBBG AD 2-16 от 15.12.2015 г., ограничаващи маршрута на излитане и подхода за кацане над Черно море. Анализът на данните, извършен от Националния институт по въздушен транспорт показва, че към 2015 г. и прогнозно за 2020 г., 2025 г. и 2030 г. не е регистрирано и не се очаква ошумяване над допустимите норми в района на летище Бургас. Въпреки изчерпателно изложената от българската страна аргументация, Европейската комисия информира, че обмисля стартирането на наказателна процедура.

В тази връзка, с цел изготвяне на защитна национална позиция, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира и проведе работни срещи, с участието на представители на Министерството на икономиката, Министерство на отбраната, Министерството на външните работи, Държавна агенция „Национална сигурност” и производители и търговци на продукция свързана с отбраната.

Като резултат от работните срещи, бе одобрено предложение на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за иницииране на изменение и допълнение на Наредба № 16 за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели от 14.01.1999 г. (издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм., бр. 24 от 5.03.2002 г., в сила от 5.03.2002 г., изм. и доп., бр. 6 от 19.01.2007 г.), с което, при предоставянето на разрешения за полети с въздухоплавателни средства, които не отговарят на установените стандарти по шум, но чиято експлоатация е от изключително значение, ще се въведат следните допълнителни изисквания:

- заявителят следва да представи декларация, че естеството на полета и/или превозвания на борда товар, обуславя използването на въздухоплавателно средство, което не отговаря на изискванията на Наредба № 16, като единствен икономически и технически възможен вариант;

- при изпълнението на полета ще се използва летище, разположено на територията на Република България, което има екологична оценка и процедура за гарантиране отсъствието на шумово замърсяване;

- изключенията, предоставяни в рамките на една календарна година, не надвишават 1-% от общия брой полети, изпълнени за същия период до/от летищата, разположени на територията на Република България.

С въвеждането на тези изисквания ще постигне едно по-ясно нормативно регулиране на този процес, което смятаме, че ще бъде разгледано положително от страна на Европейската комисията.

 

 

Лица за контакт:
Веселинка Трифонова
Главен експерт в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02 937 1008
E-mail:  vtrifonova@caa.bg

Румен Костов
Главен експерт в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02 937 1002
E-mail: rkostov@caa.bg
 


Дата на откриване: 2.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 януари 2018 г. 16:24:40 ч.
albena76

Бургас

Искам да изкажа възмущението си от промяната в Наредбата и най-вече в липсата на загриженост и защита на населението от високите шумови нива, предизвиквани от самолети.

От някоко години ,трафикът на тези самолети преминава над главите на живущите в 2 от най-големите жилищни комплекси в град Бургас. Оплакванията не спират, но никой не поема ангажимент към тези хора, които са освен живи същества и данъкоплатци.

Самолетите прелитат реално над главите ни. Заглушават телевизорите ни, разтърсват стъклата на прозорците ни и чашите в шкафовете ни. През лятото, самолетите прелитат през 5 минути, включително и вечер.

Положението е нетърпимо!

Няма предприети никакви мерки за намаляване на този шум. Няма желание от страна на Фрапорт и Летище Бургас да се предприемат такива. Шум, замърсяване, а данъците са едни от най-високите в града.

Настоявам ,да бъдат взети под внимание интересите и желанията на всички потърпевши от сегашната ситуация.

В случай, че бъде изменена наредбата, и 100% от самолетите бъдат обслужвани от бургаското летище, настоявам да бъде променен маршрута им, като захождат през Поморие, тъй като има такава възможност и се изключи преминаването им над жилищните сгради.

Моля , да ни влезете в положение, защото тези самолети преминават над детските площадки, над парка и всички майки с детски колички, всички ,деца, както и гости на Бургас, гледат ужасени при всеки шум.

Бъдете хора и ни влезте в положение.