Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания

Предложените промени в Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от министъра на културата, са в изпълнение на Решение № 496 на Министерския съвет от 29.08.2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

С проекта се предлага изменение и допълнение на чл. 17в от наредбата, който регламентира  представянето на диплома за придобито висше образование в чужбина.

Целта  на изменението е да отпадне изискването за представяне на хартиен носител на удостоверение, с което се признава придобито висше образование в чужбина. Когато лице кандидатства вписване в регистъра, административният орган няма да има право да изисква от него представянето на удостоверението за признаване, а ще следва да изиска удостоверяване на признаването му по служебен ред чрез Националния център за информация и документация.


Дата на откриване: 5.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 5.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 януари 2018 г. 19:09:32 ч.
РКолева

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ В. ГРИГОРОВ И Р. КОЛЕВА

Уважаеми вносители на законопроекта,

предложените промени в действащата Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания са обосновани и приемливи. Използваме възможността да предложим още една промяна, която смятаме за наложителна. Според нас е необходимо да се разширят и детайлизират условията и редът за приемането на отчета и документацията от теренните археологически проучвания. Във връзка с това предлагаме следните промени в чл. 27 от Наредбата:

1.     Настоящия текст става алинея 1 и в началото на първото изречение се добавя „Учените“, а след него се добавя второ изречение: „Със заповед на директора на НАИМ съставът на секцията може да се разшири и с външни учени.“

Мотиви: Съставът на секциите не се състои само от учени, затова е необходимо в ал.1 да се конкретизира, че само те обсъждат отчета и документацията и дават оценка за качеството на проведеното теренно археологическо проучване. Добре е да се даде възможност съставът да се разшири и с учени от други институции.

2.     Добавя се нова алинея 2 със следния текст: Задължителните изисквания към отчета и документацията се публикуват на сайта на НАИМ при БАН заедно с критериите за тяхната оценка.

Мотиви: Липсата на оповестени критерии за оценка и минимални изисквания към отчета и документацията създават неяснота, а понякога и обвинения за субективност при оценяването на отчетите. За преодоляването на тази слабост е необходимо да бъдат въведени ясни критерии за оценяване и минимални изисквания към отчета и документацията, чието изпълнение е условие за тяхното приемане. Текстът ще задължи НАИМ да ги оповести и те да са известни при изготвянето на документацията и отчета.

След промените чл. 27 ще има следното съдържание:

Чл. 27. (1) Учените в съответната секция на НАИМ при БАН обсъждат отчета и документацията и дават оценка за качеството на проведеното теренно археологическо проучване. Със заповед на директора на НАИМ съставът на секцията може да се разшири и с външни учени. Приемането на отчета е необходимо условие за издаване на разрешение за бъдещи проучвания.

 (2) Задължителните изисквания към отчета и документацията се публикуват на сайта на НАИМ при БАН заедно с критериите за тяхната оценка.

С уважение:

доц. д-р Валери Григоров, гл. ас. д-р Румяна Колева

02 февруари 2018 г. 23:35:36 ч.
VladimirSlavchev

Предложение от В. Славчев

Уважаеми вносители на проекта,

предлагам от член 17в, алинея 2 на Наредбата текстът на точка 3:

"документи, доказващи 10 години професионален опит като археолог" да бъде заменен със следния текст:

"документи, доказващи наличието на най-малко две години професионален опит като заместник-ръководител на теренно археологическо проучване"

В настоящия си вид излиза, че колеги, които, макар и да са били два или повече пъти заместник-ръководители на археологическо проучване, няма да бъдат регистрирани, ако професионалният им стаж е под десет години. Това е допълнително изискване, което не е предвидено в ЗКН. Смятам, че текста в Наредбата трябва да бъде съобразен и хармонизиран с изискването на ЗКН, където в чл. 150, ал. 2, т. 3 е уговорено именно условието за заместник-ръководството, без изискване за срок на професионален опит.