Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители

Проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, издадена от министъра на отбраната (Обн. ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г., бр. 20 от 11.03.2011 г., в сила от 11.01.2011 г., бр. 76 от 30.09.2011 г., в сила от 30.09.2011 г., попр., бр. 80 от 14.10.2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 7.12.2012 г., в сила от 7.12.2012 г., бр. 80 от 16.10.2015 г., в сила от 16.10.2015 г., доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.09.2016 г., в сила от 13.09.2016 г., доп., бр. 8 от 24.01.2017 г., в сила от 24.01.2017 г., изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2017 г., в сила от 29.08.2017 г.)

 


Дата на откриване: 9.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 януари 2018 г. 11:36:17 ч.
HUNTER

да се спазва наредба Н22

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  Правилник     

§ 1. Разпоредбите на правилника се прилагат и от юридическите лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, когато по силата на закона или на акта за създаването им управляват имоти и вещи-държавна собственост.  4. (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г.) „Семейство" са: а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак); б) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак). 

Наредба Н22

1а. (Нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) „Деца" са родените от брака или от съвместното съжителство на военнослужещия или цивилния служител или осиновените до навършването на 18-годишна възраст, а след навършването є, ако: а) са лица с установена по съответния ред над 71 % инвалидност, имащи право на придружител, което се удостоверява с акт за раждане на детето и с решение на ТЕЛК; б) учат в учебно заведение с местонахождение, идентично с това на обитавания от родителите имот - за срока на обучението, но не по-късно от навършване на 20- годишна възраст при обучение в дневна форма на средно учебно заведение и на 25- годишна възраст при обучение в редовна форма на висше учебно заведение, което се удостоверява с акт за раждане на детето и удостоверение от учебното заведение; за начало на срока на обучение 

 

Правилника и наредбата не си кореспондират по отношение на правото на ползване на държавното жилище от дете на повче от 20 г. независимо от това да се обучава във ВУЗ или не.

Предлагам да се изпълнява Наредба Н22 в този си вид независимо, че е акт на министъра а не закон.