Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г.

 

 

Предложените промени се състоят в следното:

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 „Планински райони” се допълва с четири нови землища, а именно:

1. Село Босилица от Община Черноочене, Област Кърджали, EKATTE - 05712;

2. Село Горановци от Община Кюстендил, Област Кюстендил, EKATTE - 16026;

3. Село Цветкова бара от Община Берковица, Област Монтана, EKATTE - 78286;

4. Село Потоп от Община Елин Пелин, Област София, EKATTE - 57921.

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 „Райони с ограничение, различни от планинските” се допълва с едно ново землище, а именно:

Село Капитан Димитриево от Община Пещера, област Пазарджик EKATTE-36124.

Причини и основни цели, които налагат предложените промени са:

Необлагодетелстваните райони в Република България са определени в края на 2006 г. и началото на 2007 г. В този период съгласно Националния статистически институт (НСИ) броят на землищата е 4616. Към момента в НСИ и в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) броят на землищата е 4623. Четири от новите землища отговарят на критериите за планински необлагодетелствани райони съгласно чл. 3 от Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, а едно от новите землища отговаря на критериите за райони с ограничение, различни от планинските съгласно чл. 4.

С предлаганите промени се цели да се включат и новите землища отговарящи на условията за необлагодетелстваните райони, като по този начин се предоставя възможност с тях да се кандидатства за допълнителни компенсаторни плащания по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Очакваните резултати от предлаганите изменения са увеличаване броя на потенциалните кандидати по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Предлаганите промени са включени в петата нотификация за изменение на Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 - 2013 г., отразени са в анексите към нея и са одобрени от Европейската комисия с официално писмо за одобрение, изпратено през системата SFC 2007 на 28.03.2011 г.

 


Дата на откриване: 4.5.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.5.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари