Обществени консултации

Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници

Основен приоритет, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г., е намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите. В тази връзка Министерският съвет прие Решение № 338 от 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за представяне от потребителите на административни услуги на някои официални удостоверителни документи. В изпълнение на т. 3 от цитираното решение, с която се възлага на министрите да инициират съответните промени в нормативните актове в секторите от тяхната компетентност, се предлагат промени в Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

С изготвения проект е предвидено да отпадне задължението за заявителите да предоставят документи, свързани с тяхната регистрация и актуално състояние. Информацията ще бъде проверявана служебно в Търговския регистър, съответно Регистър БУЛСТАТ, въз основа на посочени в заявлението ЕИК или БУЛСТАТ номер.

Предвижда се и отмяна на изискванията за представяне на свидетелства за съдимост и на договорите за назначаване на ръководителите на транспортната дейност на заявителите, в случаите, в които е възможна служебна проверка на обстоятелствата. Когато заявителят е работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда информация относно правоотношенията с ръководителя на транспортната дейност ще се проверява от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите.

Във връзка със съдебния статус на лицата, от страна на Министерството на правосъдието ще бъдат предоставяни електронни служебни свидетелства за съдимост, за лицата, които не са осъждани, или автоматично генерирани съобщения, че лицата, не попадат в кръга от субекти, за които не са съставяни бюлетини за съдимост. За лицата с чисто съдебно минало ще отпадне необходимостта от представяне на свидетелство за съдимост. Електронните служебни свидетелства за съдимост предстои да бъдат въведени след приемането на съответните изменения и допълнения в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите, организацията и дейността на бюрата за съдимост. Предвид това, в настоящия проект е указано изрично, че промените влизат в сила от 1 март 2018 г.

Данни за регистрацията на автомобилите ще бъдат получавани служебно от Министерството на вътрешните работи, в което ведомство се води регистър на пътните превозни средства. В тази връзка отпада изискването за прилагане на свидетелство за регистрация.

Отпада също и задължението за заявителите да прилагат копия от удостоверението за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност, както и от контролния талон за извършен технически преглед на автомобилите тъй като Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, предвид възложените й функции в областта на автомобилния транспорт, съхранява или съответно има достъп до тази информация.

 

Лица за контакти:
Женета Рогова
Началник на отдел "ПДТСЕУ" дирекция "Правна"
МТИТС
Тел.: 02/9409475
Е-mail: jrogova@mtitc.government.bg

Светлана Стилиянова
Гл. експерт в отдел "ПДТСЕУ" дирекция "Правна
МТИТС
Тел.: 02/9409545
Е-mail sstiliyanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 12.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 януари 2018 г. 15:48:54 ч.
Vlad

Съдимост

Изискването за съдимост е абсолютно недостатъчно!!! В реалност, то единствено е удостоверяващо дали лицето -упражняващ такси професия има произнесени присъди.

И ..Нищо около реалното състояние на таксиметровият шофьор. Той/тя/ а защо и не "то" (по Истанбулската конвенция ако се приеме) в случай, че има разработки от полиция, множество нарушения от всякакъв вид, до които не се е стигнало до съдебно дирене или процес и произнасяне на виновност, то тогава лицето е с чисто минало!!!Абсолютно Грешен подход!!! Рискувате да толерирате и да не направите нищо по въпроса с поведението и навлизане на криминален контингет в професията!

Което е не само неморално, но и опасно за гражданите полззващи тови вид обществено достъпен и регулиран транспорт с което ствате съучастници от нежеланието си за оценка и превенция на риска по регулация!!

 

Поради това, че е широко известно, че голяма част от упражняващите дейността, имат такива проявления в миналото си, а защо и не в настоящето и биха склонни за в бъдеще вие в бъдеще ще сте в качеството си на отговорни при бъдещи прояви на посочените лица!Некачественото регулиране на този високо рисков транспорт, определено е вашата роля, а в последствие и солидарна отговорност!!!Какво допълнително е нужно: информация от полицейските служебни регистри за въпросното лице!!!Това е начинът по който е регулиран таксиметровият транспорта в Англия. Зная го от личен опит, защото съм лицензиран радио такси шофьор там и не съм против него, а напротив.... въпреки, че това удостоверение от полицията ми струваше 53 паунда - за пълна проверка ..., като на всеки 3 години се подновява!!!Тоест или иксате да работите качествено или рискувате живота и имуществото на гражданите на държавата, където регулирате този бизнес!!!!!!  Но отговорност и то всякаква задължително трябва да се изисква и .. трябва да се потърси от вас, в случай на реализиране на събитие с негативен изход!!!!!Такаче.. преценете!!!  Това съвсем не е безобидна дейност!!!!!!!