Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) е приета на основание разпоредбата на чл. 17а, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение (ДВ, бр. 61 от 2014 г.).

По силата на чл. 106, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), обнародван в „Държавен вестник”, бр. 79 от 2015 г., в сила от 1.08.2016 г., една от формите на обучение е обучението чрез работа (дуална система на обучение).

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) в редакциите й с измененията, обнародвани съответно в „Държавен вестник“, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и бр. 59 от 2016 г., в сила от 01.08.2016 г., професионалното образование и професионалното обучение може да се осъществяват и по пътя на обучение чрез работа (дуална система на обучение).С предложените изменения и допълнения разпоредбите на горепосочената Наредба се привеждат в съответствие с действащите законови разпоредби, по-конкретно с приетия ЗПУО и последвалите промени в ЗПОО (ДВ, бр. 79 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.).

Обучението чрез работа представлява специфична форма на обучение, за която прием в училищното образование и обучение се предлага след завършване на основно образование. В същото време в Наредбата за уеднаквяване с терминологията в ЗПУО и ЗПОО се променя описанието на понятието „обучение чрез работа“ - „дуално обучение“ се замества с „дуална система на обучение“.

Освен това с представените предложения за изменение и допълнение на горепосочената Наредба № 1 на министъра на образованието и науката от 2015 г. се прецизират други нейни разпоредби и е направено разграничение между прием за обучение чрез работа и стартиране на практическо обучение в реална работна среда.

Допълнени или прецизирани са и отговорностите на страните в партньорството -работодател/и и институция от системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, за организиране или провеждане на обучение чрез работа, както и сроковете във връзка е предприемане на действия по осъществяване на партньорството.

С направените промени се подпомага установяването на практика на партньорски отношения между работодател/и и институция от системата на професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за информиране и професионално ориентиране, както и планирането на практическото обучение в реална работна среда. Промените в Наредбата целят и да ориентират учениците, а също така и лицата, навършили 16 години, за избора на подходяща форма на обучение с оглед придобиване на професионална квалификация, а именно по пътя на обучение чрез работа, както и за сроковете и етапите в това обучение.


Дата на откриване: 12.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари