Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

В проекта на Наредба се предвиждат изменения и допълнения в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

С Преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения и допълнения в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, в Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и изменение в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

 

 Отговорна структура

 дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски  

 парцели“

 Email:

 mfileva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 12.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 февруари 2018 г. 15:01:55 ч.
ivanivanovsd

ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 3 ОТ 2015

Здравейте,

Във връзка с общественото обсъждане на изменение и допълнение на Наредба 3 от 2015 година, имам следните коментери:

  1. Хипотеза 1 – собственик съм на юридическо лице, което има 250 дка трайни насаждения (череши). Закупувам още едно юридическо лице, което има договор с Община за стопанисването на още 250 дка череши. Новите 250 дка, не мога да ги прехвърля към съществуващите ми 250 дка, защото имат договор с Община. Следва аз като едноличен собственик на капитала да очертая земята за подпомагане по директните плащания и за двете фирми. Тук вече следва проблема по схемата за обвързано подпомагане, схемата за преразпределителното плащане. Ако цялото стопанство е на едно място ( в едноюридическо лице) е ясно – ще се вземе за първите 30 ха  по 1607 лева  на ха ,обвързана подкрепа, а обвързаната подкрепа за останалите 20 ха по 1071 лева на ха.  Но когато стопанството ми се състои от две и повече юридически лица, за които има обективна невъзможност да се обеденят, как би следвало да се очертава по схемата за обвързана подкрепа? Ако очертая  имотите на двете фирми по схемата за обвързана подкрепа, това означава, че в двете фирми ще се заяви по завишената ставка (1607 лева на хектар), това веднага ще се сметне за изкуствено създадени условия и няма да ми се плати в нито една фирма по схемата за обвързана подкрепа. Съгласно измененията и допълненията на Наредба 3 от 2015 г., никъде не става ясно и не е записано нормативно как ще се процедира.

Затова моето предложение е да е възможно да се заявя схемата за обвързана подкрепа с избор на ставка. Така аз от едната фирма ще си заявя 250 дка на завишената ставка, но от другата фирма, ще си заявя първите 50 дка на високата ставка, а останалите 200 дка на по-ниската ставка. По този начин ще се третира еднакво ако цялото стопанство е в една фирма и ако стопанството се състои в две или повече фирми. Ще има равнопоставеност на кандидатите (физически и юридически лица) по схемата за обвързано подпомагане.Така няма да има предпоставки да се третира за изкуствено създадени условия наличието на две и повече юридически лица. По този начин няма да се ограничава и икономическото развитие , при наличието на възможност за закупуване на фирми с дългосрочни договори.

Това същото се отнася и за схемата за преразпределително плашане. Трябва да ми се даде възможност от втората или третата фирма да си заявя площите до 30 ха. Не всички площи, а само площите до 30 ха.

 

11 февруари 2018 г. 14:57:14 ч.
Национален съюз на говедовъдите в България

Предложение от Национален съюз на говедовъдите в България

Националния съюз на говедовъдите в България, след като се запозна с направените предложение за проект за промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, прави следните допълнения, които ви изпращаме с молба да бъдат взети в предвид при окончателното изготвяне на проекта.

Промяната в Чл. 27а. не позволява осъществяване на контрол върху реализацията на мляко. Също така се отнема възможността на земеделските стопани, които преработват мляко на ишлеме да докажат количество произведено сурово мляко. В следствие на изнесените доводи правим следното предложение:

Реализацията на количествата мляко по чл. 19, 19а, 23 и 24 се доказва със:

1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, регистрирани в Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко съгласно чл. 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз- когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, издадени от първи изкупвачи на мляко, регистрирани в Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко съгласно чл. 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз - когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

3. фактури за реализирани доставки - когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави - членки на Европейския съюз;

4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни продукти - когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход(ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък "Наредба № 26 от 2010 г.";

5. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, за реализирани млечни продукти - когато земеделският стопанин е със затворен цикъл на производство и има регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона за храните;

6. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко от земеделски стопани за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие регистрирано в регистъра на БАБХ за редовно работещите и извършващо дейност млекопреработка,приемно-предавателни  протоколи  за произведени млечни продукти от доставеното сурово мляко на ишлеме и фактури и/или фискални касови бележка, издадени от фискално устройство на земеделския стопанин (предал млякото )за реализирани млечни продукти получени(добити) от ишлемето. 

7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните - когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).

Председател на НСГБ: Димитър Зоров

11 февруари 2018 г. 20:44:54 ч.
pgeorgiev

ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 3 ОТ 2015

Да се премахне: Ако не се пръска соя, няма да даде добив! 

6. В Приложението  „Заявление за подпомагане форма за физически лица и форма за ЕТ/Юридически лица” в раздел „Декларации” се създава т. 15:

„15. Декларирам, че съм запознат със забраната за използване на продукти за растителна защита съгласно чл. 45, параграф 10б от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение X към същия регламент (обн. ОВ L 181/1 от 20.06.2014 г.). “.