Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” – ЕАД

Проектът на постановление е разработен в изпълнение разпоредбата на § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2011 г., съгласно която общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от фонд „ФЛАГ” – ЕАД със средства в размер до 4 млн.лв. при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

С проекта на постановление се предвижда и през 2011 г. общините да бъдат подпомагани финансово за покриване на начислени през 2011 г. лихви и такси по обслужване на дълга им към Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” – ЕАД. Средствата ще се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като целеви трансфери.

Общините са групирани в няколко групи с различна степен на подпомагане според интегралната оценка на кредитния им потенциал. Запазва се действалата и през 2010 г. методика за определяне на кредитния потенциал на общините на базата на интегралната оценка, изчислена по критерии, като за изчисленията са използвани данни от отчетите за касовото изпълнение на общинските бюджети към края на 2008, 2009 и 2010 г. Диференцираният подход на подпомагане е съобразен с определената по методиката интегрална оценка за кредитния потенциал на общините, както и по отношение на общините с население до 5000 жители. С оглед ограничения ресурс и през тази година не се предвижда подпомагане на общини за начислени лихви и такси в размер на 100 %.
По предложение на НСОРБ, в проекта на постановление е предвидена възможност, в случай на реализирани икономии от предвидените за 2011 г. средства за подпомагане, то същите да се предоставят на общини за възстановяване на извършени от тях разходи през 2009 г. в размер на 486 909 лв. за лихви и такси по обслужване на дълга им към Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” – ЕАД. Това произтича от неизпълнение разпоредбите на ПМС № 189 от 2009 г. за предоставяне допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в размер до 4 млн. лв., за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет, за покриване на извършени от общини разходи за начислени лихви и такси по обслужване на дълга им към ФЛАГ за 2009 година. Негативното въздействие, което финансовата криза оказа върху изпълнението на приходната част на държавния бюджет за 2009 г., не позволи преструктуриране на разходи по централния бюджет, свързани с осигуряване на допълнителни средства по бюджета на МРРБ за изпълнение на постановлението. Повечето общини с поет дълг през 2009 г. са с ограничени финансови възможности и за тях това подпомагане ще е от решаващо значение за приключване на настоящата бюджетна година. По предложение на НСОРБ предоставените през 2011 г. средства ще могат да се изразходват от общините за финансиране на инвестиционни разходи и текущ ремонт по решение на общинския съвет. От тази възможност биха се възползвали общо 45 общини.
Проектът на Постановление, вкл. Методиката за определяне на кредитния потенциал на общините, групирането на общините и степента на подпомагане на различните групи общини, са съгласувани с НСОРБ.
Предвид осигуреното финансиране със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., проектът на постановление няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 9.5.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.5.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари