Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

С промяната се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., задълженията за изключване на двойното финансиране, което може да е породено от настъпилите изменения в приложимото европейско законодателство, ограниченията в разполагаемите финансови средства по мярката, намаляване на тежестите за бенефициентите и контролиращите лица и съответно прилагащата администрация, като се предоставят възможности за ефективно управление на наличните финансови средства по мярката. Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за четвърто изменение на ПРСР 2014-2020 г. и приложимото европейско законодателство.

Отговорна дирекция/ВРБ

дирекция „Развитие на селските райони“

Email:

rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 19.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 февруари 2018 г. 22:28:09 ч.
Di_Petkova

Сдружение на българските производители на биопродукти/СБПБ/ Становища и предложения

Уважаеми господа, в законоустановения и указан срок сме подготвили и внасяме Становища и Предложения от името на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ/СБПБ/  - документът е обективиран като:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ СТАНОВИЩА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТНОСНО:

  1. Проект на Заповед на ресорния министър, с която се определя 01.03.2018 г. за начална дата на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2018 г. относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) – във вр. с прилагане  за Кампания 2018 г. Мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. и Мярка 10 „Агроекология и климат” от ППРСР 2014-2020 г.
  2. Проект на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г.

Форматът за коментари очевидно не позволява изцяло да се публикува документът, а редакцията на отделни извадки не ни устройва, защото бихме желали волеизявлението ни да се възприеме еднозначно, по начина, по който е обективирано. Ето защо, ползваме настоящата форма, за да регистрираме в законоустановения срок коментара си, ведно с анонса, че освен, че такъв коментар сме направили, сме се обединили и в опит поне отчасти да анализираме  моментите, които считаме за спорни в проекто-текстовете, както и сме формулирали предложения за коректни текстове . В уверение на целокупната ни членска маса /към момента на депозиране на настоящотото сме повече от 100 ф.л. и ю.л. , с особена активност по формулиране на наболелите места в проекто-наредбата, предмет на обсъждане, за да са сигурни, че одобреното  от всички ни за публикуване пред МЗХГ писмо е достигнало адресата си  - в лицето на ресорния министър, заместник министър и отговорната дирекция, целият текст на документа ще бъде изпратен на електронните пощи на г-н  Румен Порожанов   minister@mzh.government.bg, rdd@mzh.government.bg.

Поели сме ангажимент между нас да огласим максимално така формулираните становища и предложения, тъй като касаят правната сфера на голям брой заинтересовани лица. Очакваме от МЗХГ да обявяви своевременно на сайта датите, предвидени за работни консултативни срещи или за отговор на поставените за разглеждане въпроси във връзка с посочените за спорни текстове.

17 февруари 2018 г. 10:29:25 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

ДО Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ, МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДО Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА ЗАМ.МИНИСТЪР,

ЧРЕЗ ОТДЕЛ „БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО” ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ СТАНОВИЩА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО:1. Проект на Заповед на ресорния министър, с която се определя 01.03.2018 г. за начална дата на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2018 г. относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) – във вр. с прилагане за Кампания 2018 г. Мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. и Мярка 10 „Агроекология и климат” от ППРСР 2014-2020 г.

2. Проект на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г.

ОТ СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) – юридическо лице с нестопанска цел, ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново,гр. Велико Търново 5000, ул. „МАРИЯ ГАБРОВСКА” No 6, вх. В, ет. 2, ап. 4, електронна поща: sdr_biopro@abv.bg, в качеството на отраслова организация, самоопределила се и заложила в Устава си да осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в подпомагане, насърчаване, представляване на производителите, преработвателите и търговците на биологични продукти на територията на Република България, в обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да осигурява активно участие със становища с оглед интересите на членовете си при законодателни инициативи; подпомагане, съдействие, консултиране, обучение на членовете си с цел икономически растеж. (Към момента на депозиране на настоящото Предварително становище членската ни маса наброява почти 100 субекти – физически и юридически лица, като всеки ден се присъединяват нови и нови колеги с оглед защитата ни от законодателни инициативи, съдържащи норми, накърняващи правната ни сфера)

17 февруари 2018 г. 10:32:22 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,В законоустановения срок съгл. чл. 26 ал. 4, във вр. с чл. 26 ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) (последната му редакция - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 05.11.2016 г.), считано от датата на огласяване на сайта на ресорното министерство горепосочена в титулната част /пунктове 1 и 2 /информация, депозираме пред Вас Становище, обективирано по текстове както на Проекто-Наредбата, така и по Проекта на Общия административен акт – Заповедта на ресорния министър, за да анонсираме както предварителното си становище по текстове, които считаме за конфликтни, с което желаем да се конституираме като страна в общественото обсъждане, така и в същото време да анонсираме, че в процеса на обсъждането при всички случаи ще се включим активно с допълнителни становища и предложения с обща цел да се избегне приемането на текстове, поставящи ни в несправедливи условия, противоречащи на закона, морала и добрите нрави, както и най-сетне да се предотврати установяване чрез подзаконов нормативен акт или чрез общ административен акт /какъвто се явява Заповедта на министъра/ на практика, в която се нарушава балансът, справедливостта и законосъобразността спрямо всички заинтересовани субекти на сферата, обект на законодателна инициатива и административно обслужване от ресорното министерство. С оглед краткия едновременнотечащ почти срок обективираме становището едновременно както по Заповедта, така и по Проекто-наредбата, за да могат да бъдат запознати работните екипи при МЗХГ, натоварени с текстовете, предмет на обсъждане и консултации. При положение, че Ресорния министър в лицето на г-н Порожанов и зам.мин. д-р Василева, разгледате аргументите ни и ги приемете(или някои от тях), очакваме да се разпоредите същите да бъдат инвокирани в окончателния вариант на всяко едно от произнасянето – било в окончателната Заповед по позиция 1, досежно прилагането на Мерки 10 и 11 за Кампания 2018 г., както и по отношение на атакуемите в горепосочения Проект на Наредба № 4, а междувременно с настоящото обективираме нашата заявка за активно участие по време на консултациите, в чието начало приемаме да сме и вярваме достатъчно сме се заявили, за да ни включвате в поканите си за работни срещи и др. консултативни форуми по повдигнатите за обществено обсъждане въпроси – обстоятелство, за което ще следим, тъй като касае закосъобразността на административното производство, каквото е изготвянето на подзаконов нормативен акт /конкретно Наредбата, предмет на обсъждане като Проект/.

МОТИВИ ДОСЕЖНО ПРАВНАТА СТРАНА на ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД на ресорния министър, с която се определя 01.03.2018 г. за начална дата на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2018 г. относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) – във вр. с прилагане за Кампания 2018 г. Мярка 11 „Биологично

земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. и Мярка 10 „Агроекология и климат” от ППРСР 2014-2020 г. :

17 февруари 2018 г. 10:33:02 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

Считаме, че Проектът на Заповедта ако бъде приет в този му вид, превръща този общ административен акт атакуем както по целесъобразност, така и по законосъобразност, а превенцията срещу това е ако бъдат съобразени ако не всички, то поне част от аргументите, които обективираме с настоящото Становище: По отношение: НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на МЯРКА 10 „Агроекология и климат” от ПРСР

http://www.dfz.bg/asset/8447/NAREDBA_7_ot_24022015_g_za_prilagane_na_mqrka_10_Agroekologiq_i_klimat_ot_Programata_za_razvitie_na_.pdf § 12. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 2. Създава се ал. 2: (2) Прием на заявления за подпомагане може да се извършва под условие в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 2009 г. В този случай, земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансовата помощ ще се извърши при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от Държавен фонд „Земеделие“– Разплащателна агенция до ограниченията по чл. 11.“/Да отпадне изобщо като неприемливо и превратно интерпретиране целите на Програмата за развитие, в която са заложени предварително бюджети и не следва потребителите на услугата да бъдат поставяни в неравнопоставено положение на елиминация, за да нямат достъп до финансов ресурс занапред поради нецелесъобразното му разходване и разпределяне. „Под условие” да се предостави достъп до услугата занапред, както и да се вменява на кандидатът за потребление на услугата задължението да подписва декларация за предварителен отказ от право, заложено в международен регламент са недопустими инструменти и компрометират изцяло процедурата на финансиране, както и действията на администриращите я лица/ В Чл. 17 ал. 1 се създава точка 9. Земеделските стопани за прилагането на агроекологични дейности по направленията по чл. 3 получават плащане на площ за първите до 30 хектара съгласно чл.14, за които имат право на подпомагане и плащане с 50% по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-я ха. По отношение: НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на МЯРКА 11 „Биологично земеделие” от ПРСР

http://www.dfz.bg/assets/7907/NAREDBA_4_ot_24022015_g_za_prilagane_na_mqrka_11_Biologicno_zemedelie_ot_Programata_za_razvitie_na_s.pdf § 18. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2.

17 февруари 2018 г. 10:33:30 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

Създава се ал. 2:

„(2) Прием на заявления за подпомагане може да се извършва под условие в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 5 от Наредба No 5 от 2009 г. В този случай, земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансовата помощ ще се извърши при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ - РА до ограниченията по чл. 9.”/Да отпадне изобщо – мотиви вж. в предходния пункт, както и в обобщени по-долу/ В Чл. 14 ал. 1 се създава точка 10. Земеделските стопани за прилагането на дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие" по направление биологично растениевъдство, получават плащане на площ за първите до 30 хектара, съгласно чл.11, за които имат право на подпомагане и плащане с 50% по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-я ха. ПО Проект Заповед за започването на прием на заявления за подпомагане по мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР) за кампания 2018 г. Предложения за коректни текстове: 2. През кампания 2018 да не се приемат заявления за подпомагане, с които се поема нов ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“от ПРСР 2014-2020 г. или се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 17, ал. 4 от Наредба No 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.), с изключение на производители чиито трайни насаждения са втора година в преход към биологично производство или са преминали към биологично производство, като максимално декларираната площ не надвишава 300 декара. Мотиви: В случая предложеното число 300 е съвсем условно. Идеята е да има методически някакъв заложен праг на декларираната площ, в противен случай при зададения проекто-текст се създава неравноправна среда за кандидатите и усещането, че се обслужват големи корпоративни интереси, а се отказва достъп до финансиране на дребния и среден бизнес в този сегмент на интереси, регулирани със съответните Регламенти на ЕО. Липсата на конкретика в атакуемия текст обрича на елиминация още на старта заявители, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 889/2008 и съответната специална законова национална уредба и приемането на такава на практика елиминационна опция би била обект на бъдещи съдебни спорове с искания пред ВАС за прогласяване на нищожност не само на отделни текстове, но и на целия нормативен /подзаконов/ акт.

3. През кампания 2018 да не се приемат заявления за подпомагане, с които се поема нов ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. или се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 20, ал. 6 от Наредба No 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.), с изключение на дейности по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и по направление "Контрол на почвената ерозия": за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения, като максимално декларираната площ не надвишава 300 декара. Мотиви: Съображенията изложени в предходния пункт за избягване елемента на елиминация с оглед спазване принципа за добро финансово управление. Елиминацията на групи заявители без заложени критерии не е ефективен инструмент, съответно в разрез с принципа за добро финансово управление. Необходимо е експертния ресурс към МЗХГ, ангажиран с управлението на заложените бюджети, при условие, че са констатирали висок риск от надхвърляне планирания бюджет по съответната мярка, да разработят методика със заложени критерии, та поне да симулират равнопоставеност и достъпност до ресурса, но не и чрез елиминация на старта. 4. Заявления за подпомагане за направлението по т.3 да се приемат под условие, че одобрението за участие и предоставянето на финансовата помощ ще се извърши в случай, че по данни на Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция е наличен финансов ресурс за многогодишните ангажименти за новите заявления за подпомагане след отчитане на необходимите финансови средства за поетите ангажименти от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция до ограниченията по чл. 11 на Наредба No 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г./Да отпадне изобщо/

17 февруари 2018 г. 10:34:02 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

Обобщени мотиви по горните текстове, касаещи предложенията ни досежно ЗАПОВЕДТА и НАРЕДБАТА (проекти), предмет на обсъждане: Биологичното производство се счита за приоритетен сектор във всички държави членки на ЕС, респ. и у нас и и не трябва да страда от недостиг на средства, поради неефективното и несправедливото им разходване – очевидно, че е такова при констатациите, направени с Доклада на заместник-министъра.

Сектор „Плодове и зеленчуци“, отглеждани по биологичен начин, също се разглежда като приоритет от МЗХГ. А по конкретно производителите, отглеждащи / биологично или конвенционално/плодове и зеленчуци, създават висока добавена стойност на единица площ, инвестират дългосрочно, снабдяват предприятията от леката промишленост с търсена екологично чиста продукция, като също така осигуряват заетост на голям брой сезонни и постоянни работници в малките населени места. Сектор „Пчеларство” като част от животновъдството също се води приоритетен сектор от МЗХГ /поне документално/, на практика обаче с всяка следваща промяна се демонстрира точно обратното при все че именно пчеларството е с изключително високият принос към целия аграрен сектор с това, че пчелите опрашват всички ентомофилни растения. Вместо това точно пчеларството бива ощетено през изминалия 7 годишен програмен период, когато бяха направени няколко дерогации (прехвърляния, пренасочвания на средства от други мерки, интересът към които е по-нисък). В този смисъл колегите от сектор „Пчеларство” претендират необходимите средства за пчелните семейства, които са били по Мярка 214, да получат финансиране по Мярка 11 (изцяло зависи от наличието на воля и експертиза в техническото осъществяване), което считаме, че в колаборация с Министерски съвет и Министерството на финансите при наличие на воля, биха могли да ги осигурят, в противен случай протестите ще бъдат само един от елементите на противодействие, а атакуването по законосъобразност на разписани правила от този порядък ще е другия елемент, който освен пред националния съд, неизбежно ще бъде придружен с негативен резонанс в Европейската общност като негативен пример за лоши практики при прилагането на Европейските регламенти, чрез лошата им интерпретация в местното законодателство и подзаконова нормативна дейност. Липсата за финансиране на малки и средни биологични стопанства, води до ощетяване на тяхната конкурентоспособност и деформиране на конкуренцията в полза на щедро финансираните големи, промишлени ферми. Липсата на финансиране на стартиращи биологични стопанства, даде конкурентни предимства на стопани, изпреварили спирането на приема на заявления, по Мерки 10 и 11 през кампания 2017 г. Приемът по Мерките 10 и 11 не може да се осъществява на състезателен принцип, както при мерките финансирани по втори стълб на ПРСР 2014-2020. Следователно производителите, които са лишени от подпомагане не биха могли да поддържат конкурентна пазарна цена, за разлика от колегите си, които са поели 5 годишни ангажименти през календарната 2016 г., а това създава, както напрежение в сектора, така и предпоставки за прекратяване на дейността на стартиращи малки и средни биологични стопанства, а не това е заложено като идея на финансирането.

Финансирането трябва да бъде разпределено, справедливо и пропорционално на база нуждата на стопаните от него. Субсидирането е подкрепа насочена към МСП, а на практика се оказва, че биват подкрепяни жизнеспособни бизнеси, които нямат нужда от такъв тип директно подпомагане. Практиката за създаване на прагове при финансирането на земеделските производители никак не е нова, такава е видна при обвързаната подкрепа, директните плащания и преразпределителните плащания. В контекста на горните предложения, подобни прагове и диференциация на ставките, трябва да бъдат методически заложени като критерии за подбор и по Мерките 10 и 11 от ПРСР 2014-2020.

17 февруари 2018 г. 10:35:13 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

Предложение в алтернатива и като компромис: При положение, че все пак се приемат текстовете „под условие”, то би следвало при промяна на общите правила и условия, да се ангажира/привлече в процеса Държавен Фонд „Земеделие”, който да ни дава право на доброволен отказ от поети 5 годишни ангажименти без санкции. Това алтернативно и компромисно предложение не е прецедент, вече е прилагано при зърнопроизводителите след подобна рестрикционна промяна в условията на съответната Наредба, а в същото време ще е „ниша” за оставащи средства за доразпределение. ЗА СРАВНЕНИЕ доколко кореспондира Проекто-Наредбата с Регламент № 1307/2013 г.

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/644.sflb.ashx За спорен намираме: §4, който касае чл.11 от Наредба 4, в частта по добавяните нови ал.5 и ал.6 Базовата регламентация на тези правоотношения е регламентирана в чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013R1307 За целите на настоящото Становище, което е и публично, ще си позволим да го цитираме дословно: Член 43 Общи правила 1. Земеделските стопани, които имат право да получат плащане по схемата за основно плащане или схемата за единно плащане на площ, спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане по смисъла на член 32, параграфи 2 - 5, селскостопанските практики благоприятни за климата и за околната среда, посочени в параграф 2 от настоящия член, или еквивалентните практики, посочени в параграф 3 от настоящия член. 2. Селскостопанските практики от благоприятни за климата и за околната среда са следните:

а) диверсификация на културите;

б) поддържане на съществуващи постоянно затревени площи; и

в) наличие на екологично насочена площ площ в рамките на земеделската площ.

3. Еквивалентните практики са онези, които включват сходни практики с равностойна или по-голяма полза за климата и за околната среда в сравнение с една или няколко от практиките, посочени в параграф 2. Тези еквивалентни практики практиката или практиките, посочени в параграф 2, на които те са еквивалентни, са изброени в приложение IX и са обхванати от следното:

а) ангажименти, поети в съответствие с член 39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

б) национални или регионални схеми за сертифициране на екологичните практики, включително тези за сертифициране в съответствие с националното законодателство в областта на околната среда, надхвърлящо съответните задължителни стандарти, установени съгласно дял VI, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013, предназначени да изпълнят целите, свързани с качеството на почвите и водите, биоразнообразието, опазването на пейзажа, както и смекчаване на изменението на климата и адаптацията към него. Тези схеми за сертифициране могат да включват практиките, изброени в приложение IX към настоящия регламент, практиките, посочени в параграф 2 от настоящия член, или комбинация от тези практики.

17 февруари 2018 г. 10:35:43 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

4. Посочените в параграф 3 еквивалентни практики не подлежат на двойно финансиране. 5. Държавите членки могат да решат,включително когато е уместно на регионално равнище, да ограничат възможността за избор на земеделските стопани до вариантите, посочени в параграф 3, букви а) и б). 6. Държавите членки могат да решат, включително когато е уместно на регионално равнище, че земеделските стопани ще изпълняват всички имащи отношение задължения по параграф 1 в съответствие с националните или регионалните схеми за сертифициране в областта на околната среда, посочени в параграф 3, буква б). 7. В зависимост от решенията на държавите членки, посочени в параграфи 5 и 6, даден земеделски стопанин може да съблюдава една или няколко от практиките, посочени в параграф 3, буква а), само ако те изцяло заместват посочената в параграф 2 свързана практика или практики. Даден земеделски стопанин може да използва схемите за сертифициране по параграф 3, буква б) само ако те обхващат изцяло задължението по параграф 1. 8. Държавите членки уведомяват Комисията за решенията си, посочени в параграфи 5 и 6, и за специфичните ангажименти или схеми за сертифициране, които възнамеряват да прилагат като еквивалентни практики по смисъла на параграф 3. Комисията прави оценка на това дали практиките, включени в специфичните ангажименти или схемите за сертифициране, са обхванати от списъка в приложение IX и ако счете, че случаят не е такъв, уведомява съответно държавите членки посредством актове за изпълнение, приети без да се прилага процедурата по член 71, параграф 2 или параграф 3. Когато Комисията уведоми държава членка, че тези практики не са обхванати от списъка в приложение IX, тази държава членка не признава като еквивалентни практики по смисъла на параграф 3 от настоящия член специфичните задължения или схемите за сертифициране, включени в уведомлението на Комисията. 9. Без да се засягат параграфи 10 и 11 от настоящия член, прилагането на финансовата дисциплина и на линейните намаления в съответствие с член 7 от настоящия регламент, и прилагането на член 63 от Регламент (ЕС) 1306/2013, държавите членки предоставят плащането, посочено в настоящата глава, на земеделски стопани, които спазват практиките, посочени в параграф 1 от настоящия член, които са подходящи за тях, и зависимост от степента, в която тези земеделски стопани спазват членове 44, 45 и 46 от настоящия регламент.

Това плащане е под формата на годишно плащане за хектар, който отговаря на условията за подпомагане и който е деклариран в съответствие с член 33, параграф 1, или член 36, параграф 2, чийто размер се изчислява на годишна база чрез разделяне на сумата, получена от прилагането на член 47, на общия брой на хектарите, които отговарят на условията за подпомагане и които са декларирани в съответствие с член 33, параграф 1 или член 36, параграф 2 в съответната държава членка или регион. Чрез дерогация от втора алинея държавите членки, които решат да прилагат член 25, параграф 2, могат да отпускат плащането по настоящия параграф като процент от общата стойност на правата на плащане, които земеделският стопанин е активирал в съответствие с член 33, параграф 1 за всяка съответна година. За всяка година и всяка държава членка или регион този процент се изчислява, като сумата, получена при прилагането на член 47, се раздели на общата стойност на всички права на плащане, активирани съгласно член 33, параграф 1 в тази държава членка или регион. 10. Земеделските стопани, чиито стопанства се намират изцяло или отчасти в райони, включени в обхвата на директиви 92/43/ЕИО, 2000/60/ЕО или 2009/147/ЕО, имат право на плащането по настоящата глава, при условие че спазват практиките, посочени в настоящата глава, доколкото тези практики са съвместими в съответното стопанство с целите на посочените директиви. 11. Земеделските стопани, които отговарят на изискванията, определени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 по отношение на биологичното земеделие, ipso facto имат право на плащането, посочено в настоящата глава.

17 февруари 2018 г. 10:36:36 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

Първа алинея се прилага само за единиците на стопанството, които се използват за биологично производство в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007. 12. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 70:

а) за добавяне на еквивалентни практики в списъка, предвиден в приложение IX;

б) за установяване на подходящи изисквания, приложими към националните или регионалните схеми за сертифициране, посочени в параграф 3, буква б) от настоящия член, включително за степента на гаранция, която да предоставят тези схеми;

в) за установяване на подробни правила за изчисляване на сумата, посочена в член 28, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за практиките, посочени в раздел I, точки 3 и 4 и раздел III, точка 7 от приложение IX към настоящия регламент, и всякакви други еквивалентни практики, добавени в това приложение в съответствие с буква а) от настоящия параграф, за които е необходимо специфично изчисление, така че да се избегне двойното финансиране.

13. Комисията приема актове за изпълнение за установяване на правила относно процедурата за уведомяване, включително относно графика за изпращане на уведомленията, и оценяването от Комисията съгласно параграф 8.Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 71, параграф 2. В контекста на задължителната съгл. Регламента уредба, при сравнителен анализ доколко подзаконовия нормативен акт (какъвто се явява Наредбата в проект), предмет на разглеждане кореспондира с него (Регламента), обективираме следните ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- в §4 на Проекто-Наредбата, предмет на обсъждане, да отпадне точка 5, защото ако остане в този й вид ни обрича a fortiori на произволно намаляване на субсидии без ясна методика на критерии по допустимост за това, защото самата формулировка на тази точка на практика създава неограничена възможност за рестрикции по отношение размера на субсидията, които да обезпечат без санкция на инстанционен контрол лошото управление на финансовия ресурс досежно разпределението му.

- в §7, в който се създава нова ал. 3 "Изплащането на финансовата помощ по направлението за календарната година на констатацията и за следващата календарна година може да откаже, когато....

...да отпадне следващата календарна година” - тук намираме откровено тревожна следната тенденция - създаване на вратичка за административния орган, вменявайки ни нарушения, да откаже финансиране не само за текущата, но и за следващата година, с оглед което претендираме, че няма как да има сполучлива редакция на такъв текст, а просто да няма такъв, за да не се отключват спорни моменти в недопустим опит да се санират със задна дата вече нарушени процедури с оглед изминалата година, по която все още не са получени плащания.

- в §16 1. , по ал. 1 – хипотеза последна, се добавя „по време на изпълнявания ангажимент без да използват антибиотици”; - по съществото си този текст е излишен, тъй като такава изрична забрана съществува в специалния закон, регламентиращ този тип правоотношения ЗП(Закона за пчеларството)

17 февруари 2018 г. 10:37:05 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

Предложение от особена важност: Да се създаде алинея 5, в която да се указва, че „преходният период за пчелни семейства може да продължи до 48 месеца”. МОТИВИ: Считаме, че ставаме свидетели на откровено погазване Регламент на комисията (EО) № 889/2008 г. от 5.09.2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрол, въпреки, че съответния подзаконов нормативен акт се позовава именно на тях /като само привидно ги преповтаря/. В конкретика ще се спрем само на отделни части, където да акцентираме на особено конфликтни интерпретации на Регламент 889 в Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на Мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

- чл. 11 ал.4 „Плащанията по ал. 1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал.1 на Регламент на Комисията № 889/2008 г.за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 г. на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.)

В Наредба № 1 от 07.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането пък е другата крещяща за претенция да се прогласи за нищожна норма чл. 26 „Преходния период по чл. 23 за отглеждане на животни, птици и пчелни семейства по биологичен начин и продукти, произведени от тях е:.......” ще се спрем само на петата хипотеза по т. 5 „дванадесет месеца за пчелини при спазване на разпоредбите на Регламент (EO) № 834/2007 и Регламент (EO) № 889/2008 г. Горепосочените текстове са ярък пример за наблюдаващ се феномен : позоваване на Регламентите, а в същото време с едни пренасящ се в Наредбите формулиран текст, в редакцията му по детайлите представляващ импровизации, които наглед привидно преповтарят задължителната европейска директива, но в същото време превратно я транспонират в деформиран резултат, който няма нищо общо със задължителния Регламент. Недопустимо е да се поставя като горна граница „да не надвишават минималния” заложен времеви праг на преходен период, заложен в Регламента, което изискване си е правен абсурд, при положение, че именно минимално заложения праг на преход е разделителя между разграничаването на субектите на Регламента – тези, които произвеждат по небиологичен път /под минимално указания според Регламента праг/ и тези, които се считат за производители по биологичен път /при и над минимално указания според Регламента/ времеви праг. Ако буквално приемем да изпълним изискването, за да отговорим на заложената подзаконова нормативна рамка, ние не следва да сме кандидати за финансиране ако преходния ни период надвишава заложения минимум. Правният абсурд е, че ако изпълним този критерий, според Регламента пък изобщо не следва да сме субектите, отговарящи на условията да са производители /в конкретика за пчелните семейства и продукти/ по биологичен начин. Считаме, че не е необходимо тълкуване на ясно разписаните с Регламентите правила /834/ и тези за прилагането им/889/, защото и в оригинал и на превод в българския вариант еднозначно е указанието за минимални прагове на срок, които са реалните и технологично изпълнимите срокове теоретично, а практично оптималният срок е и повечето колеги от практиката си ще потвърдят – от 36 до 48 месеца за преход от небиологичен към биологичен начин (конкретно в пчеларството), като срокът може да се намали до 24 месеца само при определени, предвидени в Регламентите хипотези.

17 февруари 2018 г. 10:38:30 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

По отношение на пчеларите, използваме настоящото, за да отправим изрично запитване към Ресорния министър, на което и до ден днешен МЗХГ не е излязло с надлежния административен акт, Заповед или каквото и да било друго уведомление, обективиращо правно основание, въз основа на което не се направиха плащания през 2017 г за Кампания 2016 г. на около 400 пчелари, които втора година са декларирали, че са в преход. Освен всичко друго, в Наредба № 4 от 2015 г., в чл. 11, ал. 4, макар и препращаща към чл. 38, ал.1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 г. по отношение пчеларите преходния период е налице празнина. Все едно изобщо не съществуваме в местното транспониране на Регламента (чл. 38, ал. 3). Дали е ЯФГ или тенденциозен пропуск можем само да предполагаме. Така или иначе тази празнина в местното прилагане, не изключва нормата от Регламента, която следва да бъде транспонирана. Последната редакция на обсъждания Проект (§4 т.4 "В ал.4 препращащото словосъчетание „чл.38,ал.1 на” - се заменят с чл.38 от") обаче не преодолява тоя порок, а го регламентира, защото начина, по който нормата от Регламента се транспонира е превратен и недопустим, тъй като променя изцяло същата в недопустимо тълкуване. Обидното е, че в случая не става дума за тълкуване, а по-скоро за „хитруване” чрез семантически похвати, които ако не се вгледа четящия на пръв прочит и пропусне, се легализира норма, която би следвало да е идентична с транспонираната от задължителния Регламент, но чрез използване на семантични прийоми /игра на предлози „на” – „от”/ в хипотезиса и диспозицията на нормата, се променя изцяло смисъла на санкцията на нормата на европейския законодател, с която следва да се съобразим директно, пряко, а не тълкувайки я, преиначавайки я, допълвайки я, което е недопустимо.

17 февруари 2018 г. 10:38:49 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

От тук нататък остават висящи въпроси пред близо 400 пчелари как минималния срок за преход, заложен в Европейския Регламент 889/2008 г. е възприет от работните екипи към МЗХГ като максимален праг по допустимост за финансиране (по-горе са изложени правни аргументи, че в този й вид правната норма представлява правен nonsense)?! Как тия близо 400 пчелари при това условие биха продължили – от една страна в изпълнение на изискванията на МЗХГ, сложни и скъпи процедури пред сертифициращи фирми, които в този случай се оказват изслишни, защото ако трябва да отговорят на заложения „критерий” да не надвишават преходния „минимален” период, за да бъдат финансирани, в същото време не би следвало да са сертифицирани?! Добре е в тази част Министърът да се ангажира лично да провери технологията на изработване Проекта, за да се преустанови тази порочна тенденция и да се приложи пряко надлежния Регламент. В противен случай, близо 400 пчелари са поставени в неравнопоставено положение спрямо други свои колеги, на които незнайно как за 1 година се оказа достатъчен преходен период към биологични производители. И другия висящ въпрос е, следва ли заради празнина в местната уредба и лоша интерпретация в проекта на изменението й, ( може би тенденциозно с такава редакция, за да прикрие зле управлявания бюджет за този ресор), та следва ли това да е във вреда на близо 400 пчелари, при положение, че никъде няма данни да са допринесли с нещо за това , или че са нарушили изисквания , или поради каквито и да било причини, с които да са допринесли пасива, за да го понесат?! В проекта пък на Заповедта за прием на заявления за кампания 2018 г. се указва, че не можело да се разширяват вече поети ангажименти. Този момент ни натоварва, а за част от нас дори блокирва всякаква възможност за развитие, поради това, че разширеният ангажимент води до неподпомагани разходи. Едва ли идеята на Програмата за развитие е да се стигне до този момент производството ни да бъде разделено, една част да бъде отглеждано по биологичен начин, друга – не. Добре е т.нар. експертен екип на държавния апарат да търси механизми за пряк достъп до работата „на терен”, защото може би тогава разпределението на финансовия ресурс ще бъде заложено по справедлив алгоритъм. Все още може да се поправи стореното и диалогът е един от лостовете, с които да преодолеем заедно, а не конфронтирайки се, по проблемните зони, създадени чрез сгрешен алгоритъм, следствие от неправилно законоприлагане. В заключение по този пункт недопустимо е това, което е заложено като минимален праг от Регламентите да бъде транспонирано превратно в местния подзаконов нормативен акт като максимален по допустимост праг и от това да зависи финансирането. Тази „малка” промяна в която и от редакциите на Наредбата, вкл. и в настоящия Проект , без срок разполагаме с право да атакуваме пред ВАС по законосъобразност с искане да бъде прогласена за нищожна, тъй като противоречи на Регламента, променяйки изцяло смисъла на разпоредбата, която е императивна и не може да бъде тълкувана, а прилагана еднозначно и е със задължителен характер. Превратно тълкуване на Регламент 889 в тази му част е най-големия порок на тази „малка” детайлна, но фундаментална досежно последиците за финансирането промяна. При всички случаи приеме ли се рестрикция в този й вид по отношение преходния период /да се заложи за горна граница минимумът по Регламент, е налице колизия между подзаконовия нормативен акт /Наредбата/ и Европейски регламент, а когато това е налице, се прилага apriori Регламентът /съгл. чл. 15, (2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) „Ако нормативен акт противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът” Закон за нормативните актове (ЗНА). Ето защо в тази част, приемете, че МЗХГ има в момента уникалната възможност чрез широко обсъждане на последният Проект на Наредбата, предмет на анализ, да осъществите превенция по отношение особено фрапиращите случаи, в които се заобикаля и откровено нарушава задължителната европейска регулировка с оглед избягване бъдещи спорове и задълбочаване негативния резонанс. За заинтересованите страни е прозрачен мотивът за такива „козметични” промени – прилагане на недопустими механизми чрез прикрити законови средства да се постигне незаконосъобразен резултат и санира едно лошо управление на финансов ресурс, вместо да се инвестира в усилия за разработване и актуализиране на методики и критерии по допустимост, така че да има справедливост и общодостъпност до финансов ресурс на субектите, които упражняват дейност в правната сфера, регламентирана в страните членки, каквато е и РБългария.

17 февруари 2018 г. 10:39:35 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- изцяло да отпадне текстът по §18, легитимиращ Декларациите с които "доброволно" се отказваме от финансиране при липса на финансов ресурс. Фундаментален принцип в правото /както в гражданския оборот, така и в административния/, че предварителният отказ от право е недействителен. Ето защо с оглед избягване бъдещи правни спорове, в които ответник при всички случаи ще е МЗХГ, считаме, че е незаконосъобразно да се превръща в норма предварителен отказ от право.

- в §20 да бъдат добавени пчелни семейства т.е. бенефициенти с пчелни семейства и приключила Мярка 214 могат да поемат нов ангажимент по Мярка 11, и МЗХГ да се ангажира/задължи с осигуряването на финасовият ресурс по мярката за пчелните семейства

В заключение по горенаведените съображения, мотиви и предложения, обективирани в настоящото ПРЕДВАРИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ: Проектът на Наредбата /както и самата Наредба/ едновременно преповтарят Регламентите, в чието изпълнение е направен опит чрез подзаконов нормативен акт да се създадат правила за прилагане на закона /в случая Регламентите/ въпреки, че Регламентите са разписани точно с тази цел, включая и правилата за прилагането си/, но в същото време се „прокарват” абсолютно несъответни на Регламентите моменти, които по същността си превратно ги тълкуват и са откровен опит за заобикалянето им, оставящ впечатлението у четящия, че причината е 1/липса на достатъчно експертиза или 2/обслужване определени интереси /корпоративни/. Нито едно от двете не бихме искали да е налице и гаранцията да бъдат опровергани подобни внушения, които се създават е заложена в ЗНА:

17 февруари 2018 г. 10:39:46 ч.
СБПБ

Становище от СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

1. Да се осигури реална законово издържана, прозрачна процедура по активно обсъждане и допитване до всички заинтересовани субекти на обществените отношения, които Регламентите регулират; 2. Недопускане спорни текстове, които не кореспондират с Регламентите 3. Обсъждане въпроса доколко изобщо е целесъобразен такъв Нормативен акт, при положение, че има ясно детерминирана европейска регламентация, регулираща този тип дейност. 3. Доколко изобщо Проекто-Наредбата е съобразена с критериите, заложени в Чл. 26 на ЗНА (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г., в сила от 05.11.2016 г.) ал. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 05.11.2016 г.) „Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност”, т.е. доколко е изобщо необходима /предвид наличието на Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.9.2008 г., стр. 1), и пр. за сравнение по всичките изброени в закона критерии, е друга тема, която няма да подминем при провеждането на консултациите. С настоящото Предварително становище само анонсираме този момент. Както и констатацията ни, че още на старта на административното производство, каквото е по същността си производството по Изработването на проекти на НА, е налице една тревожна тенденция за накърняване правни сфери досежно действителното упражняване правото да участваме в активно обсъждане на подзаконов нормативен акт, какъвто се явява НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. в действащия й към настоящия момент вариант/, както и Проектът на изменението й. Ето защо с настоящото си запазваме и ще браним правото си и на бъдещи становища и предложения, които да представяме пред МЗХГ, още повече, че кръгът от заинтересовани лица чрез Сдружението ни расте и най-сетне, учредили сме Сдружението именно за да се браним срещу подобни порочни законодателни практики. Към момента на депозиране на настоящото сме готови да приложим и Списък с участниците – членове на Сдружение на българските производители на биопродукти, автори на настоящата инициатива за активно участие в обсъждането на горепосочените административни и нормативни актове в проект, като електронният вариант на настоящото ще публикува всеки един от нас, за да придобие все по-голяма гласност и съответният резонанс, чрез който се надяваме да упражним позитивен натиск с цел предотвратяване бъдещи недобри законодателни инициативи и практики, създаващи неравнопоставеност и чувство на несправедливост спрямо широк кръг от заинтересовани лица, попадащи в обхвата на обществените отношения, регламентирани със закон, стоящ най-високо в йераргията на нормативните актове – Регламент. В контекста на горното бихме искали в лицето на МЗХГ да срещаме партньори, а не противна страна по бъдещи правни спорове. Чрез широка гласност и обсъждане от всички гледни точки на съсловните организации и браншови структури – заинтересовани страни по отношение проблематиката, имаме възможност да бъдем първото и да избегнем опасността от второто, резонансът на което ще се разпростре в правния мир както по хоризонтала /с много засегнати частни интереси/ така и във времето с оглед технологията на разрешаване на повдигнат пред националния съд /и Европейски – съответен спор. С уважение: Инициативен съвет, състоящ се от всички /до момента 100 / физически и юридически лица/ членове на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

 

15.02.2018 г.

17 февруари 2018 г. 11:40:23 ч.
Искрен

Подкрепям Становището на СБПБ

Напълно подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти), и поради това, че в Портала за ощбествени консултации има ограничение в броя на символите които могат да бъдат публикувани в един постин, то препращам линк към становището, което е качено на официалният сайт на СБПБ, а също така е публикувано в предходните 12 постинга на Портала за обществени консултации:

 

http://sbpb.bg/docs/Stanovishte-Proekt-Naredba-5-Proekt-Zapoved-Merki-10-11-PRSP-2014-2020.pdf

17 февруари 2018 г. 13:22:06 ч.
deanvalentinovv

Подкрепям Становището на СБПБ

Напълно подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти), и поради това, че в Портала за обществени консултации има ограничение в броя на символите които могат да бъдат публикувани в един пост, то препращам линк към становището, което е качено на официалния сайт на СБПБ, а също така е публикувано в предходните 12 постинга на Портала за обществени консултации:

 

http://sbpb.bg/docs/Stanovishte-Proekt-Naredba-5-Proekt-Zapoved-Merki-10-11-PRSP-2014-2020.pdf

17 февруари 2018 г. 14:24:45 ч.
Жана82

СБПБ

Подкрепям Становището на СБПБ

 

Напълно подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти), и поради това, че в Портала за обществени консултации има ограничение в броя на символите които могат да бъдат публикувани в един пост, то препращам линк към становището, което е качено на официалния сайт на СБПБ, а също така е публикувано в предходните 13 постинга на Портала за обществени консултации:

 

http://sbpb.bg/docs/Stanovishte-Proekt-Naredba-5-Proekt-Zapoved-Merki-10-11-PRSP-2014-2020.pdf

17 февруари 2018 г. 14:50:46 ч.
MladenB

СБПБ

Подкрепям Становището на СБПБ

 

Напълно подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти), и поради това, че в Портала за обществени консултации има ограничение в броя на символите които могат да бъдат публикувани в един пост, то препращам линк към становището, което е качено на официалния сайт на СБПБ, а също така е публикувано в предходните 17 постинга на Портала за обществени консултации:

 

17 февруари 2018 г. 15:02:28 ч.
TSVETANV

СБПБ

Подкрепям Становището на СБПБ

 

Напълно подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти), и поради това, че в Портала за обществени консултации има ограничение в броя на символите които могат да бъдат публикувани в един пост, то препращам линк към становището, което е качено на официалния сайт на СБПБ, а също така е публикувано в предходните 18 постинга на Портала за обществени консултации:

 

17 февруари 2018 г. 19:31:23 ч.
beesuper

подкрепям напълно становището на сдружението на българските производители на биопродукти

Подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти).
 
 

17 февруари 2018 г. 23:32:00 ч.
enev79

Наредба 4 /2015 мярка 11

Подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти).Абсолютно точно написано.Браво.Това е истината която нямаше кой да разкрие.Това е,,,,,,

18 февруари 2018 г. 07:27:55 ч.
Jordanov

Подкрепям напълно становището на СБПБ

Подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти).

18 февруари 2018 г. 08:02:02 ч.
Plamka

Подкрепям становището на СБПБ

Подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти

http://sbpb.bg/docs/Stanovishte-Proekt-Naredba-5-Proekt-Zapoved-Merki-10-11-PRSP-2014-2020.pdf

18 февруари 2018 г. 10:49:51 ч.
Гинка

Подкрепям Становището на СБПБ

Напълно подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти), което е качено тук в Портала за общественни консултации в предходни постинги, а също така може да бъде прочетено и на официалната страница на СБПБ:

 

www.sbpb.bg

 

http://sbpb.bg/docs/Stanovishte-Proekt-Naredba-5-Proekt-Zapoved-Merki-10-11-PRSP-2014-2020.pdf

18 февруари 2018 г. 12:17:45 ч.
Антон Иванов

В ПОДКРЕПА НА СТАНОВИЩЕТО НА СБПБ

Напълно съм съгласен със становището на СБПБ. Смятам, че е крайно време проблемите да се поставят на масата и  да се намери приемливо решение за създалата се ситуация. Това е стъпка в правилната посока.

18 февруари 2018 г. 13:59:44 ч.
Incrediblebot

Подкрепям Позицията на СБПБ

Подкрепям Становището на СБПБ (Сдружение на Българските Производители на Биопродукти).

18 февруари 2018 г. 14:02:17 ч.
el.matousheva

Подкрепям Становището на СБПБ

Подкрепям Становището на СБПБ

18 февруари 2018 г. 14:47:31 ч.
Stoilova

Подкрепям Становището на СБПБ

Абсолютно Подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти).

18 февруари 2018 г. 16:40:36 ч.
ivi_vvg

Подкрепям Становището на Сдружението на българските производители на биопродукти СБПБ

Биоземеделието е приоритет във всичи Европейски държави,а Вие искате да го убиете у нас! Подкрепям всичи възражения на СБПБ.

18 февруари 2018 г. 18:31:09 ч.
Георги И М

Подкрепям Становището на СБПБ

Напълно подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти), което е качено в предходни постинги тук на страницата на Портала за общественни консултации, а също така пълният му текст може да бъде на открит на официалната страница на СБПБ:

http://sbpb.bg/

а, ето го линк към пълният текст на Становището на СБПБ:

 

http://sbpb.bg/docs/Stanovishte-Proekt-Naredba-5-Proekt-Zapoved-Merki-10-11-PRSP-2014-2020.pdf

18 февруари 2018 г. 18:47:32 ч.
Пепърс

Подкрепям напълно становището на СБПБ

Напълно подкрепям становището на СБПБ (Сдружение на Българските Производители на Биопродукти). Освен в по-горните коментари, можете да намерите пълния текст на становището на официалната страница на СБПБ: http://sbpb.bg/docs/Stanovishte-Proekt-Naredba-5-Proekt-Zapoved-Merki-10-11-PRSP-2014-2020.pdf

18 февруари 2018 г. 18:55:29 ч.
Йонка

Подкрепям Становището на СБПБ

ПОДКРЕПЯМ напълно становището на сдружението на българските производители на биопродукти и се надявам висококвалифицираните специалисти в Министерство на земеделието да се съобразят със съществуващите ИМПЕРАТИВНИ европейски регламенти.

с уважение към целия екип на Министерството
Йонка Георгиева Цанева

18 февруари 2018 г. 20:31:11 ч.
IvanIordanov

Подкрепям Становището на СБПБ

Подкрепям становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти)

http://sbpb.bg/docs/Stanovishte-Proekt-Naredba-5-Proekt-Zapoved-Merki-10-11-PRSP-2014-2020.pdf

18 февруари 2018 г. 20:32:35 ч.
И.Иларионова

Подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти).

Подкрепям становището на СБПБ. В Европа се говори за приоритет на Биопроизводството, а в България си остава само на хартия.

18 февруари 2018 г. 20:48:37 ч.
М. Панев

Подкрепям Становището на СБПБ(Сдружение на Българските Производители на Биопродукти).

Подкрепям становището на СБПБ.

Господа Законодатели, с тази законодателна ваша инициатива вие убивате стремежа и инициативата на младите земеделски производители, които искат да се занимават с биопроизводство тук в България. Вместо да създавате работни места вие гоните младите хора от страната. Вие ни принуждавате да търсим другаде поминък за нашите семейства.

18 февруари 2018 г. 23:53:54 ч.
КБП

КБП

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

 

 

ОТ

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

Гр. Габрово, ул. Станционна №14

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

 

 

 

ОТНОСНО: Съгласувателна процедура по прием на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

 

Уважаеми г-н Министър, законно установения срок обжалваме Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Като цяло проекта е изготвен в грубо нарушение на Закона за Нормативните актое(ЗНА) съгласно чл. 18а от ЗНА: „при изготвяне проект на Норматиен акт се изърша предварителна оценка на въздействието и се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, съгл Глава втора и трета”.

Къде е предварителната оценка на въздействието, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗНА изготвена преди Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Защо при изготвянето на този проект на Норматиен акт не са взeли участие организациите в общестенна полза от сектор „Пчлеларство”, вписани в Централния регистър на юридечските лица с нестопанска цел за осъществяане на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието. Ако не ви е известно за 2017-2018 г. в този регистър има вписани 5(пет) организации от сектор „Пчеларство”, имащи право да упражняват общественополезна дейност – „Конфедерация на Българските пчелари”, една асоциация по биологично пчеларство, две развъдни асоциации и една Научна асоциация по апиперапия и биологично пчеларство. Фактът, че само една от тези пет организации е участвала в работната група по изготвянето на Проекта, което е било пазено в абсолютна тайна от останалите четири, е прояа на дескриминация. Логично възниква въпроса, защо избрахте точно тази браншова организация да защитава интересите на сектора и спазени ли са изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА.

18 февруари 2018 г. 23:54:16 ч.
КБП

КБП

Бихте ли ни информирали кои точно интереси на сектор „Пчеларство” тази организация е успяла да защити в рамките на работната група, какви предложения е направила и колко от тях са били приети. Известни ли са били на членовете на работната група разпоредбите на чл. 28, ал. 4 от ЗНА: „Проект на нормативет акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията на ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгл глава втора... не се обсъжда от компетентния орган”.

На второ място промените в Наредба 4 от 2015год. се праят за да се компенсират направените преразходи в бюджета на Мярка 11 за целия програмен период. Общо правило на ПРСР 2014-2020год. е че, при изразходване на бюджета по дадена мярка, приемът се спира. Понеже през 2016год., когато парите по Мярка 11 са били изчерпани е трябвало приема на нови ангажименти да бъде прекратен. Понеже това не е направено, а с надвишилите бюджета допълнителните заявления по Мярка 11, вместо да получат отказ напълно противозаконно са били поети нови ангажименти.

Вместо тези ангажименти да бъдат анулирани се посяга основно на средствата на сектор „Пчеларство” чрез мерки, които противоречат на Европейски регламенти, ЗНА и самата ПРСР 2014-2020г. Защо се допусна сертифицирането на посеви като рапица, царевица, фуражни култури, ливади и затревени площи, които нямат производство на краен био продукт, предназначен за консумация от хората, да получават подпомагане. А пчеларството, което е основен фактор за еко равновесието, биоразнообразието и опрашването на ентомофилните култури, което ежегодно допринася с полза в рамките на 3-4млр. лв. е подложено на най-голям натиск с цел ограничаване на подпомагането.

В крайна сметка не е ли било известно на съставителите на този Проект на Нормативен акт, че той няма да има обратна сила, т.е.т. че е в сила чл. 14 от ЗНА. Това означава, че за тези участници по Мярка 11, които вече имат поет ангажимент, тези промени няма на важат. Не са ли били наясно, че Проекта на Нормативен акт трябва да отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 3 от ЗНА: „Не може да се дава обратна сила на розпоредби, които предвиждат санкции, освен ако те са по-леки от отменените”.

Казано на народен език, ако се промени подпомагането на кошер от 50 на 90лв ЗНА го допуска, но не би допуснал редуциране на сумата за подпомагане от 50 на 49лв., както не би допуснал всички други рестриктивни промени, целящи максимално ограничаване на приема по Мярка 11 с цел икономия за компенсиране на надвишения финансов ресурс.

Уважаеми г-н Министър, проблемът с плащанията за сектор „Пчеларство” по Мярка 11 за 2016год. беше изкуственно създаден от служебния Министър Христо Бозуков. Както бе констатирано на заседанието на комисията по Земеделие в парламента през месец май 2017год. във ваше присъствие – двете методики по Мярка 11 и Мярка 214 са противозаконни и необосновани и в никакъв случай не биха издържали на съдебен контрол. Същевременно по тези въпроси за последната година сме провели над 10 официални срещи с представители на политическото ръководство на МЗХГ, включително с вашия началник кабинет и с повечето от ресорните ви заместници. Наслушахме се на обещания от които до този момент нито едно не е изпълнено.

Знаете, че Ние, представителиете на КБП се отнасяме с огромно уважение към институцията МЗХГ и лично към вас. По тази причина се стрямяхме да решим наболелите проблеми чрез тиха дипломация и официални срещи, в които основните аругменти които са ни водили са принципите на законност, обоснованост и обективност на поставените от нас искания, касаещи оцеляването на сектор „Пчеларство”.

За да не нарушим ползотворните сегашни взаимоотношения се въздържаме от подробно коментиране на Промените в Наредбата. Не че сме затруднени да го направим, но нежелаем да нарушаваме традициите на ползотворно сътрудничество. А, повечето от промените в Наредбата са противозаконни и недопустими. Още повече, че някой се готви чрез тях се готви да се саморазправи със сектор „Пчеларство”. За да не стигаме до втвърдяване на позициите ви предлагаме на първо място да проведем среща между вас и целия УС на КБП в която да определиме параметрите на бъдещето си сътрудничество и да набележим съвместни мерки за цивилизовано разрешаване на проблемите. Чак след това в рамките на нова работна група да решиме дали Наредба 4 по Мярка 11 се нуждае от промени, и какви точно да бъдат те.

 

 

 

 

 

 

18 февруари 2018год.