Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. бяха извършени изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), свързани основно с финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. В съответствие с извършените промени в ЗПУО  бяха направени и произтичащите от тях изменения и допълнения в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

С предлаганите промени ще бъде усъвършенстван моделът на финансиране на системата на предучилищното и училищното образование и ще бъдат създадени допълнителни предпоставки за повишаване на образователните резултати на детските градини и училищата, за по-ефективна работата с деца и ученици от уязвими групи, за подобряване на достъпа до качествено предучилищно и училищно образование и за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система. 


Дата на откриване: 22.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 януари 2018 г. 23:57:03 ч.
isalabasheva

Предложение за промяна на чл.54 и чл.61 от наредбата за финансиране

Здравейте,

Макар да не е застъпено в проекта за изменение и допълнение, бих искала да предложа за промяна чл. 54 и чл. 61, които регламентират начина на формиране на втора и трета група.  Предлагам текста им да се измени по следния начин:

Чл. 54. (1) Броят на групите в детските градини се определя в
началото на учебната година, като броят на децата в съответната
възрастова група се раздели на норматива за максимален брой на
децата съгласно приложение № 7.
(2) Втора и следваща група се образуват, при условие че
предходната група или предходните групи са формирани с
максималния брой деца, завишени с позволения брой деца според чл. 57 и е налице остатък, равен или по-голям от единица.
(3) При определяне на броя на групите при условията на ал. 2
децата се разпределят равномерно в тях.
 
Чл. 61. (1) Броят на паралелките в училищата се определя в
началото на учебната година, като броят на учениците от съответния
клас се раздели на норматива за максимален брой на учениците
съгласно приложение № 7.
(2) Втора и следваща паралелка се формират, при условие че
предходната паралелка или предходните паралелки са формирани с
максималния брой ученици, завишени с позволения брой деца според чл. 57 и е налице остатък, равен или по-голям от единица.
(3) При определянето на броя на паралелките по реда на ал. 2
учениците се разпределят равномерно в тях с изключение на
паралелките, в които се обучават ученици със специални
образователни потребности, в които броят на учениците може да е по-
малък от този в останалите паралелки.
(4) При определянето на броя на паралелките броят на учениците
в тях може да се завиши с до:
1. двама ученици в паралелките в начален етап, когато
паралелките са повече от една в клас; 
2. трима ученици в паралелките в начален етап, когато
паралелката е единствена в класа;
3. трима ученици в паралелките в прогимназиален, в първи и във
втори гимназиален етап.
(5) В особени случаи при определяне на броя на паралелките
броят на учениците в тях може да се завиши и над стойностите по ал.
4 след разрешение на министъра на образованието и науката по
мотивирано предложение на директора на училището.
 
Мотиви:
 
При сегашната формулировка на чл.54 и чл.61, Втора и следваща група/паралелка се формират, при условие че предходната група/паралелка или предходните групи/паралелки са формирани с
максималния брой ученици и е налице остатък, равен на минималния
брой ученици съгласно приложение № 7. Това обаче неминуемо води до надпланов прием във всички случай, когато са налице максималния брой ученици и е налице остатък, по-малък от минималния брой ученици съгласно приложение № 7.

Надявам се предложението ми да бъде взето предвид и да залегне в новата наредба.

26 януари 2018 г. 16:32:25 ч.
sisi1982

Финансиране

Проблемът с финансирането не  е толкова сложен. Има толкова добри практики по света, които спокойно могат да се ползват. Освен това проблемът с финансирнаето е много голям. Има училища с малък брой ученици и делегираните бюджети не са добра алтернатива.

Много е просто да се види какъв е разходът на всяко училище по пера и на база тях да се дават и допълни средства за база, благоприятна среда, заплати, ремонти и т.н. Има училища със стари тоалетни от 80-те години, ова нормално ли е в 21 век, без библиотека, защото нямало пари за книги и т.н.  Не е нормално с парите, които се отпускат да прави всичко в рамките на бюджета за годината , понякога е невъзможно според мен.  Крайно е недостатъчно да се дава сума за ученик/ 1500 лв. ли е примерно/. За мен това не е нормално. Обществото, в това число родители и ученици искат качество- както на материална база, така и на кадри, които да обучават децата. Тези кадри да имат благоприятна среда, материална база и всичко необходимо, за да се справят в класната стая. Не е достатъчно само да си роден учител, трябват и условия, да не кажа че в някои училища такива липсват. Да не говорим за разградените дворове, в които вечер влиза кой ли не и сутрин е ужасно мръсно. Да не говорим, че самите дворове са толкова неприятни с тази асфалтова настилка, че ако недай си боже някой падне, так асе е ожулил, че думи нямам. И много, и много още.

Обърнете внимание на комплекса от неща.

С уважение, родител на бъдещ ученик

27 януари 2018 г. 21:37:49 ч.
Величкова

Финансиране на училища, в които са записани ученици от ЦСОП

Принципно одобрявам новия начин на финансиране. Иновативно е това с образованието на родителите, логично и свързано с децата им и нуждата от допълнителни услуги за осигуряване на тяхното благоденствие в училище. Не става ясно обаче как ще се финансират училищата, в които са записани ученици от центровете за специална образователна подкрепа /ЦСОП/. Тези ученици не се обучават в училището, а в центъра, но цялата бумащина, с извинение, минава през училището - от документите за записване до документите за завършване на клас. Трябва да се регулират финансовите взаимоотношения между приемните училища и ЦСОП с тази Наредба.

 

27 януари 2018 г. 21:37:49 ч.
Величкова

Финансиране на училища, в които са записани ученици от ЦСОП

Принципно одобрявам новия начин на финансиране. Иновативно е това с образованието на родителите, логично и свързано с децата им и нуждата от допълнителни услуги за осигуряване на тяхното благоденствие в училище. Не става ясно обаче как ще се финансират училищата, в които са записани ученици от центровете за специална образователна подкрепа /ЦСОП/. Тези ученици не се обучават в училището, а в центъра, но цялата бумащина, с извинение, минава през училището - от документите за записване до документите за завършване на клас. Трябва да се регулират финансовите взаимоотношения между приемните училища и ЦСОП с тази Наредба.

 

30 януари 2018 г. 11:55:51 ч.
e_iliewa

Предложение за промяна на чл. 57 от Наредбата за финансиране на институциите

Във връзка с обществено обсъждане на проект на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерски съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр.81 от 2017 г. )  и с оглед недостига на свободни места в общинските детски градини  и детски ясли, предлагам следните изменения и допълнения в Наредбата :

         В настоящия чл. 57 да се направят следните промени :

1.     В основният текст на чл.57 да се заличат думите „с изключение на броя на децата в яслени групи“

2.     Да се създаде ал. 2 със следното съдържание:

„Ал. 2 За общините с недостиг на свободни места в детските градини, броят на децата в групите може да бъде завишен над определения по ал. 1, с до 5 деца в група, по решение на общинския съвет и при условие че са спазени изискванията на Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини. Недостигът на свободни места се установява  чрез наличието на единна информационна система за прием на деца в детски градини.“

         Мотивите за предложените промени в наредбата са свързани с обективния недостиг на свободни места в общинските детски градини и най-вече в яслените групи на територията на Столична община.

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

04 февруари 2018 г. 16:58:31 ч.
yananick

Предложение за промяна на чл. 57 от Наредбата за финансиране на институциите

При обсъждането на предложението на ДОЦ. Д-Р ТОДОР ЧОБАНОВ, ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, за промяна на чл. 57, моля, да се вземе предвид, че за него липсва оценка за въздействието. 
Наличната единна информационна система за прием на деца в детски градини в гр. София е ИСОДЗ. Моето обективно мнение, базирано на данните в ИСОДЗ, е че след като се направи оценка колко деца ще могат да се възползват от прием, ако бройката в групите бъде завишена с 5, ще се окаже че няма да е съществен, или ще е в райони където не е нужен:
 
1.  Според Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини чл. 10 (5)  гласи, че "Общата площ на помещенията спалня и занималня трябва да осигурява най-малко 4 m2 на всяко дете".
 
1.1. За повече от 25 деца до 30 в група, детското заведение трябва да разполага с помещения - спалня и занималня  с обща площ 104-120 m2. Има ли такива градини и колко са?
 
1.2. Това не е ново изискване. И в момента има групи с 30 деца, които се отглеждат в помещения - спалня и занималня  с обща площ 65-70 m2.
 
2. Липсва задължение данните в системата да се поддържат актуални;
 
3. Истиността на данните в системата са под въпрос - има внесени сигнали за констатирани нарушения и несъответствия между ИСОДЗ и текущо посещаващи деца общински детски заведения; има деца които вече посещатат дадена градина, но седят в списъците на чакащи клсиране;
 
Няма налични данни за необходимостта да се приеме предложението за промени на чл. 57 от Наредбата за финансиране на институциите.
 
Яна Николова

05 февруари 2018 г. 08:59:11 ч.
isalabasheva

Против Предложение за промяна на чл. 57 от e_iliewa

Здравейте,

Бих искала да изразя категоричното си несългасие с предложението за промяна на чл.57, което предлага: В настоящия чл. 57 да се направят следните промени :

1.     В основният текст на чл.57 да се заличат думите „с изключение на броя на децата в яслени групи“

2.     Да се създаде ал. 2 със следното съдържание:

„Ал. 2 За общините с недостиг на свободни места в детските градини, броят на децата в групите може да бъде завишен над определения по ал. 1, с до 5 деца в група, по решение на общинския съвет и при условие че са спазени изискванията на Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини. Недостигът на свободни места се установява  чрез наличието на единна информационна система за прием на деца в детски градини.“

Смятам, че ако се приеме този текст:

1. ще се узакони надплановият прием на до 5 деца в група, което само по себе си е в разрез с предписанията на наредбата за здравните изисквания към групите и помещенията

2. ще липсват каквито и да е законови механизми и лостове, за да се "мотивира" общината да планира строителство на нови детски градини или разширяване/надстрояване на вече съществуващите, като по този начин групите с размер от 30+ деца ще останат постоянно явление в детските градини. Това от своя страна ще доведе до редица други проблеми като задълбочаване на проблемите с привлекателността на професията, неприемливи нива на шум и стрес в групите както за персонала, така и за децата. 

Надявам се мнението ми да бъде взето предвид.