Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

Проект на Наредба за изменение на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Обн. ДВ, бр.20 от 2017г.)

С Решение № 496 на Министерския съвет от 29.08.2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител (РМС № 496 от 2017 г.) е възложено на всички министри да предприемат необходимите действия за премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. В изпълнение на т. 2 от РМС № 496 от 2017 г. е необходимо да се направи промяна в Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1 от 2017 г.). В чл. 12, ал. 3, т. 1 от Наредба № 1 от 2017 г. е предвидено документ за правоспособност по чл. 17б, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) да се издава от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи на лице, което има диплома за завършено средно образование или по-висока степен на образование. От чл. 12, ал. 3, т. 1 от Наредба № 1 от 2017 г. е отпаднало изискването за притежание на диплома за удостоверяване на степен на образование. В чл. 14, ал. 3, т. 1, буква „а“ от Наредба № 1 от 2017 г. е предвидено документ за правоспособност по чл. 17б, ал. 2 от ЗЧАВ да се издава от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи след представяне на заявление, в което се съдържат удостоверение за регистрация, когато в искането не е посочен Единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ. Проектът на наредба предвижда изискването за представяне на удостоверение за регистрация да се отмени. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено обсъждане на проекта е 14 дни. Целите, които ще се постигнат с промените в Наредба № 1 от 2017 г. – намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, обосновават необходимостта от съкращаване на срока за изразяване на предложения и становища.


Дата на откриване: 23.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари