Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-19/2010г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители - МО, БА

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията 

 

С приемането на измененията и допълненията на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ бр. 74, 12.09.2017 г.), се създаде възможност офицерските кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси, с висше образование, да придобиват професионална квалификация по военно дело.

В дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ е разработена нова процедура за условията и реда за кандидатстване на офицерските кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси, с висше образование, да придобиват професионална квалификация по военно дело.

Предвид спецификата на обучение е целесъобразно процедурата да бъде включена в Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията.

В тази връзка е изготвен проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-19/2010 г., като се разкрива нов раздел – 4а.


Дата на откриване: 24.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 6.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 януари 2018 г. 18:18:30 ч.
pavelantg

Относно Н-19

Прочетох внимателно проекта от който съм пряко заинтерисован. В армията съм от 1995г. Мисля, че 1996-97 г бе премахнато задочното обучение в НВУ" В. Левски" поради  това, че имаше огромни съкращения в МО  и излишък на личен състав армията. След промените  в правилника за прилагане на ЗОВС от 2017 г . се откри такава възможност за преквалификация на вишисти в армията. В проекта за наредба обаче това е ограничено до 39 г. Колко старшини и офицерски кандидати има под 39г и са с висше образование в армията. Тук давате голямо предимство на войниците така, че предлагам промяна в Чл. 37а т.2  не са по възрастни от 45г. за офицерските кандидати, сержантите(старшините) и 39г. за войниците(матросите) към 31 декември в годината на кандидатстване;

Макар че в правилника този вид обучение  е разрешен за войници , се чудя как този войник до сега не е произведен в сержант от съответниятният командир , а че ходи да кара курс за офицер.

Успех и дано гледате реално на нещата.

 

25 януари 2018 г. 21:30:39 ч.
Stannvi

Царя дава ....

Така предложената наредба е  наливане от пусто в празно. Ако идеята на МО е по някакъв начин да запълни кадровата дупка и има действително желание това да се случи в близкото обозримо бъдеще, то тази наредба в никакъв случай не си кореспондира с това му желание. Така наредени изискванията са достижими може би за около 0,1% от целия войнишки и сержантски състав на МО. В действителност излиза така, че започналите службата от 1996 до 2000 година сержанти и оф.кандидати могат да пият една студена вода и да продължат да служат на знамето в което са се клели. Същите тия военнослужещи дадоха най-добрите си години в името на това да се наричат български военнослужещи, въпреки всички несгоди и експерименти които си направиха на техен гръб политиците. Няма как да да сложиш възраст 39 години, ами 40 годишните по-малко заслужили са, ами 41 или 42 годишните. Подкрепям написано от pavelantg, че следва за сержанти и офицери.кандидати годите да са 45. Кадровия потенциал би следвало да се планира и да не се допуска такъв вакуум от военнослужещи от всички категории, с промяната в правилника се прави правилна стъпка в преодоляването на тази кадрова дупка, само че с тази наредба май се цели точно обратното. Дано екипа който ще работи по тази наредба погледни отвъд предразсъдъците и стериотипите насъдени от миналото и се поучат от опита на армиите към които се стремим да настигнем. Успеха на всяко едно начинание е кранния резултат който се търси!

26 януари 2018 г. 10:50:19 ч.
plamen_iv_sl

Предложение за корекция в проекта на Наредба Н-19

Това отдавна трябваше да се случи и може би вакантните места за офицери щяха да са по-малко. Истина е, че това обучение свързано с преквалификация е доста специфично и непознато до сега в армията. Много добре е описано  Чл. 37е (1) , че се полагат изпити за допускане до този курс. Също е много добре , че се изисква положително обосновано становище от съответните ръководители/командири. Явно доста неща са копирани от Наредба Н-5 от  7.10.2016 г. относно условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища. Но не като недостатък, а като една несправедливост спрямо старшините (сержантите) и офицерските кандидати се вижда ограничението 39 години. Както е споменато в горните коментари, редно е за тях изискуемата възраст да е по голяма. Все пак над 90% от сержантският състав в армията са над 40 годишни и нагоре. Задочно обучение във военна академия  възрастта е 45 г. тук също може да се приложи. Може да се вземе и опита на МВР, които отдавна използват този вид преквалификации  и нямат ограничение за годините, а за курсантите редовна форма възрастта им е до 35г. И в МО при кандидатстване редовна форма, може да с по възрастен от 23г , но само след разрешение на министъра. За това е добре изискванията за възраст да се разделят на две групи, една за сержантски състав и отделна за войнишкия състав  или да се добави към Чл.37а нова т.9 със съдържание- Кандидатите не отговарящи на изискванията по Чл.37а т.2 се допускат до обучение само след разрешение на министъра.

Надявам се, че щом наредбата е пусната за обществено обсъждане екипът работещ върху нея ще има предвид и посоченото мнение.

26 януари 2018 г. 16:17:09 ч.
pavlin_k

Относно разрешенията за достъп до КИ на кандидатите

В чл. 37б, ал. 4 копието от разрешението за достъп до класифицирана информация следва да е заверено от Служителя по сигурността на информацията на организационната единица.

Съгласно чл. 116б, ал.5 на Правилника за прилагане на ЗОВС приетите военнослужещи се вземат в специален щат на министъра на отбраната и преминават обучение в курса.

Във връзка с неяснотата за статута на военнослужещите в този щат, за изпълнението на разпоредбите на чл. 37к, ал. 2 от предложения проект за допълненеие на Наредба Н-19 предлагам приетите за обучение военнослужещи да са със статут например като на редовните докторанти обучаващи се в момента в университета. В противен случай ако са в подчинение на друга организационна единица по смисъла на ЗЗКИ следва тя да инициира процедурата за проучване.

26 януари 2018 г. 16:31:26 ч.
stoyan_g

Предложение за промени в проекта за допълнение на Н-19

Съгласно чл. 116б, ал.3 от ППЗОВС и чл.37а, т.1 от проекта за допълнение на наредбата военнослужещите желаещи да се обучават за придобиване на професинална квалификация по военно дело трябва да притежават висше образование с ОКС Бакалавър/Магистър по гражданска специалност, аналогична на съответната гражданска специалност на курсантите получавана във висшите училща.

Във връзка с гореизложеното предлагам в чл.37е, ал.1 да отпадне т.1 писмен общообразователен тест в предвид на това, че кандидатите притежават висше образование и в чл.37ж, ал.1 също да отпадне думата "общообразователни".

 

26 януари 2018 г. 18:08:38 ч.
valat

Промени в проекта за Наредба Н-19

С цел изчистване на процедурата за условията и реда за кандидатстване на офицерските кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси, с висше образование, за придобиване на професионална квалификация по военно дело предлагам следните изменения и допълнения:

1. Чл. 37а т.1 да придобие вида:

притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър" по гражданска специалност, аналогична на съответната гражданска специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища в професионални направления, определени от академичните съвети и публикувани на сайтовете им;

2. Чл. 37ж (3) да придобие вида:

Началникът на висшето военно училище издава ежегодна заповед за организацията, провеждането на тестовете с кандидатите, реда за формиране на състезателния бал и условията по които се извършва класирането и реда за проверка на съответствието на придобитата специалност от гражданско висше училище по реда на чл. 37а, т. 1.

3. Създаване на нов чл. 37п.

Кандидатите, по-възрастни от посочената в чл. 37а, т. 2 възраст, могат да бъдат допуснати до конкурсни изпити по решение на министъра на отбраната.

27 януари 2018 г. 09:57:28 ч.
krasi mollov

Споделено мнение

Голяма част от сержантския състав и по специално тези със звание старши сержант , старшина , офицерски кандидат , които са се обучавали и са завършили средни сержантски училища са на възраст над 40 и повече години.Несъмнено това са хора, които притежават солидни знания, умения опит и квалификация, които са в полза на Българската армия. Доста от тези хора заедно със службата са успели да придобият и висше образование в една или друга област. Факт е че с проекта на наредбата ще им се даде възможност те да се реализират като офицери.За съжаление обаче с въвеждането на възрастова граница от 39 години в проекта на наредбата  ще се лиши не малка част от тези хора да продължат да се развиват, като офицери, тъй като са над възрастовата граница определена в проекта на наредбата , а както казах са хора със силидни знания, опит и квалификация.Не трябва да се допуска Българската армия да се лишава от знанията , уменията и опита на тези хора за сметка на тези с по-малко опит или имащи опит на войнишки длъжности.Ето защо би било целесъобразно да се определят две възрастови граници.За тези , които са завършили средни сержантски училища или сержантски колеж и имат висше образование , да бъде определена възрастова граница 45 години , а за тези на воинишки длъжности и без обучение в средни сержантски училища или сержантски колеж -39 години, както е по проекта на наредбата.

27 януари 2018 г. 10:02:39 ч.
krasi mollov

Споделено мнение

Голяма част от сержантския състав и по специално тези със звание старши сержант , старшина , офицерски кандидат , които са се обучавали и са завършили средни сержантски училища са на възраст над 40 и повече години.Несъмнено това са хора, които притежават солидни знания, умения опит и квалификация, които са в полза на Българската армия. Доста от тези хора заедно със службата са успели да придобият и висше образование в една или друга област. Факт е че с проекта на наредбата ще им се даде възможност те да се реализират като офицери.За съжаление обаче с въвеждането на възрастова граница от 39 години в проекта на наредбата  ще се лиши не малка част от тези хора да продължат да се развиват, като офицери, тъй като са над възрастовата граница определена в проекта на наредбата , а както казах са хора със силидни знания, опит и квалификация.Не трябва да се допуска Българската армия да се лишава от знанията , уменията и опита на тези хора за сметка на тези с по-малко опит или имащи опит на войнишки длъжности.Ето защо би било целесъобразно да се определят две възрастови граници.За тези , които са завършили средни сержантски училища или сержантски колеж и имат висше образование , да бъде определена възрастова граница 45 години , а за тези на воинишки длъжности и без обучение в средни сержантски училища или сержантски колеж -39 години, както е по проекта на наредбата.

29 януари 2018 г. 10:41:15 ч.
m.dimcheva

Предложения за промени в проекта на допълнението на Наредба 19

  1. В чл. 37а, т.7 да стане:

„7. Притежават препоръки за просвояване на военно звание от друга категория и за  обучение  във  висше  военно  училище за придобиване  на  професионална  квалификация  по  военно  дело от последната атестация;

Мотив: синхронизиране с изискванията в Приложение 7 от проекта и Наредба Н-28/ 2010 г. за атестиране на военнослужещите.

  1. В чл. 37б, ал. 3, т.3 да стане:

„3. Копие на последния атестационен формуляр, заверено от кадровия орган.“

Мотив: С настоящия текст се изисква оригинала, а той се съхранява в служебното дело.

  1. Текстът „дирекция „Управление  на  човешките  ресурси  в  отбраната“–МО“ да се замени с текста „структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната“.

Мотив: Аналогично на текстовете в чл. 20, 23, 24, 26, 29, 30 от Наредбата. Целта е синхронизиране на текста и избягване на конкретиката в наименованието на административните звена.

  1. Чл.37м да стане:

 

„чл. 37м. До 3 дни след издаването на заповедта по чл. 37к, ал.1 да се организира публикуването и на интернет страницата на министерството на отбраната при спазване на изискванията на Закона за   защита   на   личните   данни   и   Закона   за   защита   на   класифицираната информация.“

Мотив: аналогично на чл. 37ж, ал.4 – настоящият текст е много конкретен, подходящ за министерска заповед.

  1. В чл. 37л текстът „по чл. 37л“ да се замени с „по чл. 37к, ал.1“.

Мотив: Техническа грешка.

29 януари 2018 г. 12:17:10 ч.
HUNTER

коментар

 В този си вид Наредба Н19 е дискриминационна и направена за определен кръг от военнослужещи.Визирам и достъпа до КИ. Не всеки редник има Секретно Ако се приеме предложението на  valat за чл. 37п, това автоматично ще стане " или упълномощени от МО лица.." и ви става ясно кои ще получат разрешение и кои не.

Трябва ясно и точно да е заковано,  Все пак новият 45 годишен лейтенант има цели 10 години да служи.

Освен това, преминаването на военнослужещ в друга категория си е обвързано и с атестацията.

30 януари 2018 г. 09:55:45 ч.
gekoge

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА Н-19 ОТ 2010 ГОД.

С две думи сержантският състав над 39 години да си гледат работата. Все пак сте служили 20 години като ЗКВ и КО , ще изкарате още 15г. А войника с 3г. стаж като автоматчик, утре ще ви стане началник. Много грешно и против всякакви норми за развитие. Знае се , че трудно се променят решения взети на високо ниво, но това е проект. Нека да се гледа на качеството, а не на количеството. Трябва да се даде шанс за развитие на тези военнослужещи(над 39г) . Между тях наистина има способни момчета. Те ще могат да стигнат най-много до звание капитан, но нали точно там, при младшите офицери е най-големият вакуум. Предлагам добавяне на нова буква към Чл.37: Чл.37п . Кандидатите, по-възрастни от посочената в чл. 37а. т. 2 възраст, могат да бъдат допуснати до конкурсни изпити по решение на министъра на отбраната.


 

30 януари 2018 г. 15:11:42 ч.
a_ivanov

Предложение за промяна

В Чл. 37а

т.1 1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"/"магистър" по гражданска специалност, аналогична на съответната гражданска специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища;

Тук предложението ми е да се премахне изискването гражданската специалност, да е аналогична на съответната гражданска специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища, защото това ще ограничи всички, които имат висше образование, което не е аналогично.

Това ще е и по добре за подбора. Все пак е по добре да има 150 кандидати за 30 места, отколкото 40 за 30.