Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) е изготвен в изпълнение на Решение № 496 на Министерския съвет от 29.08.2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 29.08.017г. за приемане мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Проектът предвижда да отпадне изискването за представяне от заявителя на свидетелство за съдимост; удостоверение, издадено от съответната данъчна служба, относно наличието или липсата на публични задължения към държавата, както и данни за ЕИК на търговеца.

Справки за тези документи ще бъдат извършвани по електронен път от съответните регистри или по служебен път от съответните административни органи, които ги издават.

Прецизирани са разпоредбите в чл. 36г, ал. 4 и 5 от ЗКНВП, свързани с извършване на промени на обстоятелствата, посочени в лицензията.

 

    Отговорна структура:

   Българска агенция по безопасност на храните

    Email:

   Krasimir.Zlatkov@nvms.government.bg

 


Дата на откриване: 26.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари