Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г., изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2/2015 г., бр. 64/2015 г., бр. 22/2016

В Държавен вестник бр. 91 от 14.11.2017 г. e публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ЗГР). Промените в закона дават възможност при съставяне на акт за раждане в Република България въз основа на препис или извлечение от акт за раждане, съставен от чуждестранен орган по гражданско състояние за български гражданин, да се добави бащино име, когато то липсва в преписа или извлечението от чуждестранния акт за раждане, ако това е писмено заявено от родителите или друг законен представител. С промените в закона се даде възможност за добавяне на бащино име и във вече съставени актове за раждане, както и се отмени изискването данните в акта за гражданско състояние да се вписват без изменение.

С изменението и допълнението на Закона за електронното управление (ДВ., бр. 50 от 1 юли 2016 г.) се отмени разпоредбата на чл. 106, ал. 4 от ЗГР, съгласно която при предоставянето на достъп и данни до/от регистрите, поддържани по реда на ЗГР, между страните се сключваше споразумение. С проекта се предлага при предоставяне на достъп между страните да се оформя протокол, в който да се посочва законовото основание, целта на достъпа, обема на данните, лицата осъществяващи достъпа и ангажиментите на страните. Въвежда се облекчен ред за предоставяне на достъп на длъжностните лица от общинските администрации.

С оглед практическото приложение на наредбата от приемането й през 2012 г. до сега, в проекта са предложени и промени, които ще подобрят дейностите, свързани с гражданската регистрация.

Целта на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е да приведе разпоредбите й в съответствие с настъпилите промени в ЗГР, както и да бъдат регламентирани нови правила за предоставяне на достъп до регистрите, с оглед отмяната на чл. 106, ал. 4 от ЗГР със Закона за електронното управление. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на администратор на лични данни, е задължен да предприема мерки и средства за защита на личните данни, произтичащи от Закона за защита на личните данни, ЗГР, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и решенията на Комисията за защита на личните данни.


Дата на откриване: 29.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 28.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 февруари 2018 г. 18:05:28 ч.
ВХинкова

Проверки по чл.140а

При извършена проверка и издадена заповед за заличаване на адресни регистрации, разписаните в чл.140а, ал.5 задължения на общинската администрация за уведомяване на лицата е неприложима.

В повечето случай официално заявените адреси не са адресите, на които лицата се намират в действителност. Единствената възможност е чрез интернет страниците на общините, но при обжалване на заповедта на кмета това ще бъде ли доказателство, че лицата са уведомени.

Заличаването на последен адрес автоматично връща предходния, на който лицето също не живее и което отново е нарушаване на разпоредбите. Според мен трябва да се заличи само адреса в частта за локализационна единица, номер, вход, етаж и апартамент, т.е. да остане само последното населено място.

И тук остава въпросът при провеждане на избори тези лица няма да фигурират в избирателните списъци и ще се наруши конституционното им право да избират.