Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с ПМС № 255 от 2016 г.

Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) е основният акт в Република България, регулиращ правата и задълженията на граждани на трети страни за достъп до българския пазар на труда, както и въпросите относно свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз, двустранното регулиране на заетостта и др. С Правилника за прилагане на ЗТМТМ (ППЗТМТМ) също се систематизираха разпоредбите по отношение на процедурите за прилагане на ЗТМТМ, главно по отношение на условията и реда за предоставяне на достъп до българския пазар на труда на чужденци – работници от трети държави.

С последното изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.) в ЗТМТМ бяха направени допълнения относно достъпа до българския пазар на труда на граждани на трети държави като сезонни работници. В тази връзка и с оглед привеждане на действащите актове по прилагането в съответствие с разпоредбите на Закона предложените промени са основно насочени към подобряване на процедурите по:

  • регламентиране на ускорена процедура за предоставяне на решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта във връзка с издаване на разрешение за сезонен работник за чужденец-гражданин на трета държава, който поне веднъж е работил на територията на Република България като сезонен работник през последните 5 години;
  • регламентиране на процедура за случаите, когато сезонният работник продължава да работи при същия работодател след изтичане на срока на регистрацията на краткосрочната сезонна заетост;
  • регламентиране на процедура за случаите, в които след изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост сезонният работник продължава да работи при друг работодател.

В допълнение с проекта на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на ППЗТМТМ се извършва и оптимизиране на някои срокове за предоставяне на решение на Агенцията по заетостта за достъп до пазара на труда на някои категории чужденци, както и конкретизиране на изисквани документи.

Проектът на ПМС не съдържа големи по количество и обем разпоредби, като част от тях имат правно-технически характер. Освен това с предложението не се създават нови правни положения, а само се подобряват съществуващите процедури с оглед прилагането им към вече въведените в ЗТМТМ норми. В тази връзка и с оглед  своевременното адаптиране на актовете по прилагане на ЗТМТМ към потребностите на българския туристически бизнес от работна сила в навечерието на новия туристически сезон се предлага проектът на ПМС да бъде предложен на обществени консултации за срока, предвиден в чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.


Дата на откриване: 30.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари