Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни има за цел облекчаване на операторите на инсталации с комплексно разрешително (КР) чрез удължаване на срока за подаване на документите за преразглеждане на КР във връзка с публикуване на решения относно заключения за най-добри налични техники.


Дата на откриване: 31.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 13.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 февруари 2018 г. 10:46:50 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице изключителен случай. Под "изключителни случаи" по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА следва да се разбират най-вече форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други подобни. Не би следвало като изключителни случаи да се квалифицират субективни възприятия, обществени нагласи и дори по-обхватни обществени мнения или вълни. Още по-малко индивидуални субективни доводи на един съставител или на неговото ведомство например за необходимост от спешни нормативни промени следва да се възприемат като достатъчно обективно обосновани за съкращаване на срока на консултациите.

Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

Посоченият в доклада аргумент за намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни е "По-краткия срок за съгласуване се налага предвид това, че в МОСВ бе получено писмо от Министерство на енергетиката във връзка с изтичането на нормативно определения срок за подаване на информация за преразглеждане на КР във връзка с приети нови заключения за НДНТ. Операторите се нуждаят от допълнително време поради сложността на документацията, която следва да бъде подготвена и представена на компетентния орган за започване на процедурата." Според нас единственият субективен аргумент на администрацията за спешната наложителност от приемането на нормативния акт е следствие на недобра координация между посочените министерства и представлява най-показателния пример за обективната липса на "изключителност" на случая.

Бързината като аргумент за приемане на нормативни актове следва да бъде изкоренена и изхвърлена от българския нормотворчески процес. Поради това считаме, че обществената консултация във връзка с конкретния проект на нормативен акт следва да се проведе в пълния 30-дневен срок, защото в противен случай не би отговаряла на изискванията на ЗНА.

Център за оценка на въздействието на законодателството