Обществени консултации

Проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ

Предложеният проект на наредба предвижда да отмени Наредба № 2 от 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (обн., ДВ, бр. 15 от 2015 г.), тъй като се налагат съществени структурни промени и предвид измененията в европейското законодателство, касаещо схемите и мерките на площ.

В проекта на наредба се прецизира периодът, в който трябва да бъде извършена почвената обработка на земите оставени под угар като се въвежда и начална дата. От възможните подходи за избор на начална дата на този период, за Република България най-подходяща дата за стартиране на периода е началото на календарната година (1 януари), тъй като се приема, че подпомагането на земеделските стопани по директни плащания обхваща периода от 1 януари до 31 декември.

В проекта на акт се въвежда изключение по отношение на изискването 70% от растенията в трайните насаждения да са живи (неизсъхнали) за ягодоплодните видове и многогодишните медицински и ароматни култури, тъй като в обхвата им влизат култури, различни от дървесните, които по спецификата на жизнения цикъл на културата са трайни многогодишни насаждения, но по същността и нивото на механизация на агротехническите мероприятия се доближават до обработваеми земи.

 

          Отговорна структура:

 Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“

          Email:

 MFileva@mzh.government.bg;    

 GPramatarov@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 8.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари