Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. и доп. на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хората с увреждания, приет с ПМС № 346/2004 г.

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания се правят промени, с които се цели прецизиране на някои от действащите текстове в Правилника, регламентиране на нови, с оглед подобряване на дейността и организацията на Националния съвет.

Резултатите, които ще бъдат постигнати са следните:

  • постигане на по-голяма ефективност при провеждане на процедурите, регламентирани в Правилника;
  • регламентиране на задължението за изразяване на писмено становище по точките от дневния ред от институциите/организациите, в случаите когато членовете на Съвета не могат да присъстват;
  • въвеждане на регламент за неприсъственото провеждане на заседанията на Националния съвет;
  • синхронизиране на разпоредбите в Правилника в съответствие със Закона за закрила на детето и Закона за интеграция на хората с увреждания;
  • регламентиране на процедурата за воденето на протоколите и взетите решения;
  • постигане на по-добро регулиране на сътрудничеството при провеждането на заседанията на Националния съвет.

Промените в Правилника целят синхронизиране и подобряване на нормативната уредба в областта на хората с увреждания.

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да доведе до пряко/косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 9.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари