Обществени консултации

Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите за изменение на Наредба № 22 от 2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държ. собственост

В предложения проект е заложено да отпадне изискването за предоставяне на копия от удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд или съдебно решение за вписване на сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Получаването на необходимата информация, която се извлича от документите, е възможно чрез извършване на справка в официалната електронна страница на органа, който ги издава. Това обосновава отпадането на посочените документи като приложения към заявленията за административните услуги. Предвидените изменения по отношение на гореспоменатите документи кореспондират с взетото Решение № 338 от 23 юни 2017 година на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез представяне на някои удостоверителни документи на хартиен носител.             

 

   Отговорна структура:

   Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

   Email:

   silviya.zheleva@iara.government.bg

 


Дата на откриване: 14.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 16.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари