Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Проектът на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса е изготвен в изпълнение на чл. 45, ал.2 от Закона за здравното осигуряване.

Причините за разработване на наредбата са свързани с приетите от Народното събрание на Република България промени в Закона за здравното осигуряване, с които се залага ангажимент на министъра на здравеопазването със своя наредба да определи пакета медицинска помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Изготвянето на пакета здравни дейности, описан в наредбата и заплащан от НЗОК, цели да регламентира медицинската помощ, закупувана от НЗОК, като гарантира правото на всеки български гражданин за достъп до здравни услуги  в оптимално необходимото време за неговото лечение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното състояние.


Дата на откриване: 14.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 февруари 2018 г. 12:41:33 ч.
Kalavhev

Неточности в Приложение 2 на Наредба за определяне на пакета здравни дейности....

Код

Специалност

44

ВИРУСОЛОГИЯ

Специализирани изследвания

05.01

Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

05.02

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgM

05.08

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgG

05.03

Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

05.04

Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

05.05

Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

05.07

Серологично изследване на anti-HBc IgM

05.09

Серологично изследване на HBeAg

05.06

Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус

Считам че е необходимо разделяне на изследванията в пакет Вирусология при рубеолата и хепатит Б поради факта че става дума за съсвсем различни стадии на инфекциозен процес във времето и е крайно време да се коригира допусната одавна грешка. Прилагам ви и проекто кодове за НЗОК.

19 февруари 2018 г. 12:50:16 ч.
Kalavhev

Неточности в Приложение 2 на Наредба за определяне на пакета здравни дейности....

 

КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

 

Код

Специалност

45

КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

Специализирани изследвания

09.01

Определяне на криоглобулини

09.02

Определяне на общи имуноглобулини IgM

09.03

Определяне на общи имуноглобулини IgG

09.04

Определяне на общи имуноглобулини IgА

09.05

Определяне на С3 компонент на комплемента

09.06

Определяне на С4 компонент на комплемента

01.38

Изследване на С-реактивен протеин

02.10

Изследване на ревматоиден фактор

Високоспециализирани изследвания

10.29

Определяне на общи IgE

10.30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

10.05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел

10.07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

10.06

Флоуцитометрично определяне на NK клетки

В пакета на Клинична имунология предлагам да се замени   " 5. Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблау тетразолов тест." с много по информативния тест "Флоуцитометрично определяне на NK клетки" Изследването е технологично и информативно остаряло. Като доказателство за това е нулевият отчет за 2015г. Съвременният еквивалент е определянето на NK клетки. Повишените нива и цитотоксична активност на NK-клетки в кръвната циркулация се наблюдават при жени с неуспешна ембрионална имплантация и спонтанни аборти. Показания за изследване: Жени с неизяснен стерилитет, ендометриоза, тазова патология и/или при повтарящи се неуспешни IVF цикли, при два или повече повтарящи се  спонтанни аборти

19 февруари 2018 г. 13:42:58 ч.
Kalavhev

Неточности в Приложение 2 на Наредба за определяне на пакета здравни дейности....

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Основните предложения са свързани с разделяне на изследванията за да може да се предават резултати. Мотивите са към съответните точки. Според мен не е необходим по голям ресурс.

3. Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

Предлагам да се раздели на няколко подточки на анатомичен принцип според вида секрет. Вида бактерии се запазва без промяна.

3.1 Микробиологично изследване на влагалищен секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

3.2 Микробиологично изследване на цервикален секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

3.3 Микробиологично изследване на уретрален секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

3.4 Микробиологично изследване на простатен секрет за -директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

3.5 Микробиологично изследване на еякулат за - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.

Мотиви: Разделянето на материалите ще внесе яснота във вида на изследвания материал съответно за какво е и резултата. За пример при мъже в единият случай говорим за уретрит в другият за простатит.  Не се очаква увеличение броя на анализите просто групата ще се раздели на подгрупи с което ще се подобри отчетността и ще се внесе яснота в електронното предаване на резултатите.

5.Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изоли­ране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.

Предлагам да се раздели на няколко подточки на анатомичен принцип според вида секрет. Вида бактерии се запазва без промяна.

5.1 Микробиологично изследване на гърлен секрет -  изоли­ране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.

5.2 Микробиологично изследване на носен секрет -  изоли­ране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.

5.3 Микробиологично изследване на ушен секрет -  изоли­ране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.

5.4 Микробиологично изследване на очен секрет -  изоли­ране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.

Мотиви: Разделянето на материалите ще внесе яснота във вида на изследвания материал съответно за къде се касае резултата. В момента колегите ушни и очни лекари използват кода за ушен и очен секрет като уточняват това с отделен талон.   Не се очаква увеличение броя на анализите просто групата ще се раздели на подгрупи с което ще се подобри отчетността и ще се внесе яснота в електронното предаване на резултатите.

19 февруари 2018 г. 13:43:46 ч.
Kalavhev

Неточности в Приложение 2 на Наредба за определяне на пакета здравни дейности....

В пакет Микробиология

6. Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium.

Мотиви да отпадне:   Съгласно медицински стандарт по микробилогия буква "Д" Mycobacterium се изследва в специализирани лаборатории с второ ниво на безопасност. Те са специално оборудвани и определени от МЗ не е редно в лаборатории за извънболнична помощ да се извършват този вид изследвания.Колко туберколози се разчита да бъдат доказани така.

 

11. Диагностично изследване за инфекци­озна мононуклеоза VCA IgM антитела

Мотиви: Необходимо е да се уточни метода защото са възможни няколко. В първоначалният вариант 2000 г. беше записано Пол-Бунел което е разновидност на аглутинацията. Теста е позитивен само при остри случай е е единственият възможен за цена от 3.56лв. Останалите методи за серологична диагностика на EBV включват още 6 вида тестове вкючително real time PCR и по себестойност далеч надхвърлят тази цена.

12. Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis.

Тестът за Chlamydia  trachomatis предлагам да отпадне защото в "НАРЕДБА № 3 от 26 май 2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция" се изисква диагностиката на хламидия трахоматис да се осъществява само чрез методите на молекулярната биология (PCR; ДНК). В случай, че остане, задължително ще да се наложи ВСИЧКИ микробиологии да се обурудват с техника и персонал за молекулярна биология.

 

19 февруари 2018 г. 13:56:22 ч.
Kalavhev

Нов диагностичен туморен маркер

Необходимо е да се добави към ВСД дейностите в Клинична лаборатория нов, допълнителен туморен маркер с голямо клинично значение при карцином на яйчника, който се изследва заедно с CA 125.

  • HE 4 (Човешкият епидидимен протеин 4) и ROMA алгоритъм-изчисен риск за по-висока информативност на изследването. 

19 февруари 2018 г. 14:04:56 ч.
Kalavhev

Неточности в Приложение 2 на Наредба за определяне на пакета здравни дейности....

 В пакет МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Специализирани изследвания:

1. Микроскопско изследване за чревни паразити, вкл. Trichomonas vaginalis. във фекална маса и перианален отпечатък.

Мотиви: Досегашното наименование е много общо и може да вкючи множество хипотези както по отношение на материала така и по отношение вида паразит. Практиката е показала, че кода се ползва за диагностика на едри и дребни глисти и чревни тении. Затова предлагаме да се конкретизира което ще улесни електронният обмен на резултати.

2. Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis в урина

Мотиви: Внася яснота и конкретика в изследването. Възможно е да бъдат добавени още два други материала еякулат и влагалищен секрет. Рядко използвани материали за търсене практически.

3. Микроскопско изследване за малария (дебела капка + натривка).

Мотиви:  Теоретично би могло да влиза във формулировката на т.1  Практически при запитване на лекари паразитолози никой не е получавал изследване кодирано с този код за диагностика на малария. Практически до сега пациентите са заплащали изследването сами. Силно препоръчително е изследването да се включи защото е възможно появяването му в България. Предполагаема бройка под 200 годишно приблизителна цена 15.00 лв.

4. Серологично изследване за токсоплазмоза IgM.

5.2 Серологично изследване за токсоплазмоза IgG.

Мотиви:Възможни са два абсолютно отделни теста с различни показания и информативно значения. Единият е показател за прясна инфекция а другият за прекарано заболяване в миналото. В момента лекарите често не указват допълнително кой тест им е необходим което затруднява комуникацията с лабораториите. Липсата на това кой имуноглобулин да се изследва може да доведе и до извършване на неподходящото изследване. Задължително трябва да се конкретизира!

20 февруари 2018 г. 09:52:21 ч.
Савчева

Неточности в Приложение 2, касаещи специалност Трансфузионна хематология

Неточности има в Приложение 2,т. В Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по медицински специалности :

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ- няма такава медицинска специалност, специалността е ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Смятам, че т.2 от Високоспециализираните изследвания трябва е структурирана по друг начин, тъй като изследванията за специфичност и титър са различни и би следвало да са разделени. Съответно и тестовете, по които се работи също трябва да са разделени като отделни изследвания, тъй като се работи по метод, по който са открити антителата:

Определяне на специфичност на еритроантителата:

-чрез аглутинационен метод

-чрез ензимен метод

-чрез индиректен антиглобулинов /Coombs/ метод

Определяне на титър на еритроантителата:

-чрез аглутинационен метод

- чрез ензимен метод

-чрез индиректен антиглобулинов /Coombs/ метод

При т.3 Определяне на титъра на имунните анти-А и анти -В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол члез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов /Coombs/ метод.    При изследването отдавна не се използва 2-меркаптоетанол. Работи се по аглутинационен и индиректен антиглобулинов тест. Изследването трябва да бъде разделено, защото в зависимост от кръвната група на пациента, на бременната и биологичния баща, могат да бъдат изследвани само анти-А, само анти-В, или и двете /при 0 кръвна група на пациента или бременната, ако е неизвестна кръвната група на бащата или е АВ/:

-Определяне на титър на имунните анти-А антитела от клас IgG

-Определяне на титър на имунните анти -В антитела от клас IgG

 

 

20 февруари 2018 г. 21:17:14 ч.
Davchev

Без правно основание

Наредбата отново се издава без никакво правно основание, тъй като цитираната разпоредба на чл.45, ал. 2 от ЗЗО в § 5 от Заключителни разпоредби на същата наредба е обявена за противоконституционна с Решение №3 от 8 март 2016 г. на Конституционният съд. По тази причина ВАС отново ще я обяви за нищожна.

26 февруари 2018 г. 12:16:46 ч.
NSOPLB

СТАНОВИЩЕ НА НСОПЛБ

Уважаеми колеги, 

Приложено ще намерите становището на НСОПЛБ във връзка с Наредба 2 за пакета дейности в частта ПИМП.