Обществени консултации

Консултационен документ относно проект на Закон за киберсигурност

 

 

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по изготвянето на проект на Закон за киберсигурност, който има за цел да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Директива 2016/1148 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 06 юли 2016г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежовите и информационни системи в Съюза (ОВ, L 194 от 19 юли 2016 г.).   Законопроектът ще създаде правна уредба за:

-              мерките за постигане на способности, достатъчни да се гарантира високо ниво на сигурност на мрежите и информационни системи;

-              определяне на националните компетентни органи в областта;

-              определяне на операторите на съществени услуги (публичен или частен субект от посочените категории – сектор енергетика, транспорт, банков сектор, инфраструктури на финансовия пазар, здравен сектор, доставка и снабдяване с питейна вода, цифрова инфраструктура);

-              задълженията на операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги в страната;

-              предприемането на подходящи и пропорционални технически и организационни мерки за управление на рисковете за мрежова и информационна сигурност (МИС);

-              предотвратяване и намаляване до минимум на въздействието на инцидентите, засягащи МИС, които се използват за предоставянето на тези съществени услуги, с цел осигуряване на непрекъснатост на същите услуги;

-              уведомяване без неоправдано забавяне на компетентния орган или на екипа за реакция при инциденти с компютърната сигурност (ЕРИКС) за инцидентите, които имат значително въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от тях съществени услуги;

-                повишаване нивото на защита на потребителите и предприятията.

От заинтересованите страни се очаква да дадат предложения и коментари по основните направления, посочени в структурата на законопроекта, както и предложения за допълнителни въпроси, които следва да намерят решение в бъдещия Закон за киберсигурност.

 


Дата на откриване: 15.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 1.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари