Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с осигуряване изпълнението на чл. 13, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (ЗДБРБ за 2018 г.), с който при приемането на бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. са включени разходи за персонал за увеличаване на числеността на Агенцията по вписванията (АВ) за обезпечаване на възложените й със закон функции. С предложения проект ще се осигури административен капацитет в Агенцията по вписванията и ще се обезпечи изпълнението на дейностите по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания, както и дейностите по воденето на регистър на действителните собственици на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и свързаните с тях лица. С предложеното в проекта увеличаване на щатната численост на Главна дирекция „Регистри“ ще се подпомогне и дейността на агенцията по приема на заявленията за регистрация и пререгистрация, въвеждането на документите в информационната система на регистъра и сканирането на фирмените дела, съхранявани в окръжните съдилища. С проекта на постановление се предлага и изменение в Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ, приет с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г., като на основание § 16, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията, (изм. и доп. ДВ, бр. 96 от 2015 г., бр. 85 от 2017 г.) с цел осигуряване дейността на Националното бюро за правна помощ и Регионалните центрове за консултиране за осъществяването на достъп до средата за междурегистров обмен на данни REGIX, с 1 щ. бр. се предлага увеличение числеността на Националното бюро за правна помощ. Щатната бройка ще се разпредели в дирекция „Административно-финансова“, чиято численост се изменя от 5 на 6 щ. бр.


Дата на откриване: 20.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари