Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за виното и спиртните напитки

Прeдложения законопроект урежда изчерпателно материята по отношение на организацията в лозаро-винарския сектор. Предлаганият проект отменя действащия досега Закон за виното и спиртните напитки и ще регулира по нов начин обществените отношения, свързани с условията и реда за производството, получаването, преработката, етикетирането, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на вино, вината, продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина, оцета, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход, и на спиртните напитки, както и управлението и контрола на лозаро-винарския потенциал.

С приемането му се предвижда постигането на следните цели:

 1. Възвръщане на старите пазари на вино и спечелване на нови в рамките на  единния пазар на Европейския съюз и по света;
 2. Създаване на лозаро-винарски режим, почиващ на ясни, прости и ефикасни правила, подсигуряващи равновесие между търсенето и предлагането;
 3. Осигуряване на прозрачна, справедлива и навременно функционираща система за ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения, адаптирана към нуждите на лозаро-винарския сектор;
 4. Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи;
 5. Предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и честна конкуренция при производството на спиртни напитки, гроздо- и винопроизводството.

 

   Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

   Email:

 SKralev@mzh.government.bg 

 

 


Дата на откриване: 21.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.3.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 март 2018 г. 11:13:27 ч.
tzviatkov

Забележки и предложения по проекта на закона

(6) Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава със заповед образци на документи по този закон, ако с нормативен акт не е предвиден друг ред. Заповедите и документите, както и указанията за тяхното попълване, се публикуват на интернет страницата на ИАЛВ в срок до 24 часа от утвърждаването им.

ЗАБЕЛЕЖКА

Приложимите документи да бъдат включени като образци в една наредба или свързаните със закона наредби, като по този начин да преминат през обществено обсъждане. Като пример може да се посочи „НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г.

Липсата на такова спрямо ползваните в настоящия момент образци на документи води до неясноти по тяхното попълване, което от своя страна е предпоставка за „тълкувания” в териториалните поделения на ИАЛВ.

Друг проблем, който ще се реши ще бъде изменението на документите в периода на тяхното ползване. На страницата на ИАЛВ няма публикувана заповед с приложени към нея образци на документите, както и заповеди за изменение на документите с актуални образци след изменението, от които заповеди да е видно от кога са в сила изменените документи и какво е новото съдържание.

Включването на образците на документите в наредба ще наложи ИАЛВ подробно и обоснова да предлага образци на документи, както и тяхното изменение.

 

(7) Изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава със заповед условия и ред за подаване на документите по ал. 6 в електронен вид, когато това е приложимо.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да отпадне. Редът за подаване на документите в електронен вид да бъде част от условията по ал. 6.

 

(8) Изпълнителната агенция по лозата и виното администрира мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор, включени в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

ЗАБЕЛЕЖКА

Защо програмата е в единствено число при условие, че в края на периода на една такава програма вече е одобрена следваща такава програма.

 

20 март 2018 г. 11:13:58 ч.
tzviatkov

Забележки и предложения по проекта на закона

Чл. 3.  За извършване на услугите по чл. 2, ал. 4, т. 2 ИАЛВ събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

ЗАБЕЛЕЖКА

Чл. 2, ал. 4, т. 2 е „приходи от извършвани услуги”. Има неточност в посочването на точката, защото в тази точка не са посочени услуги

 

(2) Изпълнителната агенция по лозата и виното упражнява контрол върху извършването на засаждане и изкореняване на лозя.

ЗАБЕЛЕЖКА

ИАЛВ не трябва ли да упражнява контрол и върху „подобряване на техниките за управление на лозята”.

 

Чл. 4. (1) Производствен потенциал включва реално засадените площи с винени лозя, неупражнените от производителите разрешения за ново засаждане и презасаждане на винени сортове лози и подлежащите на преобразуване права на засаждане, предоставени на производителите, подходящи за производство на:

ЗАБЕЛЕЖКА

разрешения за ново засаждане и презасаждане на винени сортове лози” това две отделни разрешения ли ще бъдат или е едно разрешение?

 

(3) Забранява се създаване на лозови насаждения без издадено разрешение. Производителите са длъжни да изкореняват за своя сметка площите, засадени с лозя без разрешение.

ЗАБЕЛЕЖКА

„лозови насаждения” да се замени с „винени сортове лози”.

„издадено разрешение” да се замени с „разрешения за ново засаждане/презасаждане на винени сортове лози”

 

(4) Когато ИАЛВ установи наличието на лозя, които са засадени без разрешение, със заповед на изпълнителния директор се дава срок от четири месеца на производителя  да извърши изкореняването. Заповедта се съобщава на производителя и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ЗАБЕЛЕЖКА

Къде е описан реда за установяване на „наличието на лозя, които са засадени без разрешение”?

„наличието на лозя” да се замени с „винени сортове лози”.

Как е определен този срок и как е отчетено обстоятелството, че установяването може да се извърши през месец октомври и четирите месеца обхващат зимния период, през който е затруднено изкореняването. Това автоматически ще доведе до неизпълнение на условието на настоящата алинея.

Предлагам срокът „от четири месеца” да се промени в периода на винарската година.

Къде е описан реда за съобщаване на заповедта на производителя?

 

(7) Площите, засадени с лозя без разрешение, не получават подпомагане по схеми и мерки финансирани от държавния бюджет и от фондовете на Европейския съюз.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да се промени на „Площите с издадена заповед по реда на ал. 4 не получават подпомагане по схеми и мерки финансирани от държавния бюджет и от фондовете на Европейския съюз.”

 

(3) Забранява се засаждането, презасаждането или присаждането с некласифицирани винени сортове лози, като те подлежат на изкореняване, по реда на чл. 4, ал. 4 и 5.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да отпадне, защото условието се покрива от ал. 1

 

20 март 2018 г. 11:14:39 ч.
tzviatkov

Забележки и предложения по проекта на закона

(4) Забраната по ал. 3 не се прилага за некласифицирани винени сортове лози, чиято продукция е предназначена само за консумация в домакинствата на винопроизводителите.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да отпадне, защото поставя гроздопроизводители на неравностойно положение.

 

 

(6) За производство на продуктите, посочени в приложение VІІ, част ІІ от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.) /наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 1308/2013/, предназначени за предлагане на пазара, се използват само класифицирани винени сортове лози, съгласно ал. 1.  

ЗАБЕЛЕЖКА

Приложението не трябва ли да бъде „Приложение I, част XII”?

 

Чл. 6. (1) Разрешения се издават за нови насаждения, за презасаждане и за преобразуването на права на засаждане, на презасаждане и на права от Национален резерв.

ЗАБЕЛЕЖКА

“нови насаждения” да се замени с “ нови насаждения с винени сортове лози”

 

(3) Разрешения за презасаждане или за преобразуване на права на засаждане, на презасаждане и на права от Национален резерв  се издават само на вписани в лозарския регистър производители с регистрирани лозарски стопанства на територията на лозарския район, в който се намират заявените имоти.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не е уточнено дали издаденото разрешение се ползва само в лозарския район, от който е възникнало основанието за неговото издаване.

 

2. предназначени за отглеждане на лозов посадъчен материал;

ЗАБЕЛЕЖКА

Текстът да се замени с „2. предназначени за отглеждане на винени сортове лозов посадъчен материал;”

 

3. от които се произвеждат вино или лозаро-винарски продукти, предназначени за консумация само в домакинството на производителя или от организации, които не извършват търговска дейност и произвеждат вино само за вътрешна консумация;

ЗАБЕЛЕЖКА

Какво е определението за „организации, които не извършват търговска дейност и произвеждат вино само за вътрешна консумация”?

 

(2) Изключенията по ал. 1, т. 1 – 3 се прилагат когато:

1. съответната площ не превишава 0,1 ха;

2. производителят не предлага на пазара вино или други лозаро-винарски продукти.

ЗАБЕЛЕЖКА

Предлагам т. 1 да се прилага само във връзка с ал. 1, т. 3, физически лица и да се разглежда сумарно за площите на лицето. За целите на „организации” да се посочи изрично условие със сумиране на площите под това условие.

Предлагам т. 1 да не се прилага във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 2, защото площта е изключително малка за тези цели.

Точка 2 да отпадне или да се запише „или” в края на точка 1, защото това създава ограничение за стопанска инициатива, което не е отчетено в мотивите към проекта.

 

(3) В случаите на ал. 1, т. 4 производителят има право да засади нова площ, от която чистата получена реколта не трябва да надвишава 105 на сто от реколтата, получена от отчуждената площ.

ЗАБЕЛЕЖКА

Къде е описана методиката за изчисляване на „чиста получена реколта” за ново площ, която не е в плододаване. Предлагам ограничението да бъде само по еквивалентна площ.

 

20 март 2018 г. 11:16:22 ч.
tzviatkov

Забележки и предложения по проекта на закона

Разрешения за нови насаждения

ЗАБЕЛЕЖКА

Навсякъде в закона „Разрешения за нови насаждения” да се изписва „разрешения за нови насаждения с винени сортове” или да се даде това определение за термина. Възниква конфликт с лозови насаждения с десертни сортове грозда, защото няма текст за изключването им от закона.

Да се прецени дали кандидатстването за „разрешения за нови насаждения с винени сортове” да не се отдели в отделна наредба за да се опише точно реда за това, включително и реда за обжалване на тези действия във връзка с издадените административни актове по тях, защото в раздела липсва информация за това, което поражда неясноти по реда и ограничава публичността и прозрачността на процедурата. От друга страна ще се ползват образци на документи, които е препоръчително да преминат през обществено обсъждане.

 

(4) Разрешенията за нови насаждения са валидни за срок от три години, считано от датата на издаването им.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да се уточни дали става въпрос за календарна или винарска година, следваща годината на издаването му. Да се ползва като задължително условие за наредбата по ал. 5.

 

(2) С прилагането на критерии за допустимост по ал. 1, т. 2 може да се ограничи издаването на разрешения на регионално равнище и/или за площи, които отговарят на изискванията за производство на вина със защитено наименование за произход, на вина със защитено географско указание или за площи без географско указание.

ЗАБЕЛЕЖКА

Какво се има в предвид под „регионално равнище”? Ако се има предвид „лозарски район”- текста да се замени.

 

(3) Въведените ограничения по ал. 1, които допринасят за организираното нарастване на размера на лозовите насаждения, трябва да бъдат обосновани с необходимостта да се избегне риска от:

ЗАБЕЛЕЖКА

Какъв е редът и начина за „обосновани с необходимостта да се избегне риска”.

 

(4) При издаване на заповедта по ал. 1 се вземат предвид препоръките на браншовите организации и на организациите и групите на производители в лозаро-винарския сектор.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да се включи задължение, като неразделна част от заповедта да бъде обосновката за нейното издаване и получените препоръки по ал. 4 за да се гарантира публичност при вземане на решения от обществено значение.

Защо в ал. 4 са изключени препоръки от индивидуални производители?

 

20 март 2018 г. 11:17:14 ч.
tzviatkov

Забележки и предложения по проекта на закона

Чл. 10. (1) Когато общият размер на площите допустими за създаване на нови лозови насаждения, за съответната година не надвишава площта по чл. 8, ал. 1 или по чл. 9, ал. 1, т. 1, за всички заявления се издават разрешения за нови насаждения.

ЗАБЕЛЕЖКА

Издаването да се обвърже със заявена площ, а не със заявление.

 

(2) Когато общият размер на площите допустими за създаване на нови лозови насаждения, за съответната година надвишава площта по чл. 8, ал. 1 или по чл. 9, ал. 1, т. 1, се прилага правилото на чл. 8, ал. 3 или критериите по чл. 9, ал. 1, т. 2. В тези случаи разрешения за нови насаждения се издават за част от заявленията и/или за част от заявените в тях площи пропорционално на заявените площи.

ЗАБЕЛЕЖКА

Какво е основание за издаване на разрешение за „част от заявленията”, защото по- горе няма такъв описан ред, а се издава пропорционално? Ако текстът е излишен да отпадне.

„част от заявените в тях площи пропорционално на заявените площи” да се уточни, че става въпрос към всички заявени площи по заповедта.

 

(6) Редът за преобразуване на права за засаждане и презасаждане в разрешения се уреждат с наредбата по чл. 7, ал. 4.

ЗАБЕЛЕЖКА

Условията на Раздел V „Преобразуване на права за засаждане и презасаждане в разрешения” да бъдат прехвърлени изцяло в отделна наредба за да не възникват конфликти между текстовете на закона и наредбата и не зависимо от приоритета на закона ИАЛВ да тълкува прилагането по реда на наредбата, което е практика по действащия закон в момента.

 

 

3) Когато разрешенията  по  чл. 15, ал. 5 са издадени чрез преобразуване на права за презасаждане, произлизащи от изкореняване на лозя в същото стопанство, производителят има право да получи подпомагане за тях по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, до края периода на валидността им.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да отпадне от закона и да се включи в нарочна наредба по прилагане на програмата, като се спазват условията за допустимост и кандидатстване.

Каква е гаранцията, че по европейски регламент няма да се промени наименованието на мярката и това да доведе до промяна на закона?

Каква е гаранцията, че по европейски регламент няма да се промени наименованието на програмата и това да доведе до промяна на закона?

 

 

(4) Когато разрешенията по чл. 15, ал. 5 са издадени чрез преобразуване на права за   презасаждане, различни от правата по ал. 3, на права за засаждане или на права, придобити от Национален резерв, производителят има право да получава подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ до края на прилагането на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор  2014-2018 г.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да отпадне от закона и да се включи в нарочна наредба по прилагане на програмата, като се спазват условията за допустимост и кандидатстване.

Каква е гаранцията, че по европейски регламент няма да се промени наименованието на мярката и това да доведе до промяна на закона?

Каква е гаранцията, че по европейски регламент няма да се промени наименованието на програмата и това да доведе до промяна на закона?

 

20 март 2018 г. 11:17:27 ч.
tzviatkov

Забележки и предложения по проекта на закона

Чл. 17. (1) Издадените по реда на тази глава разрешения не могат да се прехвърлят на други лица. Те могат да бъдат придобити въз основа на правоприемство, в следните случаи:

1.по наследство, включително по завещание и чрез делба на наследство;

2. при преобразуване на юридическо лице.

ЗАБЕЛЕЖКА

Защо в мотивите за приемане на закона няма обосновка за причината за наложеното ограничение за прехвърляне на права по ал. 1? Каква е причината за това ограничение?

Да се даде определение на „правоприемство” във връзка с приложими нормативни актове за това.

Кои са приложимите режими по Търговски закон, които се имат в предвид под „при преобразуване на юридическо лице.”?

Защо е наложено дискриминационно условие прямо физически лица, които регистрират ЕТ и прехвърлят в него всички лозя от лозарското си стопанство?

Защо е наложено дискриминационно условие прямо физически лица, които регистрират ЕООД и прехвърлят в него всички лозя от лозарското си стопанство?

 

Чл. 18. Титулярите на разрешения за засаждане, за презасаждане или за преобразуване на права на засаждане или презасаждане са длъжни да декларират, в срок до 30 дни от възникване на обстоятелството, в ИАЛВ:

1. изкореняването на лозята по чл. 12;

2. засаждането на лозята;

3. всяко изменение на собствеността или ползването на лозовия масив;

4. промяна в предварително заявения сорт за засаждане или присаждане.

ЗАБЕЛЕЖКА

Предлагам този член да отпадне и да се включи в свързана със закона наредба, защото третира конкретни действия от страна на лице, които се уреждат свързано с негови други задължения по отношение на тези действия.

 

20 март 2018 г. 11:18:31 ч.
tzviatkov

Забележки и предложения по проекта на закона

   Чл. 19. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното поддържа лозарски регистър, който съдържа актуализирана информацията, посочена в Приложение І от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти, регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128 от 27.05.2009 г.) (наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 436/2009) и списък на лицата, които водят производствения процес и извършват вписвания в регистрите. Регистърът е публичен и достъпен на интернет страницата на ИАЛВ.

ЗАБЕЛЕЖКА

Действащата практика на ИАЛВ е да публикува на своя сайт:

Лозарски регистър - актуализация към 01.10.2017 (http://www.eavw.com/updocs/1517111510745103_Lozarski_Registar_2017_10_01.pdf )

Информация за:

 • Наименование на производителя;
 • Вид на производителя;
 • УИН;
 • Пореден;
 • Дата на издаване;
 • Лозарско стопанство 1
 • Лозарско стопанство 2
 • Лозарско стопанство 3
 • Лозарско стопанство 4

под формата на PDF файл.

Посочената информация не може да се посочи като „актуална”, защото има това свойство само към момента на създаване на файла. Във връзка с горното как ще се гарантира актуалност на информацията или да се промени текста на алинеята.

От друга страна в „ПРИЛОЖЕНИЕ I Минимална информация, включена в лозарския регистър, и спецификации на данните, посочени в член 3” е посочено:

 

20 март 2018 г. 11:19:14 ч.
tzviatkov

Продължение към забележка по чл. 19

От друга страна в „ПРИЛОЖЕНИЕ I Минимална информация, включена в лозарския регистър, и спецификации на данните, посочени в член 3” е посочено:

==================

1.   ДОСИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.1.   Идентификация и местонахождение

1) Идентификация на производителя (съвместима с единната система за регистриране на самоличността на всеки земеделски стопанин, предвидена в член 15, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 73/2009).

2) Списък и местонахождение на стопанисваните лозарски парцели (идентификация, съвместима със системата за идентификация на земеделските парцели, предвидена в член 15, параграф 1, буква б) и член 17 от Регламент (ЕО) № 73/2009).

3) Разпределени, но все още неизползвани права на засаждане, и притежавани права на презасаждане (информация, съвместима със съобщенията, посочени в член 74 и в таблица 15 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).

1.2.   Характеристики на лозарския парцел

1) Идентификация на лозарския парцел: системата за идентификация на лозарските парцели се създава на базата на карти и документи от поземлените регистри или други картографски препратки. Използваните техники се основават на компютризирана географска информационна система, включително за предпочитане въздушни или спътникови ортогонални изображения, с хомогенен стандарт, гарантиращ точност, равна поне на картографската с мащаб 1:10 000.

2) Площ на лозарския парцел

В случаите, когато лозите се отглеждат заедно с други култури:

а) обща площ на съответния парцел;

б) лозарска площ, изразена като чиста култура (за целите на превръщането се използват подходящи коефициенти, определени от държавата-членка).

3) Площ на лозарския парцел или, според случая, лозарска площ, изразена като чиста култура, разпределена по характеристики на лозите:

а) площ, засадена с винени сортове лози (информация, съвместима със съобщенията, посочени в член 74 и в таблица 14 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008):

i) подходящи за производство на вина със защитено наименование за произход

— бели

— червени/розе

ii) подходящи за производство на вина със защитено географско указание

— бели

— червени/розе

iii) подходящи за производство на вина без ЗНП/ЗГУ

— бели

— червени/розе

б) площ, засадена със сортове лози, включени в класификацията на сортовете лози, изготвена от държавите-членки в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 479/2008, за дадена административна единица, едновременно като винени сортове лози и, според случая, като сортове за производство на десертно грозде, сортове за производство на стафидирано грозде или сортове, предназначени за производство на винена ракия;

в) площ, засадена с винени сортове лози, които не са класифицирани или не могат да бъдат класифицирани от държавите-членки в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 479/2008;

г) площ, засадена със сортове лози за производство на стафидирано грозде;

д) засадена площ, предназначена изключително за производство на материал за вегетативно размножаване на лози (лозов посадъчен материал);

е) площ, засадена с подложки за присаждане;

ж) изоставена засадена площ;

з) други.

 

20 март 2018 г. 11:19:33 ч.
tzviatkov

Продължение към забележка по чл. 19

4) Винени сортове лози, съответната им изчислена площ и дял от съответния лозарски парцел (информация, съвместима със съобщенията, посочени в член 74 и в таблица 16 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).

5) Засадена площ без съответното право на засаждане след 31 август 1998 г. (информация, съвместима със съобщенията, посочени в член 58 и в таблици 2 и 3 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).

6) Засадена площ с незаконни насаждения, засадени преди 1 септември 1998 г. (информация, съвместима със съобщенията, посочени в член 58 и в таблици 4—7 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).

7) Площ, за която са предоставени права на ново засаждане (информация, съвместима със съобщенията, посочени в член 61 и в таблица 8 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).

8) Засадена площ, одобрена за премия за изкореняване (информация, съвместима със съобщенията, посочени в член 73 и в таблица 11 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).

9) Площ, която е била обект на изкореняване и за която е получена съответната премия (информация, съвместима със съобщенията, посочени в членове 68 и 73 и в таблица 12 от приложение XIII към Регламент (ЕО) № 555/2008).

10) Площ, която е била обект на преструктуриране или конверсия в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 479/2008 (информация, съвместима със съобщенията, посочени в таблиците от приложения VII и VIIIа към Регламент (ЕО) № 555/2008).

11) Площ, която е била обект на събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 479/2008 (информация, съвместима със съобщенията, посочени в таблиците от приложения VII и VIIIб към Регламент (ЕО) № 555/2008).

12) Година на засаждане или при липса на такава, приблизително изчислена възраст на съответния лозарски парцел (информация, съвместима с Регламент (ЕИО) № 357/79).

1.3.   Задължителни декларации

1) Декларация за реколтата (информация, съвместима с декларациите за реколтата, посочени в член 8 и в таблиците от приложения II и III).

2) Декларация за производството (информация, съвместима с декларациите за производството, посочени в член 9 и в таблицата от приложение IV).

3) Декларация за стоковите запаси (информация, съвместима с декларациите за стоковите запаси, посочени в член 11 и в таблицата от приложение V).

2.   ПРОИЗВОДСТВЕНО ДОСИЕ

2.1.   Идентификация

Идентификация на физическото или юридическото лице или групата от такива лица, които са длъжни да подават предвидената в член 9 декларация за производството.

2.2.   Задължителни декларации

1) Декларация за производството (информация, съвместима с декларациите за производството, посочени в член 9 и в таблицата от приложение IV).

2) Декларация за стоковите запаси (информация, съвместима с декларациите за стоковите запаси, посочени в член 11 и в таблицата от приложение V).

3.   ДРУГИ

Обща засадена с лози площ, която не е включена в досието на производителя, както е предвидено в член 3, параграф 1, буква б) от настоящия регламент.

==================

„Актуалният регистър” по действащия закон не съдържа цялата информация по Приложение I.

Предвижда ли се това да не е така с настоящият проект? Ако няма да се публикува цялата информация по Приложение I да се посочи каква ще се публикува и на какво основание останалата няма да бъде достъпна.

 

20 март 2018 г. 11:19:58 ч.
tzviatkov

Забележки и предложения по проекта на закона

(3) За вписване и отписване от регистъра по ал. 1, лицата по ал. 2 подават заявление по образец, в териториалните звена на ИАЛВ по местонахождение на лозарските имоти или производствените обекти. Към заявлението се прилагат документите, определени в наредбата по ал. 11.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да отпаднат всички алинея от члена, които са свързани с администриране на промени в регистъра и да се включат в наредбата по ал. 11 за да не се налага промяна на закона при промяна на реда за работа с регистъра и свързаната с него информация.

 

Чл. 20. (1) В регистъра по чл. 19, ал.1 като гроздопроизводител се вписва лице, което:

ЗАБЕЛЕЖКА

В съдържанието на члена да се прецизира задължението само спрямо производители на винени грозда, а не и на такива с десертни грозда.

Цялата информация по члена да се извади от закона и да се прехвърли в наредба към него или в наредбата по чл. 19, ал. 11.

 

Раздел VIII Промени в данните в лозарския регистър

ЗАБЕЛЕЖКА

Цялата информация на раздела да се извади от закона и да се прехвърли в наредба към него или в наредбата по чл. 19, ал. 11.

 

Чл. 156. (1) Когато титуляр на разрешение за засаждане, за презасаждане или за преобразуване на права на засаждане или презасаждане не го използва в срока по чл. 8, ал. 4, чл. 11, ал. 1, или по чл. 16, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв. - за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от  300 до 3 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.

ЗАБЕЛЕЖКА

Да се прецизира термина „не го използва в срока”, защото има използване(частично) и при над 10 на сто от площта, за която е предоставено разрешението.

Как е определен размера на глобата като долна и форма граница, защото няма обосновка за това в мотивите за приемане на закона?

Предлагам да се обвърже размера на глобата с процента на неползване над 10% като сума от горната граница за нея.

 

 

 

26. „Изкореняване“ е пълно отстраняване на лозовите коренища, които се намират на площ, засадена с лозя.

ЗАБЕЛЕЖКА

на лозовите коренища, които се намират на площ, засадена с лозя” да се замени с „на лози включително леторасли, стебло и коренища и извършена оран на площта”.

 

40. "Презасаждане на винени лозя" е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, със същия или различен сортов състав.

ЗАБЕЛЕЖКА

В проекта на „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019 - 2023 година” е записано:

Недопустими за подпомагане по мярката са следните дейности:

1.         Презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт присъщите или различни разстояния на засаждане, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;

Защо в проекта на закона и в проекта на програмата се въвеждат противоречиви определения? Каква е причината по програмата да не се допуска същия сорт, а по проект на закон да се допуска?

Трябва ли да се прецизира текста в проекта на закона или в проекта на програмата?

 

Защо в определенията липсва такова и за „конверсия”, което се ползва в „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ”

 

22 март 2018 г. 15:27:58 ч.
RIA

Становище относно цялостната предварителна оценка на въздействието на проекта на ЗВСН

Считаме, че приложената към проекта на Закона за виното и спиртните напитки цялостна предварителна оценка на въздействието не отговаря на методологическите изисквания, нито на българската правна уредба на института, нито на най-добрите практики на Европейската комисия в тази насока.

Първо, нейното извършване е започналo на толкова късен етап от цикъла на формулиране на политики, че до голяма степен я обезсмисля. Според самата цялостна предварителна оценка:

"Настоящият доклад е изготвен след приключване на работата по разработване на проект на закона. Ето защо, в тази част от анализа са идентифицирани основните алтернативни варианти за последващо развитие на проекта на нов закон."

На второ място, още на етапа на определяне на проблемите (II. Определяне на проблемите, II.1 Основен проблем) в оценката се казва:

"Главната причина, налагаща приемане на нов Закон за виното и спиртните напитки...";

Заинтересованите страни са определени по критерия заинтересованост от "приемането на нов Закон за виното и спиртните напитки".

Това е изключително грешен подход на структуриране на оценката на въздействието, който представлява пряко проявление на т.нар. „регулаторен инстинкт“, който в България е разпространен в най-крайно негативната си форма на „законодателен инстинкт“. Оценката трябва да обследва проблема и да търси неговото разрешение, включително чрез получаване на позицията на заинтересованите страни непредубедено и безпристрастно, а не да фаворизира варианта на регулаторна намеса чрез закон още в самото си начало.Това я прави изначално предрешена и субективно натоварена и я лишава от нейното водещо предназначение на обективно обосновано експертно становище относно най-доброто, от гледна точка на обществения интерес, разрешаване на проблема, извлечено на база доказателства и вариантен анализ. В случая дори не е направен опит формулираните цели да бъдат обвързани с разрешаването на проблема, те директно сочат единствено към приемането на нов закон (вж. IV. Определяне на целите пред регулирането на обществените отношения с проекта на нормативен акт).

Оттук следва изводът, че единствената цел, с която е създадена настоящата оценка е да оправдае вече взетото решение за регулиране чрез закон, вместо събирането на данни и доказателства и техен експертен анализ, чрез които правителството да бъде информирано кое би било най-доброто решение по отношение на политиката за рационализиране и привеждане на законодателството в областта в пълно съответствие с правото на Европейския съюз.

На последно място, т.нар. "алтернативни варианти" са всъщност под-варианти на едно и също разрешение на идентифицираните проблеми, а именно - регулиране чрез законов нормативен акт. При идентифицирането на вариантите е задължително да се осмислят възможностите за прилагане на подзаконова нормативна уредба, както и алтернативни подходи на регулиране като саморегулиране, съвместно регулиране, доброволни споразумения, информационни и образователни кампании, въвеждането на стандарти и други. Вариантите трябва да са разработени по начин, който да позволява диференцирането им на базата на тяхната функционалност чрез критериите за ефективност, ефикасност и съгласуваност с действащото законодателство и приоритетите на държавата. Отделно от това, методологическа гледна точка не става ясно защо МСП-тестът е извършен след препоръката на вариант за действие. Оттук следва непосредственият извод, че резултатите от него не са взети предвид при сравняването на "вариантите". Тогава защо изобщо е бил извършван такъв.

Поради това считаме, че в този си вид - обусловена от предварително зададения краен резултат - оценката на въздействието не изпълнява основната си цел - да даде обективен отговор на въпроса "Кое е най-подходящото разрешение на адресирания проблем?" и много ясно, точно и обосновано да обясни защо това е така.

Център за оценка на въздействието на законодателството