Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори

В наредбата се въвеждат изменения, конкретизиращи изискването за финансова стабилност на притежателите на лицензи за оператор по наземно обслужване.

            Предлаганите изменения и допълнения в наредбата са относно текущия контрол на притежателите на лицензи за оператор по наземно обслужване. Проверката на финансовата стабилност, (дефинирана като понятие в § 3, т. 40 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) се извършва при провеждане на текущ контрол на операторите по наземно обслужване, съгласно чл. 48д, ал. 2 от ЗГВ.

            Предложените в чл. 43 допълнения се налагат във връзка с текущия контрол по отношение на критериите за съответствие с изискването за финансова стабилност, тъй като действащата нормативна уредба не съдържа задължение за притежателите на лиценз за оператор по наземно обслужване за ежегодното предоставяне на ГД „ГВА“ на годишни финансови отчети, заверени от регистриран одитор.

            Промяната в чл. 47 е свързана с установяване на предпоставка за временно спиране на издадения лиценз за оператор по наземно обслужване, който не предостави годишните си финансови отчети в определен срок. По този начин се създава  ефективен механизъм за своевременно предоставяне на изискуемата информация от операторите по наземно обслужване.

            Действащата нормативна уредба съдържа разпоредби, с които е транспонирана Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността, в частта „разделяне на сметките“ (чл. 48и от ЗГВ и чл. 53 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата.

            Промяната на текста в чл. 53, ал. 1 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г., е свързана с прецизиране с текста, посочен в чл. 48и, ал. 1 от ЗГВ.

            Изменението на срока, посочен в чл. 53, ал. 3 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г., се налага от промяна на датата на публикуване на годишния финансов отчет за предходната финансова година, заверен от регистриран одитор в Агенция по вписванията, съобразена с чл. 38, ал. 1 на Закона за счетоводството, (в сила от 01.01.2016 г.), от което следва и промяна на срока за предоставяне на одиторски доклад от регистрирания одитор в ГД  „ГВА“, посочен в чл. 53, в новата алинея 8.

            Промяната на текста в чл. 53, ал. 4 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г., е свързана с въвеждане на изискване за ежегодно подаване на декларация от управителя на съответното дружество, относно спазване на изискването за отделяне на сметките за разходите по наземно обслужване и по летища, като част от изискуемите документи, свързани с чл. 53, ал. 1 и 2 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г.

            Създаденото изискване за осигуряване на достъп на избрания от ГД „ГВА“ регистриран одитор до първичните счетоводни документи на операторите по наземно обслужване произтича от чл. 4, параграф 2 на Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година, както и от правата, дадени му по реда на чл. 29, ал. 2, т. 1 и 2 на Закона за независимия финансов одит.

            В наредбата се създава  § 7 в Преходните и заключителните разпоредби. Изменението е свързано с прилагане на законодателството на Европейския съюз във вътрешното право на страната. В изпълнение на Националната рамка за политиката за развитието на пазара на алтернативни горива и за разгръщането на съответната инфраструктура, приета в изпълнение на чл. 3 от Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, ГД „ГВА“ е изготвила предложение за нормативна промяна. Предлаганата нова разпоредба се отнася до инсталиране на захранване с електроенергия за използване в стационарни самолети (т.е. позиционирани на летището, стационарно на самолетна стоянка, с неработещи двигатели, за периода между приключване на рулирането след кацане и преди начало на рулиране за следващия полет). Същата разпоредба е свързана с въвеждането на  Директива 2014/94/ЕС, чрез предвидените национални мерки по прилагането й, разписани подробно в Националната рамка за политиката за развитието на пазара на алтернативни горива и за разгръщането на съответната инфраструктура, и предвиждащи практическо приложение.

            Създават се Преходни и заключителни разпоредби към наредбата, които съдържат разпоредби, отнасящи се до отделни текстове в редица наредби, с които за целите на намаляване на административната тежест над икономическите оператори се предвижда отпадане на изискването за представяне на удостоверения за актуално състояние на търговските дружества, а само даване на информация за единен идентификационен код (ЕИК). Това е така, защото администрацията има служебен достъп до Търговския регистър, където може да установи актуалното състояние на търговците – заявители за ползване на административните услуги, свързани с издаването на различни индивидуални административни актове на администрацията. 

             Проектът на наредбата ще бъде публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ГД „ГВА“, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Предлагам срокът за обществено обсъждане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата да бъде 14 дни, защото:

            Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта на акт е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове, като е съобразено следното:

            - Получено е Мотивирано становище С (2017) 6597 от 4 октомври 2017 г. на Европейската комисия в съответствие с чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с процедура по нарушение 2017/0020 за неуведомяване за всички мерки за транспониране в националното законодателство на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива ( ОВ L 307 от 28 октомври 2014 г.);

            - с упоменатото мотивирано становище на Република България е предоставен двумесечен срок за предприемане на необходимите мерки за точно изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива 2014/94/ЕС.

            - провеждането на публичните консултации не би могло да доведе до същностна промяна в предлаганите текстове, доколкото подобна промяна би представлявала неправилно въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/94/ЕС.     

 

Лице за контакт:
Милена Иванова
Старши юрисконсулт
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02 937 1075
E-mail: MIvanova@caa.bg
 

 


Дата на откриване: 21.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари