Обществени консултации

ПМС за приемане на нов Класификатор на длъжностите в администрацията и промени в Наредбата за прилагане на ЕКДА

С проекта на постановление се предлага приемането на нов Класификатор на длъжностите в администрацията и изменения и допълнения в действащата Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

Предложените промени произтичат от необходимостта да се преодолеят несъответствията в сега действащия Единен класификатор на длъжностите в администрацията (ЕКДА) като се осигури правилното класифициране на длъжностите, което е основата както за справедливо определяне на възнагражденията, така и за прилагането на други политики по управление на човешките ресурси в държавната администрация.
Сега действащият ЕКДА е структуриран според йерархията на органите на държавна власт и мястото на техните администрации. Прилагането на ЕКДА е уредено с наредба, приета с Постановление № 47 от 2004 г., която определя функциите, с които е свързана всяка длъжност от класификатора. В нея са посочени и нормативите за численост в администрацията.

В годините на прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията бяха идентифицирани редица несъвършенства, както по отношение на разпределението на длъжностите по длъжностни нива, така и по отношение на нормативите за численост:
• Липсват ясни критерии за категоризирането на администрациите и разпределянето им  в първо и второ ниво. Не са ясни правилата, указващи коя администрация е с по-голяма тежест и съответно в кое ниво следва да бъде поставена, поради което някои администрации абсолютно неоснователно са прехвърлени в по-горно ниво.
• Не са разграничени функциите и отговорностите на отделните длъжности –разпределянето им в длъжностните нива е в зависимост от нивото на администрацията. Това е довело до голям брой несъответствия:
 Длъжности с едни и същи функции и отговорности са поставени в различни длъжности нива. Например: съгласно описанието в чл. 6, ал. 3, т. 4 от Наредбата за прилагане на ЕКДА (НПЕКДА) длъжността "младши експерт" е свързана с подкрепа на дейността на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация, с обработка на бази данни, с проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на администрацията; младшите експерти могат да осъществяват дейности по административното обслужване, т.е. функциите на младшите експерти са едни и същи, независимо от нивото на администрацията. Въпреки това обаче длъжността „младши експерт” в администрацията на Министерския съвет е поставена в длъжностно ниво Б5, докато младши експерт в община с население до 50 000 души и в район е в длъжностно ниво Б9. 
 Длъжности, които очевидно се различават по своите функции и отговорности, са неправилно разпределени по длъжностни нива. Например: длъжността „младши експерт” в администрацията на Министерския съвет е поставена в длъжностно ниво Б5, а длъжността „главен архитект на община с население над 50 000 души” е в длъжностно ниво Б6.
• Изискванията за професионален опит и образователно-квалификационна степен са разнородни, не винаги са съобразени с действащите сега специални закони. За някои от длъжностите изискванията са необосновано високи, което ограничава възможността за привличане на качествени специалисти и за кариерно развитие на служителите.
• Не са очертани ясно пътеките за израстване в кариерата, което, от гледна точка на съвременните разбирания за управлението на човешките ресурси, следва да бъде заложено в уредбата, отнасяща се до длъжностите.
• При вътрешното структуриране на администрациите, нормативите за численост в НПЕКДА създават предпоставки за необосновано „стръмни” йерархични организационни структури и бюрократизиране на системата. По данни от Доклада за състоянието на администрацията за 2010 г. един от всеки 5 служители в държавната администрация има ръководни функции.
От събраната, обработена и анализирана информация за структурата на Единия класификатор на длъжностите на държавната администрация се наложи изводът, че за правилното класифициране на длъжностите в нива е необходимо те да се оценят по предварително описани характеристики. Измененията,  необходими в Наредбата за прилагането на ЕКДА са свързани с детайлното и коректно описание на длъжностите в администрацията, позволяващо тяхното разграничение, както и със завишаване на нормативите за численост на вътрешните звена на администрациите.
Основата за създаването на новия Класификатор на длъжностите в администрацията (КДА) са предварително определени фактори, по които е оценена всяка длъжност. По този начин се преодоляват несъответствията при класифицирането на длъжностите на базата на субективно решение за „значимост” на базата на принадлежност към по-високо ниво на административна структура.
Практиката в страните, които бяха анализирани показа, че в техните класификатори се използват методи за оценка или класифициране на длъжностите. В новия вариант на класификатор в България за първи се прилага методика за оценка. Тя е базирана на най-добрите международни практики в областта на оценяване на длъжностите. Прилагането й поставя обективна основа, на базата на която да бъдат сравнявани длъжности от различни администрации като се поставят обективно и класифицират в длъжностни нива спрямо фактори за оценка.
Избрани са четири основни фактора за оценка за които се счита, че са общи и постоянни за всички длъжности и се използват в над 90 на сто от всички съществуващи системи за оценка в практиката. Това са: знания и умения, свобода на вземане на решения, влияние на взетите решения, отговорности за работа с хора. След прилагане на методиката всяка длъжност е сравнена с всички останали длъжности от гледна точка на ключовите фактори и има изражение в брой точки.
Прилагането на методика за оценка позволява да бъде определено кое ръководно на кое експертно ниво отговаря – длъжностите с един и същ брой точки  са в едно и също длъжностно ниво. Наличието на кореспондиращи си ръководни и експертни нива позволява на експертите да „растат по хоризонтала”, придобивайки нови знания и умения без да е необходимо да заемат ръководна длъжност, т.е „растеж по вертикала”. Обективната оценка на длъжностите е основата за въвеждането на справедливи политики по възнаграждение, подбор, кариерно развитие, оценка на изпълнението/атестиране, оценка на потенциала на служителите и др.
В предложения проект на постановление са предвидени следните изменения:
1. Нов Класификатор на длъжностите в администрацията (Приложение 1), в който разпределянето на длъжностите по длъжностните нива е извършено на базата на обективни критерии – оценка в зависимост от степента на необходимите знания и умения за осъществяване на функциите на длъжността, свободата на вземане на решения, влиянието на взетите решения и уменията за работа с хора.
2. От Класификатора отпадат длъжностите, ползвани в администрацията на Народното събрание по аргумент от Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 25.05.2010 г. по к. д. № 5/2010 г. относно правната характеристика и задължителната сила на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС). Длъжностите в администрацията на Народното събрание са определени в ПОДНС, който е със силата на закон в йерархията на нормативните актове.
3. В Администрацията на Министерския съвет се обособяват длъжностите „директор на дирекция  „Правна” и „директор на дирекция „Правителствена канцелария” произтичащо от специфичните функции на длъжностите във връзка с провеждането на заседанията на Министерския съвет.
4. Обособява се и длъжността „ръководител на Главния инспекторат” –  съществуването на инспекторатите е заложено в чл. 46 от Закона за администрацията. В настоящия ЕКДА съществува длъжността „ръководител на инспекторат”, но не беше предвидена длъжност „ръководител на Главния инспекторат”, въпреки наличието на отделна разпоредба (чл. 46а от Закона за администрацията).
5. Длъжността „главен архитект” е определена като ръководна длъжност, предвид функциите й, регламентирани в Закона за устройството на територията.
6. Обособява се длъжността „правен съветник” в дирекция „Правна” в администрацията на Министерския съвет, в резултат от специфичните й функции по отношение осигуряването на качеството на законопроектите и актовете на Министерския съвет.
7. Длъжността „съветник” в другите дирекции на администрацията на Министерския съвет отпада, поради припокриване на функциите й с функциите на длъжността „държавен експерт”, установено при анализа и оценката на длъжностите.
8. Обособява се длъжност „ръководител на звено за вътрешен одит”, произтичащо от измененията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
9. Отпада длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – длъжността е с временен характер и с поставянето й в ЕКДА са нарушени основни принципи на държавната служба и Закона за администрацията.
10. Отпада длъжността „заместник-началник на отдел в Национална агенция за приходите” – с цел намаляване на йерархичната структура и с привеждането в съответствие с другите административни структури (длъжността „заместник-началник на отдел” съществува само в Националната агенция за приходите).
11. Длъжността „държавен инспектор в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” се преименува в „държавен инспектор”, поради липсата на основание за специфициране на длъжността. 
             12.  Отпада длъжността ”секретар на кметство” поради липсата на нормативни основания за съществуването, както и длъжността „началник на отдел в кметство” поради невъзможност за осъществяване на предвидените функции на това ниво.
              13.  Отпадат длъжностите ”генерален директор”, „директор на регионална митническа дирекция”, „заместник-директор на регионална митническа дирекция”, „митнически дознател”, и „митнически сътрудник” поради неприлагането им в администрацията.
14. Променя се обхвата на прилагане на длъжността „държавен експерт”, произтичащо от нейните прецизирани функции.
15. Налице са изменения в изискванията за образователно-квалификационна степен, професионален опит и ранг за някои от длъжностите, произтичащо от:
 а) осигуряване на съответствие между минималните изискванията за заемане на длъжността в КДА с изискванията, посочени в специални закони;
 б) привличане на качествени специалисти и осигуряване на по-добри възможности за кариерно развитие, което ще позволи задържането на качествените служители в администрацията.
16. Предложени са нови описания на длъжностите в администрацията, позволяващи ясно разграничение по отношение на изпълняваните функции.
17. Обособяват се степени на длъжността „социален работник”, свързани с ясното разграничаване на функциите, изпълнявани от тази длъжност и осигуряването на по-добри възможности за задържане и кариера на тази категория служители.
18. Променят се нормативите за численост на вътрешните звена на администрациите с цел преодоляването на необоснованата йерархична структура и бюрократизиране на системата на държавната администрация.
19. Осигурена е възможност служители, заемащи длъжности съгласно отменения ЕКДА, които не са предвидени за съответната администрация в Класификатора на длъжностите в администрацията и в Наредбата за неговото прилагане, да се преназначават при условията и по реда на Закона за държавния служител при запазването на размера на индивидуалната основна месечна  заплата.
Предлага се предложенията за изменения в Класификатора на длъжностите в администрацията да се правят само след съгласуване със Съвета за административната реформа. 


Дата на откриване: 17.5.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 24.5.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари