Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Предвидените с проекта на наредба изменения и допълнения са следните:

  1. С предложените в § 1, § 2, § 12 и § 13 от проекта на наредба промени в чл. 4, чл. 5, чл. 73 и чл. 74 от Наредба № 33 се уеднаквяват цитираните разпоредби, регламентиращи изискванията към лицата, извършващи обществен превоз на пътници или товари, със съответните разпоредби от Закона за автомобилните превози.

С добавянето в чл. 4, т. 1 и чл. 73, ал. 1, т. 1 на пояснителното, и използвано в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.) (Регламент (ЕС) 2016/403), понятие „добра репутация“ се постига съответствие между текстовете на наредбата с тези на Закона за автомобилните превози.

Регламент (ЕС) 2016/403 установява в табличен вид общ списък на категориите, видовете и степените на тежките нарушения на правилата на Съюза в областта на търговския автомобилен транспорт, които могат да доведат до загуба на „добрата репутация“ на автомобилен превозвач. Предвидена е и формула, по която, след установяване на нарушението и съобразяване с поместените в таблицата критерии, да се започва процедура по отношение оценяването на „добрата репутация“ на превозвача.

В тази връзка с препратка към приложимата обща уредба на тази материя, предвидена в регламента, в Наредба № 33 се урежда допълнителната предпоставка за определяне на превозвача като „благонадежден“, което е в пълно съответствие и с изискванията, предвидени в чл. 7, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

С предложението за изменение и допълнение в чл. 5 и чл. 74 от Наредба № 33 препращането към Регламент (ЕС) 2016/403 е предвидено, както за лицата, извършващи превоз на пътници, така и за тези, извършващи превоз на товари.

  1. С предложените в § 3 и § 14 допълнения в чл. 9, ал. 5 и чл. 78, ал. 5 от Наредба № 33 е предвидена възможност изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да оправомощава лице, което да уведомява заявителите на административна услуга за непълнота и/или нередовност на представени документи или когато същите не удостоверяват съответствието с някое от изискванията, на които трябва да отговаря превозвач за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и на лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България.
  2. С предложените в § 5 и § 16 промени на чл. 18 и чл. 87 от Наредба № 33 се регламентират изискванията към водачите и документите, които трябва да притежават за упражняване на професията.

Понастоящем е посочено, че водачът трябва „да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закон за движението по пътищата“ и „да отговаря на изискването за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози“. На психологически годните, по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата, водачи се издава свидетелство, което удостоверява тяхната психологическа годност, а на отговарящите на изискването за квалификация, по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, водачи се издава карта за квалификация. С предложените промени в чл. 18 и чл. 87 от Наредба № 33 се улесняват всички заинтересовани лица (органи, водачи, превозвачи). Психологическата годност и квалификацията на водача се удостоверяват чрез двата свидетелстващи документа и притежанието им от водачите е гаранция за тяхната квалификация и психологическа годност.

  1. С предложеното в § 7 допълнение на чл. 59б, ал. 1 от Наредба № 33 се отстранява съществен пропуск в неговата разпоредба. Изискванията на чл. 55а следва да бъдат включени, като основание за категоризиране на автогарите, тъй като те са съществени и свързани с предприетите от собствениците на автогари мерки за сигурност. Освен това, изискванията по чл. 55а, ал. 1, т. 1, 2 и 3 фигурират и в приложение № 8а към чл. 59а, ал. 2, приложение № 8б към чл. 60, ал. 1 и приложение № 8в към чл. 60, ал. 6 от Наредба № 33, които са свързани с определянето на категорията на автогарата.
  2. С предложените в § 4, § 10, § 11, § 15 и § 17 промени в чл. 10, ал. 3 и 4, чл. 66, т. 1, чл. 71, т. 1, чл. 79, ал. 3 и 4 и чл. 89, т. 1 от Наредба № 33 се коригира несъответствие в наименованието на издаваното удостоверение към лиценза за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България, а именно удостоверението се издава на моторно превозно средство, включено в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
  3. Предложеното в § 6 от проекта на наредба допълнение на чл. 52а от Наредба № 33 е по предложение на Националното сдружение на общините в Република България и чрез него ще бъде дадена възможност да бъдат категоризирани автогарите, които са собственост на общини, а не само тези на физически и юридически лица, които са регистрирани търговци по реда на Търговския закон.

            В много случаи, особено в малките общини, автогарите са собственост на общините, като дейността се извършва от служители в общинските администрации или от общински предприятия, които не са юридически лица, регистрирани търговци по реда на търговския закон. Разпоредбата на чл. 52а от Наредба № 33 създава значителни затруднения пред общините – собственици на автогари в страната. За изпълнение на разпоредбата на цитирания член и съответно започване на процедура за категоризиране на тези автогари е необходимо общините, в качеството си на юридически лица – собственици на автогари, да създадат отделни юридически лица – търговци, регистрирани по Търговския закон, на които да възложат управлението на автогарите.

            С допълнението в чл. 52а от Наредба № 33 ще бъдат избегнати допълнителни разходи за общините, необходими за учредяване на подобно юридическо лице, както и разходи по текущото му управление и функциониране съобразно изискванията на Търговския закон и специалното законодателство – органи за управление и контрол, наемане на персонал, нов начин на структуриране и организация на предоставяне на услугите в автогарата и др.

  1. С предложеното в § 8 изменение и допълнение на чл. 60, ал. 3 от Наредба № 33 се цели да се избегне конфликт на интереси по отношение на състава на комисията, която разглежда постъпилите заявления за категоризация на автогарите. Предвижда се в работата на комисията като наблюдател да може да участва и представител, излъчен от браншовите организации в сферата на автомобилния транспорт в съответната област, в която се намира автогарата. Това допълнение е съобразено с предложение на браншовите организации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33. Промяната на чл. 60, ал. 3 от Наредба № 33 е продиктувана и от допълнението на чл. 52а, което е посочено в § 6 от проекта на наредба.

            Освен това, с другите предложени изменения и допълнения в чл. 60 се цели да бъде предвидена възможност за временно спиране на сроковете, във връзка с производството за категоризиране на автогара, до изясняване на фактите и обстоятелствата, посочени в приложените към заявлението документи и връщането на отговор в законоустановения срок, удостоверяващ липсата на нередност, в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от компетентните органи, до които е отправено запитване.

            В случай, че комисията има съмнения, че представен от заявителя документ е нередовен или не удостоверява обстоятелствата, за които е приложен, може да поиска становище от компетентен орган по отношение на документите по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 33 (документ за собственост или договор за наем на обекта и документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията). За целта е създадена нова алинея, която позволява на комисията да изпраща писмено запитване до компетентния орган. Необходимостта от тези допълнителни уточнения, от съответните компетентни органи, е с цел прецизиране на документите по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 33, когато има съмнения за тяхната редовност и истинност при проверка от комисията, която не може да вземе отношение по тях и съответно да продължи производството за категоризиране. След изясняване на документите комисията продължава производството за категоризиране на съответната автогара при спазване на разпоредбите на Наредба № 33 и изготвя протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на категория на автогарата. 

  1. С предложените в § 18 и § 19 допълнения в приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 и приложение № 6в към чл. 11, ал. 3 от Наредба № 33 се отстранява допуснат пропуск в заявленията за издаване на лиценз за обществен превоз на територията на Република България и за продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на територията на Република България. 

С изменението и допълнението на Наредба № 33, обнародвано в ДВ, бр. 86 от 1.11.2016 г., отпадна изискването установяването на територията на Република България да се доказва от кандидата за издаване на лиценз или превозвача, подаващ заявление за продължаване срока на валидност на лиценза, чрез предоставяне на декларация по образец.

            Към момента съответствието с изискването за установяване на територията на страната съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета се установява след извършване на нарочна проверка от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, в резултат на която се съставя протокол. В образеца на подаваните заявления по приложение № 5 и приложение № 6в от Наредба № 33 обаче, не е предвидено, че кандидатът за лиценз или превозвачът следва да посочи адресите на офис, гаражна площ и експлоатационен център, на които следва да бъдат извършени проверките от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, което е отстранено с проекта на наредба.

  1. Предложените в § 20 изменение на приложение № 8в към чл. 60, ал. 6 от Наредба № 33 целят улеснение при попълването на протокола за определяне на категория или промяна на категорията на автогара. В случай, че има предписания, комисията следва да опише всички липси по изискванията, което отнема много време и има риск от допускане на грешки. В тази връзка отбелязването в протокола, че не са изпълнени изискванията по някои точки, ще стане като се изпише с цифри, а не с подробно описване на всяко едно изискване, което не е спазено. Дописването в забележката „или вярното се огражда“ е с цел комисията да има избор при отбелязването на изискванията. Към настоящия момент има съставени протоколи от комисии с взето решение за определяне на категория на автогара, в които са оградени изискванията, на които отговаря автогарата, а не са задраскани неверните, както е към момента изискването по Наредба № 33. Добавена е думата „Предписания“, тъй като в много от случаите при проверка на дадена автогара комисията констатира несъответствия с минималните изисквания или с изискванията за заявената категория и дава предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение е не по-дълъг от 45 дни. Тези предписания следва да бъдат описани в същия протокол.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бяха публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Получените бележки и предложения в периода на обществено обсъждане са отразени в справка на постъпилите становища към проекта на наредба.

 

           

 

Лица за контакт:
Людмила Христова
Директор на дирекция „Автомобилни превози“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 44
E-mail: lhristova@rta.government.bg
 


Анна Николова
Главен експерт в отдел „Превоз на пътници“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 73
E-mail: anikolova@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 23.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари